Information om utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp

Här finns gemensam information som kan vara bra att känna till för fastighetsägare i Värmdö kommun som ska få kommunalt vatten och avlopp utbyggt i sitt område.

Vad är en förbindelsepunkt?​

När kommunen bygger ut vatten och avlopp görs en förbindelsepunkt till varje fastighet i området. Förbindelsepunkten sätts normalt omkring en halvmeter från fastighetsgränsen.

Förbindelsepunkten utgör gräns mellan kommunens ledningar och fastighetens VA-ledningar. Kommunen ansvarar för ledningar med tillhörande anordningar fram till förbindelsepunkten. Fastighetsägaren ansvarar för ledningar från förbindelsepunkten fram till huset (se bild).

När förbindelsepunkt är upprättad är fastighetsägaren skyldig att betala en anslutningsavgift. Kostnad för ledningsdragningen inne på fastigheten tillkommer.

Till avgifter kommunalt vatten och avlopp


Hur VA-utbyggnaden påverkar dig som fastighetsägare

Du som är fastighetsägare i ett område som ska få kommunalt vatten och avlopp påverkas av utbyggnaden, bland annat genom sprängningsarbeten och begränsad framkomlighet i ditt närområde.

Sprängningsarbeten

Innan sprängningsarbeten inleds görs en förbesiktning av samtliga byggnader som ligger inom cirka 50 meter från arbetsområdet för sprängning. Alla byggnader och murade skorstenar undersöks och eventuella befintliga skador beskrivs i ett protokoll.

En vibrationsmätare monteras på husgrunden på de hus som ligger närmst sprängningsplatsen. Ofta upplevs sprängningar betydligt värre än vad de är och vad vibrationsmätaren visar, beroende på den luftstöt som uppstår och som kan få fönster och liknande att skallra.

Fastighetsägare som planerar utföra sprängning på den egna fastigheten under pågående VA-utbyggnad måste utföra en mellanbesiktning av samtliga fastigheter inom 50 meter från platsen.

När VA-utbyggnaden är klar utförs en efterbesiktning. För att en besiktning ska kunna utföras korrekt måste fastighetsägaren medge tillträde till fastigheten och dess byggnader. 

Begränsad framkomlighet 

När VA-utbyggnaden pågår i anslutning till din fastighet är framkomligheten mycket begränsad. Föremål som staket, buskar, husvagnar, båtar med mera, som du placerat utanför din fastighetsgräns, bör flyttas innan arbetet påbörjas.

Entreprenören ser till så att framkomligheten för post, avfallshantering, räddningstjänst med mera fungerar. Provisoriska vägar byggs för att trafiken ska fungera så normalt som möjligt.

Under byggtiden kommer även upplag för schaktmassor, arbetsfordon, material och arbetsbodar att försvåra framkomligheten. Arbetets karaktär är bullrigt och störande. Trafik med tunga fordon kommer att ske till/från arbetsplatsen och inom området.

Om en väg behöver spärras av i samband med VA-utbyggnaden kan det bli aktuellt med tillfällig uppställningsplats för bilar. Observera att det inte finns möjlighet till laddning av elbilar vid dessa uppställningsplatser.

Att tänka på för fastighetsägare

  • undvik stora leveranser till fastigheten under VA-utbyggnaden
  • töm avloppstankar med mera i god tid innan byggstart

Damm och snöröjning

Vid behov saltar entreprenören vägarna för att minska problem med damm. Entreprenören ansvarar också för snöröjningen där vägföreningens ordinarie snöröjningsfordon inte kan komma fram.

Regler om utsläpp i ledningsnätet

I kommunen finns bestämmelser om utsläpp av skadliga vätskor eller annat som kan skada ledningsnätet. Detta är extra viktigt att tänka på för dig som har ett företag. Alla verksamheter som tillverkar eller säljer mat ska till exempel ha en godkänd fettavskiljare. Bilvårdsanläggningar ska ha oljeavskiljare som töms minst två gånger om året. Vid ny-, om- eller tillbyggnad av sådan anläggning ska kompletterande rening installeras enligt Naturvårdsverkets riktvärden. Även industriella utsläpp av spillvatten som avviker från det normala ska anmälas innan utsläppen börjar. Vid alla anläggningar med utsläpp av annan karaktär än spillvatten från hushållen ska ansvarig företagare se till att föra journal över reningsanläggningens skötsel.

Informationsbroschyr

Kommunen har tagit fram en informationsbroschyr med information om vad som händer när det är dags för utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp.

Broschyr PFO - Utbyggnad , 6.9 MB, öppnas i nytt fönster.

För mer information

Kontakta VA- och renhållningsavdelningen via varmdo.kommun@varmdo.se eller via servicecenter 08-570 470 00.