Fasadändring

Bygglov krävs vanligtvis för att ändra en byggnads yttre utseende om fastigheten ligger inom detaljplanelagt område. Det finns undantag från lovplikten för en- och tvåbostadshus.

Fasadändring av byggnad inom detalj-planelagt område

Grundregeln är att det krävs bygglov för fasadändring av en byggnad inom detalj-planelagt område om byggnaden byter färg, fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial eller om byggnadens yttre utseende avsevärt påverkas på annat sätt.

Exempel på åtgärder som kan anses vara en fasadändring som kräver bygglov:

  • Ändra en byggnads färg från rött till vitt
  • Ändra fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial
  • Öppna upp för en ny dörr i fasaden
  • Bygga väggar till ett utrymme med tak