Information om utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp

Här finns gemensam information som kan vara bra att känna till för fastighets-ägare i Värmdö kommun som ska få kommunalt vatten och avlopp utbyggt i sitt område.

Vad är en förbindelsepunkt?​

När kommunen bygger ut vatten och avlopp görs en förbindelsepunkt till varje fastighet i området. Förbindelsepunkten sätts normalt omkring en halvmeter från fastighetsgränsen.

Förbindelsepunkten utgör gräns mellan kommunens ledningar och fastighetens VA-ledningar. Kommunen ansvarar för ledningar med tillhörande anordningar fram till förbindelsepunkten. Fastighetsägaren ansvarar för ledningar från förbindelsepunkten fram till huset (se bild).

När förbindelsepunkt är upprättad är fastighetsägaren skyldig att betala en anslutningsavgift. Kostnad för ledningsdragningen inne på fastigheten tillkommer.

Till avgifter kommunalt vatten och avlopp


Självfallssystem eller lättrycksavloppssystem
(LTA-system)

Fastigheterna i ett utbyggnadsområde ansluter till det kommunala VA-nätet genom ett självfallssystem eller ett lättrycksavloppssystem (LTA-system).

De flesta fastigheter ansluts till ett självfallssystem. Om ett självfallssystem är olämpligt,
till exempel på grund av områdets topografi, anläggs i stället ett LTA-system.

Enligt Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster (VA-lagen) är det kommunen i egenskap
av VA-huvudman som beslutar om vilket system som anläggs i ett område. Innan VA-ut-byggnaden startar får varje fastighetsägare en karta med förslag på förbindelsepunktens placering. På kartan framgår om fastigheten får en självfalls- eller LTA-anslutning.

Självfallssystem

I ett område med självfallssystem läggs vatten- och avloppsledningarna på frostfritt djup om cirka 1,4 -1,7 meter. Spillvattnet rinner från förbindelsepunkten med självfall till en kommunal pumpstation.

För en del fastigheter som får en självfallsanslutning är det inte möjligt för spillvattnet att
rinna med självfall från byggnaden till förbindelsepunkten. Så kan det till exempel vara om bostadshuset ligger lägre än marknivån vid förbindelsepunkten. Topografin på den enskilda fastigheten kan alltså innebära att fastighetsägaren behöver installera en pump för att pumpa sitt spillvatten till kommunens ledningar. Det är alltid fastighetsägaren som installerar och bekostar eventuella pumpar inom områden med självfallssystem.

Tecknad bild av ett självfallssystem. Det rosa huset till höger ligger lägre. Illustration.

Självfallssystem

Bilden visar exempel med fastigheter anslutna till det kommunala VA-nätet i ett område
med självfallssystem. Det rosa huset ligger lägre än marknivån vid förbindelsepunkten
och då måste fastighetsägaren bekosta och installera en pump för att kunna pumpa upp spillvattnet till förbindelsepunkten. Det gröna huset kan ansluta utan pump eftersom spillvattnet från det huset rinner med självfall från byggnaden ned till förbindelsepunkten.

Lättryckavloppssystem (LTA-system)

LTA-systemet är ett trycksatt system, därför kan ledningarna följa topografin. Ledningarna
kan läggas grunt med eluppvärmning alternativt på frostfritt djup. LTA-enheten består av
pump, pumpsump (tank), automatik och larm.

Enligt VA-lagen äger, bekostar och tillhandahåller VA-huvudmannen LTA-enheten, trots
att den placeras på tomtmark. Fastighetsägaren bekostar och står för själva installationen
av LTA-enheten. Det innebär att fastighetsägaren först beställer sumpen från kommunens servicecenter och sedan bland annat drar fram el till pumpen och gräver ner pumpsumpen
för att kunna sammankoppla LTA-enheten med fastighetens VA-ledningar. Kommunen levererar sedan pumpen och svarar för underhåll och drift (med undantag av energikostnaden, som fastighetsägare svarar för). LTA-enhetens installation utförs enligt VA-huvudmannens anvisningar.

Tecknad bild som visar ett LTA-system. Illustration.

LTA-system

Bilden visar exempel med fastigheter anslutna till det kommunala VA-nätet i ett område
med LTA-system. Alla fastigheter i ett sådant område behöver en LTA-enhet för att ansluta
till förbindelsepunkterna. Kommunen äger, bekostar och tillhandahåller LTA-enheten, men fastighetsägaren står själv för kostnaderna för installationen.

Hur VA-utbyggnaden påverkar dig som fastighetsägare

Du som är fastighetsägare i ett område som ska få kommunalt vatten och avlopp påverkas
av utbyggnaden, bland annat genom sprängningsarbeten och begränsad framkomlighet i
ditt närområde.

Sprängningsarbeten

Innan sprängningsarbeten inleds görs en förbesiktning av samtliga byggnader som ligger
inom cirka 50 meter från arbetsområdet för sprängning. Alla byggnader, liksom murade skorstenar, undersöks och eventuella befintliga skador beskrivs i ett protokoll.

En vibrationsmätare monteras på husgrunden på de hus som ligger närmst sprängnings-platsen. Ofta upplevs sprängningar betydligt värre än vad de är och vad vibrationsmätaren
visar, beroende på den luftstöt som uppstår och som kan få fönster och liknande att skallra.

Fastighetsägare som planerar utföra sprängning på den egna fastigheten under pågående
VA-utbyggnad måste utföra en mellanbesiktning av samtliga fastigheter inom 50 meter från platsen.

När VA-utbyggnaden är klar utförs en efterbesiktning. För att en besiktning ska kunna utföras korrekt måste fastighetsägaren medge tillträde till fastigheten och dess byggnader.

Begränsad framkomlighet

När VA-utbyggnaden pågår i anslutning till din fastighet är framkomligheten mycket begränsad. Föremål som staket, buskar, husvagnar, båtar med mera, som du har placerat utanför din fastighetsgräns, bör flyttas innan arbetet påbörjas.

Entreprenören ser till så att framkomligheten för post, avfallshantering, räddningstjänst
med mera fungerar. Provisoriska vägar byggs för att trafiken ska fungera så normalt som möjligt.

Under byggtiden kommer även upplag för schaktmassor, arbetsfordon, material och arbetsbodar att försvåra framkomligheten. Arbetets karaktär är bullrigt och störande.
Trafik med tunga fordon kommer att ske till/från arbetsplatsen och inom området.

Om en väg behöver spärras av i samband med VA-utbyggnaden kan det bli aktuellt med
en tillfällig uppställningsplats för bilar. Observera att det inte finns möjlighet till laddning
av elbilar vid dessa uppställningsplatser.

Att tänka på för fastighetsägare

  • undvik stora leveranser till fastigheten under VA-utbyggnaden
  • töm avloppstankar med mera i god tid innan byggstart

Damm och snöröjning

Vid behov saltar entreprenören vägarna för att minska problem med damm. Entreprenören ansvarar också för snöröjningen där vägföreningens ordinarie snöröjningsfordon inte kan komma fram.

Regler om utsläpp i ledningsnätet

I kommunen finns bestämmelser om utsläpp av skadliga vätskor eller annat som kan skada ledningsnätet. Detta är extra viktigt att tänka på för dig som har ett företag. Alla verksam-
heter som tillverkar eller säljer mat ska till exempel ha en godkänd fettavskiljare. Bilvårds-anläggningar ska ha oljeavskiljare som töms minst två gånger om året. Vid ny-, om- eller tillbyggnad av sådan anläggning ska kompletterande rening installeras enligt Naturvårds-
verkets riktvärden. Även industriella utsläpp av spillvatten som avviker från det normala
ska anmälas innan utsläppen börjar. Vid alla anläggningar med utsläpp av annan karaktär
än spillvatten från hushållen ska ansvarig företagare se till att föra journal över renings-anläggningens skötsel.

Informationsbroshyr

Kommunen har tagit fram en informationsbroschyr med information om vad som händer när det är dags för utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp.

Broschyr PFO - Utbyggnad , 1.6 MB, öppnas i nytt fönster.

För mer information

Kontakta VA- och renhållningsavdelningen via varmdo.kommun@varmdo.se eller via servicecenter 08-570 470 00.