Altan/staket/mur

Nedan följer information om altaner, staket, plank och murar. Tänk på att vissa åtgärder kan kräva en dispens från strandskyddet om du bor nära vatten.

Strandnära fastighet och kulturmiljö

Ligger fastigheten inom strandskyddat område eller kulturmiljöområde ska alltid detta utredas först, oavsett om en åtgärd kräver bygglov eller inte.

Strandskydd

Ligger fastigheten inom strandskyddat område kan det krävas en strandskyddsdispens för åtgärden, även om bygglov inte krävs. Om strandskydd gäller eller inte ska alltid utredas först.

Läs mer om strandskyddet

Kulturmiljö

Ligger fastigheten i ett kulturmiljöområde kan andra krav ställas på åtgärden än det som framgår nedan. För åtgärder som inte kräver bygglov behöver du därför innan byggstart försäkra dig om att din fastighet inte ligger inom ett kulturmiljöområde eller att byggnaden i sig är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt.

För åtgärder som kräver bygglov utreds alltid kulturmiljön i bygglovsprövningen.

Läs mer om kulturmiljöområden

Altan

En altan behöver bygglov om:

  • En uteplats eller altan, beroende på tomtens förutsättningar, uppförs högre än 1,2 meter från omgivande mark.
  • Det byggs ett rum under, exempelvis ett förråd eller en källare
  • En altan byggs ovanpå en byggnad
  • En altan byggs i ett takfall
  • En altan byggs in, exempelvis genom en inglasning
  • Tänk även på att ett tak ovanför en altan behöver bygglov om det inte är ett skärmtak som är undantaget från bygglov genom Friggebodreglerna.

Staket

Ett staket är en konstruktion som är genomsiktlig från alla håll och vars syfte inte är ett insynsskydd. Staket med 50 procent genomsiktlighet och en höjd om max 1,20 meter kräver
inte bygglov.

Plank

Plank som är högre 0,5 meter kräver bygglov.

Ett plank är en tät konstruktion som kan fungera som ett insynsskydd.

Ett bygglovspliktig plank får inte uppföras på prickad mark då den betecknas som ett byggnadsverk. Prickad mark anges i detaljplanen för området.

Tänk även på att en glasskiva eller en segelduk kan bedömas som plank och därmed kan då bygglov krävas.

Mur och stödmur

Murar och stödmurar som är högre än 0,5 meter kräver bygglov.

En bygglovspliktig mur får inte uppföras på prickad mark då den betecknas som ett byggnadsverk. Prickad mark anges i detaljplanen för området.

Önskar du höja eller sänka marknivåerna på din fastighet i samband med mur inom detaljplanerat område med en höjning på mer än 0,5 meter eller sänkning med minst 0,5 meter krävs det marklov. I områden utanför detaljplan krävs inte marklov för att ändra marken.

Läs mer om marklov

Ansökan om bygglov

De är möjligt att söka dessa åtgärder via e-tjänst.

Ansök om bygglov - e-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Avgift

För handläggning av ansökan tas en avgift ut enligt fastställd taxa. Observera att det för fastigheter inom detaljplanelagt område även kan tillkomma en planavgift.

Läs mer om avgifter för bygglov