Attefallsreglerna/ avgifter

Från den 2 juli 2014 gäller förändringar i plan- och bygglagen som innebär att det inte krävs bygglov för vissa åtgärder, utan istället en anmälan och startbesked innan byggstart. Det kan även krävas en dispens från strandskyddet. Observera att det är ny taxa från den 1 januari 2022 för attefallsåtgärder. För aktuell taxa se längst ner på sidan.

Om du vill ha förtydliganden utöver informationen på den här sidan kan du
också se Boverkets frågor och svar om attefallsreglerna.

Anmälan

En anmälan krävs vid byggande av komplementbostadshus, komplementbyggnad, tillbyggnad, vid inredande av ytterligare en bostad i ett enbostadshus samt vid byggande av takkupor.

Innan du får börja bygga krävs ett startbesked och innan byggnaden får tas i bruk krävs ett slutbesked från kommunen. Du har två år på dig att färdigställa byggnaden från det att startbeskedet utfärdades.

Har du e-legitimation kan du göra din anmälan via e-tjänst.

Anmäl via e-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Anmälan ska innehålla:

 1. Fasadritning, alla fasader (skala 1:100)
 2. Planritning (skala 1:100)
 3. Sektionsritning (skala 1:100)
 4. Situationsplan (skala 1:500) som bygger på förenklad nybyggnadskarta eller motsvarande. Läs mer om nybyggnadskartor
 5. Kontrollplan
 6. Teknisk beskrivning alternativt konstruktivt snitt
 7. Avloppsredovisning, blankett Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (i förekommande fall)
 8. CE-märkning av eldstad och/eller rökkanal om sådan ska installeras/ändras

Vid anmälan om komplementbostadshus behövs även dessa handlingar:

 • Markplaneringsritning
 • UM-beräkning (U-värde)
 • Ventilation − redogör hur god ventilation ska tillgodoses
 • Intyg från sakkunnig angående tillgänglighetskrav
 • Anmälan av kontrollansvarig

Det är viktigt att ritningarna är fackmannamässigt utförda. På varje ritning ska fastighetsbeteckning, åtgärd och skala anges. Handlingarna ska tydligt visa befintlig byggnad och vad som är nytt. Ritningar ska vara måttsatta och avstånd mellan byggnad och tomtgräns ska vara utritat. Både befintliga och nya marknivåer ska redovisas i förekommande fall.

Handläggningstid

Sedan den 1 juli 2016 finns en lag som säger att ett attefallsärende ska hanteras inom fyra veckor från att ärendet är komplett. Om ärendet är av större vikt eller av principiell betydelse
är dock tidsfristen åtta veckor (PBF 6 kap 7 §). 

Komplementbostadshus upp till 30 kvadratmeter/ komplementbyggnad upp till 30 kvadratmeter.

Du får bygga en eller flera komplementbyggnader om totalt 30 kvadratmeter byggnadsarea i omedelbar närhet (inom 25 meter från huvudbyggnaden) till ett befintligt en- eller tvåbostads-hus utan bygglov. Byggnaden får användas som till exempel garage, förråd, gäststuga eller liknande (kallas då komplementbyggnad).

Tänk på att:

 • byggnaden måste placeras 4,5 meter från tomtgräns. Vill du placera byggnaden närmare tomtgränsen krävs grannarnas godkännande. För placering mot allmän platsmark, till exempel park och väg, gäller alltid minst 4,5 meter.
 • byggnaden får vara maximalt 4,0 meter hög från medelmarknivå till nockhöjd, det vill säga till högsta nivån på byggnaden.
 • anmälan och startbesked krävs innan byggstart.
 • det tillkommer en extra anslutningsavgift för kommunalt vatten för komplement-byggnad/komplementbostadshus som innehåller kök och badrum. Detta gäller
  i verksamhetsområde med kommunalt vatten och avlopp.

  Läs mer om attefallsanslutning

Tillbyggnad på 15 kvadratmeter

Du får bygga till ett en- eller tvåbostadshus (men inte ett komplementbostadshus) med 15 kvadratmeter bruttoarea. Du kan välja att göra tillbyggnaden i två våningar och då till exempel bygga maximalt 7,5 kvadratmeter i varje våningsplan. När du utnyttjat dina 15 kvadratmeter kan du inte göra ytterligare tillbyggnader utan bygglov. Tänk på att:

 • byggnaden måste placeras 4,5 meter från tomtgräns. Vill du placera byggnaden närmare tomtgränsen krävs grannarnas godkännande. För placering mot allmän platsmark, till exempel park och väg gäller alltid minst 4,5 meter.
 • tillbyggnaden får inte vara högre än nockhöjden, det vill säga högsta nivån på taket, på bostadshuset.
 • om en komplementbyggnad byggs ihop med huvudbyggnaden så räknas även
  det som tillkommande byggnadsarea.
 • anmälan och startbesked krävs innan byggstart.

Inreda ytterligare en bostad i ett enbostadshus

Du får inreda ytterligare en bostad i ett enbostadshus (men inte i ett tvåbostadshus eller komplementbostadshus) utan bygglov. Tänk på att:

 • anmälan och startbesked krävs innan byggstart.

Högst två takkupor

Du får bygga två takkupor på ett en- eller tvåbostadshus som inte redan har takkupor. Den sammanlagda bredden på takkuporna får vara högst hälften av längden på taket mätt från nock till takutsprång. Takkuporna får inte påverka den bärande konstruktionen. Du kan inte göra takkupor på ditt komplementbostadshus eller på någon annan fristående komplementbyggnad som garage eller gäststuga. Tänk på att:

 • anmälan och startbesked krävs för bygglovbefriade takkupor.

Undantag från attefallsreglerna

Även om det du vill bygga följer bestämmelserna om bygglovbefriade åtgärder kan det ändå krävas bygglov för fastigheten:

 • I kommunen finns områden som bedöms som kulturhistoriskt särskilt värdefulla.
  Inom sådana områden är det inte möjligt att utföra attefallsåtgärder. Du kan se
  om en fastighet ligger inom ett kulturmiljöområde via kommunkartan nedan.

Kommunkartan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 • Om byggnaden är särskilt värdefull ur historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt. Kontakta kommunen för att kontrollera om en byggnad är
  en värdefull byggnad.
 • Om fastigheten ligger inom ett område med riksintresse för Försvarsmakten.
 • Om komplementbostadshuset, tillbyggnaden eller byggnaden där ytterligare bostad ska inredas ligger inom eller i anslutning till en flygplats eller ett övnings- och skjutfält som är av riksintresse för totalförsvaret enligt bestämmelser i miljöbalken.
 • Om kommunen i en detaljplan kräver bygglov för den aktuella åtgärden.

Länk till Stadsmuseets webbsida om
k-märkning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Strandnära fastighet

Ligger din fastighet inom strandskyddat område kan det krävas strandskyddsdispens för åtgärderna. Vänta med att skicka in din anmälan om Attefall tills strandskyddsdispensen har prövats och fått laga kraft, eftersom din anmälan kan inte behandlas förrän då och i annat fall måste avvisas.

Läs mer om strandskyddet

Avgift

För handläggning av anmälan tas en avgift ut enligt fastställd taxa.
Taxan gäller från och med 2023-01-01.

 • Takkupor: 3 900 kronor.
 • Tillbyggnad 1–15 kvadratmeter: 4 731 kronor (vid komplettering 5 781 kronor).
 • Komplementbyggnad 1–19 kvadratmeter: 4 731 kronor (vid komplettering 5 781 kronor), 20–30 kvadratmeter: 5 678 kronor (vid komplettering 6 728 kronor).
 • Komplementbostadshus 25-30 kvadratmeter och inredning av ytterligare bostad: 7 970 kronor (vid komplettering 9 020 kronor).

För komplementbyggnad upp till 30 kvadratmeter med kök/pentry och toalett tillkommer en avgift om 3 615 kronor för påkoppling till kommunalt VA. Avgiften gäller endast för privata bostäder med kommunal VA-anslutning. Komplementbyggnader med kök/pentry och toalett som ska ingå i en BRF betalar lägenhetsavgift i stället.