Utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp

Successiv utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp pågår i Värmdö kommun. Här kan du få en uppfattning om hur långt arbetet har kommit i ditt område.

Status om varje projekt läggs löpande ut under respektive projektsida och där hittar du även kontaktuppgifter till projektledarna.

Blanketter om förbindelsepunkt och generell information för dig som fastighetsägare:

Information till fastighetsägare

Lista över pågående VA-projekt

Informationsbroschyr

Kommunen har tagit fram en informationsbroschyr med information om vad som händer när det är dags för utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp.

Broschyr PFO - Utbyggnad , 1.6 MB, öppnas i nytt fönster.

Enskilt avlopp inom PFO

Har du ett enskilt avlopp och ett pågående ärende hos bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden kontakta: 08-570 470 00

  • Frågor om bygglov, marklov, rivning, förhandsbesked samt attefallsåtgärder.
    Måndag 13.00–15.00

Prioriterade områden byggs ut i första hand

När fler väljer att bosätta sig permanent i fritidshus leder det till att vattenåtgång och belastning på avloppsanläggningar ökar, trafiken ökar, behovet av barnomsorg, skolor och äldreomsorg ökar. Men också efterfrågan på ett bättre boende ökar. Det är då dags att planera området för helårsboende med kommunalt vatten och avlopp (VA) och större byggrätter.

Kommunen arbetar med att underlätta omvandlingen av fritidshus till permanentboende i väl belägna förändringsområden med en stor andel permanent boende. Områden i kommunens periferi, som inte planeras att få kommunalt vatten och avlopp, lämpar sig även i fortsättningen bäst för fritidsboende med enskilda vatten- och avloppslösningar.

I de områden som omvandlas strävar kommunen efter att behålla karaktären med gröna tomter och ett enkelt vägnät samt att undvika att bebyggelsen förtätas genom avstyckning.

Prioriterade förändringsområden


VA-plan med Vattentjänstplan

Alla Sveriges kommuner ska ha en Vattentjänstplan som beskriver kommunens långsiktiga planering för att tillgodose behovet av allmänna vattentjänster, det vill säga kommunalt dricksvatten, avlopp och dagvatten. Planen ska också redogöra för de åtgärder som behöver vidtas för att den allmänna anläggningen ska fungera vid skyfall.

Just nu håller Värmdö kommun på att ta fram en Vattentjänstplan. Samtidigt med framtagandet av vattentjänstplanen har kommunens VA-dokument uppdaterats i en ny VA-plan med Vattentjänstplan.

Läs mer om det pågående arbetet här:

VA-plan med Vattentjänstplan