Kommunalt vatten och avlopp

Dricksvattnet i Värmdö kommun skickas ut i kommunala ledningar via två vattenverk inom kommunen och via Stockholm vatten som leds genom Nacka. Kommunalt avlopp leds omvänt till olika reningsverk för mekanisk, kemisk och biologisk rening.

Lagar och regler

För alla fastigheter som är anslutna till kommunens allmänna vatten- och avloppsanläggning gäller VA-lagen, lag (2006:412) om allmänna vattentjänster och ABVA , 200.7 kB, öppnas i nytt fönster. (Allmänna bestämmelser för Värmdö kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning).

VA-lagen, lag 2006:4 en12 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

ABVA , 200.7 kB, öppnas i nytt fönster.

ABVA ‑ en tillämpning , 2.7 MB.

Verksamhetsområden

Ett verksamhetsområde för kommunalt vatten och avlopp (VA) är ett avgränsat område inom vilket vatten- och avloppsförsörjningen ska ske genom kommunala VA-anläggningar.
Kommunen är skyldig att förse samtliga fastigheter inom ett verksamhetsområde med
vatten och avlopp.

Inom ett verksamhetsområde för VA är fastighetsägaren skyldig att betala avgifter för
vatten och avlopp. När förbindelsepunkten är upprättad och meddelad till fastighetsägaren,
ska anläggningsavgiften betalas enligt kommunens fastställda VA-taxa.

Avgifter kommunalt vatten och avlopp

Vad är en förbindelsepunkt?

Information till fastighetsägare

Ansökan om förbindelsepunkt inom
VA-verksamhetsområde. E-tjänst. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Ansökan om förbindelspunkt utanför
VA-verksamhetsområde. E-tjänst. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kommunalt vatten

Varifrån kommer just ditt vatten?

Kvaliteten på vårt dricksvatten är väldigt hög och klarar Livsmedelsverkets krav med god marginal. Beroende på var du bor i kommunen ser vattnets innehåll olika ut. Här nedan redogörs kort för hur kvaliteten ser ut vid våra vattenverk samt var just du får ditt vatten
från beroende på var i kommunen du bor.

Efter en viss efterbehandling klassas det som godkänt dricksvatten och kan skickas ut i kommunala ledningar till hushåll i kommunen. Den kommunala vattenkvaliteten följs kontinuerligt upp vid olika provtagningspunkter i kommunen. I hela kommunen tas cirka
200 prover på det kommunala vattnet varje år vilka analyseras av ett godkänt laboratorium.

Vattnets hårdhet och surhet

Vattnets hårdhet mäts i tyska grader som skrivs °dH och omnämns vanligen hårt (över 10 °dH), medelhårt (6-10 °dH) och mjukt (upp till 5 °dH).

Vattnets pH-värde talar om hur surt vattnet är. Lågt pH påskyndar korrosionsangrepp. Högt pH kan dessutom ge utfällningar, smak samt försämra eventuell kemisk desinfektion. Enligt Livsmedelsverkets föreskrifter är det rekommenderade pH-värdet mellan 6,5 och 9,5.
Vid beredningen av dricksvattnet justeras pH-värdet till rätt nivå.

Ingarö vattenverk

Detta vatten kommer från grundvattentäkter vid Brunn och Fågelvik. Dessa grusfilterbrunnar har god tillgång på vatten av hög kvalitet. I vattenverket luftas vattnet i ett luftartorn som avdriver gaser som kan finnas naturligt i grundvatten, exempelvis kolsyra och radon. Vattnet behandlas med UV-ljus som mikrobiologisk säkerhetsbarriär.
Hårdhetsgrad: mellanhårt till hårt, mellan cirka 9 och 11 °dH, pH mellan cirka 7,5 och 8.

Vattnet levereras till Ingarö, Stavsnäs/Djurö, Charlottendal, Hålludden, Södra delarna av Gustavsberg, Ingarö Strand, Fågelbro, Stavsnäs och Djurö.

Stockholm vatten

Värmdö kommun köper varje år in hälften av dricksvattenbehovet, omkring 900 000 kubikmeter, av Stockholm vatten, vars vatten kommer från Mälaren och renas i Norsborgs vattenverk.
Hårdhetsgrad:
mjukt, kring 4,5 och 5 °dH, pH cirka 8.

Vattnet levereras till Norra delarna av Gustavsberg, Betsede, Mölnvik och Mörtnäs.

Blandat vatten Stockholm och Ingarö vattenverk

Vattnet levereras blandat till Hemmesta, Hagaberg, Torsby, Kolvik, Kopparmora, Ängsvik, Skeppsdalsström, Strömma, Herrviksnäs, sydvästra Gustavsberg, Farsta och Fabriksstaden,
samt områden intill dessa.

Sandhamns vattenverk

Sandhamn har två vattenverk som tar sitt råvatten från grundvattentäkter både i byn och i skogen på Sandhamn. Råvattnet behandlas med UV-ljus för att oskadliggöra bakterier, mikroorganismer och virus.
Hårdhetsgrad: mjukt, mellan 5 och 6 °dH, pH cirka 7.

Vattnet levereras till Sandhamn och Lökholmen.

Stor miljövinst med kommunalt avlopp

Den stora miljövinsten med kommunalt avlopp är att avloppsvattnet renas i ett reningsverk med den allra bästa tillgängliga tekniken. Allt avlopp från centrala delen av kommunen pumpas till Käppala reningsverk på Lidingö för behandling. Käppalaverket är ett av världens mest effektiva avloppsreningsverk och är kvalitetssäkrat enligt Svenskt Vattens certifieringssystem Revaq.

Käppala reningsverk Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Revaq är ett certifieringssystem med syfte att minska flödet av farliga ämnen till reningsverk, skapa en hållbar återföring av växtnäring samt att hantera riskerna på vägen dit. Här tar man tillvara den näring och energi som finns i avloppsvatten, och återför slam och biogas till samhällets kretslopp. Växtnäringen i slammet återförs också till jordbruket. Allt detta leder
till ett bättre kretslopp, renare sjöar och en renare skärgård i hela Stockholmsregionen.

Revaq Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kommunalt avlopp

Använd avloppet på rätt sätt!

Om du är ansluten till kommunalt avlopp transporteras det som du spolar ner i avloppet till
ett reningsverk. Ledningarna är dimensionerade för avlopp från bad, disk, tvätt och toaletter. Allt annat kan orsaka stopp eller miljörisker.

 • Spola inte ner något annat än det som kommer ut från kroppen och
  toalettpapper i toaletten
 • Använd miljömärkta tvätt- och rengöringsmedel
 • Lämna överbliven färg och kemikalier till miljöstationen
 • Lämna tillbaka överbliven medicin till apoteket
 • Häll inte ut fett i avloppet (torka av fettet från stekpannor)
 • Släng skräp i en papperskorg i badrummet
 • Tvätta bilen på godkänd biltvätt
 • Använd helst snålspolande disk- och tvättmaskiner
 • Använd inte handelsgödsel i din trädgård − naturgödsel är bättre
 • Dammsug upp dammet istället för att våttorka

Man får inte spola ned:

 • medicin
 • bomullstussar
 • tops
 • dambindor
 • tamponger
 • kondomer
 • strumpbyxor
 • tygtrasor
 • tuggummi
 • pappershanddukar
 • kattsand

Inget fett i avloppet

Du får inte tillföra avloppet större mängder fett. Det är reglerat i Värmdö kommuns lokala bestämmelser om hur man får använda det kommunala avloppsnätet. Alla som använder sig
av kommunens avloppssystem rekommenderas att torka av matlagningsfett ur exempelvis stekpannor före disk och att undvika att fett spolas ned i avloppet. Både animaliskt och vegetabiliskt fett stelnar och fastnar i ledningarna.

Även om du spolar av fettet med hett vatten så stelnar det igen när det blandas med det kalla vattnet i avloppet, och då kan det bli stopp i både fastighetens och kommunens ledningar.
Det kan orsaka igensättningar och översvämningar.

Har du större mängder matfett kan du hälla det i en petflaska som du lämnar in på närmaste återvinningscentral.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Vatten och avlopp i Värmdö kommun (broschyr).pdf , 12.3 MB. 12.3 MB 2021-04-08 15.51
Ta hand om ditt dagvatten (broschyr).pdf , 3.5 MB. 3.5 MB 2021-04-09 10.49
Fettavskiljare.pdf , 150.2 kB. 150.2 kB 2013-08-18 16.25
Vattenmätare, installation.pdf , 57 kB. 57 kB 2013-09-25 02.17
VA-översikt Värmdö_tas bort frågat VA.pdf , 14.6 MB. 14.6 MB 2015-01-26 14.32
Montering av LPS-enhet.pdf , 4 MB. 4 MB 2017-01-17 16.01
Kokningsrekommendation.pdf , 97.4 kB. 97.4 kB 2017-08-11 14.32
ABVA Värmdö_Styrdokument.pdf , 398.8 kB. 398.8 kB 2019-05-02 09.13
ABVA Värmdö - en tillämpning.pdf , 2.7 MB. 2.7 MB 2024-05-16 19.23
Flygt manual.pdf , 2.5 MB. 2.5 MB 2019-08-28 10.36
PFO Utbyggnad.pdf , 6.9 MB. 6.9 MB 2021-10-07 16.24
Boendeinfo_Gustavsberg_200122.pdf , 205.6 kB. 205.6 kB 2020-01-21 08.22
Info förbesiktning Klobbvägen.pdf , 143.9 kB. 143.9 kB 2020-06-24 10.38
Info förbesiktning Gammelbodavägen.pdf , 144.6 kB. 144.6 kB 2020-06-24 10.42
Avfallstaxa 2023.pdf , 398.5 kB. 398.5 kB 2022-12-27 16.13
VA-taxa 2023.pdf , 484.9 kB. 484.9 kB 2023-01-03 18.23
Redovisning enskilt VA inför bygglovsansökan.pdf , 374.8 kB. 374.8 kB 2023-10-20 16.03
VA-taxa 2024.pdf , 372.4 kB. 372.4 kB 2024-05-31 11.10

Reningsverk i Värmdö kommun

 • Djurhamns reningsverk vid Kanholmsfjärden
  (anpassat för 6 000 personer)
 • Telegrafholmens reningsverk vid Sandhamn
  (anpassat för 3 000 personer)

För mer information

Har du frågor om kommunalt vatten och avlopp kontakta VA- och avfallsavdelningen
via mail: varmdo.kommun@varmdo.se eller via servicecenter 08-570 470 00.