Bygglov för tillbyggnad

Det krävs bygglov för tillbyggnader oavsett vilken typ av byggnad åtgärden utförs på. Bygglovsplikten gäller både inom och utanför detaljplanelagt område.

Vad är en tillbyggnad?

Med tillbyggnad avses alla åtgärder som ökar byggnadens volym, oavsett i vilken riktning det sker. Det betyder att en volymökning uppåt, åt sidan eller nedåt räknas som en tillbyggnad.

Undantag från lovplikten:

För en- och tvåbostadshus, ekonomibyggnader och åtgärder för totalförsvaret finns det vissa undantag från lovplikten för tillbyggnader. Kommunen kan i vissa fall besluta om minskad eller utökad bygglovsplikt. Det framgår i så fall av detaljplanen eller områdesbestämmelserna för det aktuella området.

Du kan läsa mer om undantagen på boverkets hemsida eller i plan- och bygglagen.