VA-projekt infiltrationsanläggning på Ingarö

Värmdö kommun håller just nu på att planera för att restaurera en äldre infiltrationsanläggning på Ingarö.

Bakgrund och syfte

Värmdö kommuns dricksvattenproduktion står inför klimatförändringar vilket kan innebära minskade grundvattentillgångar i framtiden. Utan åtgärd kan Ingarö vattenverk komma att producera mindre vatten samtidigt som efterfrågan ökar.

Syftet är att rusta upp och provköra en äldre anläggning för konstgjord infiltration från sjö
till grundvattentäkt för att därigenom säkra upp för klimatförändringar och öka och trygga dricksvattenförsörjningen. Om projektet faller väl ut kan Värmdö kommuns egen dricks-vattenproduktion öka.

Aktuell information

2023-10-18

Under oktober månad kommer Rosenqvist Entreprenad AB att restaurera det inhängande området. Grenar och organiskt material tas bort från bassängerna. En tillfällig byggväg med markduk och grus kommer anläggas för att skydda skogsvägen. Projektet planeras pågå
under vinterhalvåret med start oktober 2023 och avslutas i april 2024.

Kontakta handläggare

Har du frågor är du välkommen att kontakta projektledare Eva Baggström via mejl eva.baggstrom@varmdo.se eller via servicecenter 08-570 470 00.