VA-projekt PFO S6 Herrvikstomten och Strömmadal

Värmdö kommun håller just nu på att planera för utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp (VA) i detaljplanområde PFO S6 Herrvikstomten och Strömmadal.

Kartbild med markering kring aktuellt område.Förstora bilden

Herrvikstomten och Strömmadal.

Information till fastighetsägare

Här finns gemensam information som kan vara bra att känna till för fastighetsägare i
Värmdö kommun som ska få kommunalt vatten och avlopp utbyggt i sitt område.

Information till fastighetsägare

Informationsbroschyr

Kommunen har tagit fram en informationsbroschyr med information om vad som händer
när det är dags för utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp.

Länk till broschyren
PFO del 2. Utbyggnad , 1.6 MB, öppnas i nytt fönster.

Aktuell information

2024-03-04

Arbetena med VA-utbyggnaden pågår som planerat. Vintern har ställt till det lite men ska inte påverka totala tidplanen.

Entreprenören arbetar på olika sträckor i området och har dialog med Samfälligheten och boende som berörs.

Information om hur arbetena fortskrider samt vilka delar som är på gång och planeras för i närtid framgår av informationstavlor i området.

2023-09-18

Värmdö Kommun har nu upphandlat en entreprenör för VA-arbetena, Spectra Sverige AB.

Arbetena har startat med att iordningställa etableringsytor och VA-arbetena kommer att
sätta igång vecka 38 och planerad slutbesiktning är våren 2025.

VA-arbetena kommer delas upp i etapper om 70−100 meter och skyltas upp så att gående
och biltrafik kan passera säkert förbi arbetsplatsen.

De delar som påverkas i första etappen är delar av Gamla Stavsnäsvägen och sen upp i Ryttingevägen.

Informationstavlor kommer sättas upp i området med aktuell information. Information distribueras även till de boende i området via Vägföreningens egna kanaler.

2023-03-08

Projektering av VA-ledningar inom området pågår och beräknas vara klart under mars månad.

Förfrågningsunderlag till entreprenörer kommer därefter att skickas ut och planerad byggstart är juni 2023.

När entreprenör är upphandlad kommer Värmdö Kommuns projektledare kalla de boende samt vägförening till informationsmöte.

2022-08-23

Detaljplanen PFO S6 fick laga kraft den 21 juli 2022. Ledningsrätten fick laga kraft den
28 juni 2022.

Projektet befinner sig i slutet av projekteringsfasen. Inom kort kommer det att skickas ut
ett informationsbrev till fastighetsägare med förslag på placering av VA-förbindelsepunkt.

2022-03-01

Projektering inför VA-utbyggnaden pågår.

När detaljplanen för PFO S6 Herrvikstomten och Strömmadal får laga kraft påbörjas upphandling av entreprenör och därefter kan utbyggnad av vatten och avlopp starta. En utbyggnad i ett prioriterat förändringsområde (PFO) brukar pågå under cirka två års tid.

När tidpunkten för utbyggnad av kommunalt VA närmar sig kommer kommunen löpande att lägga ut information på denna webbsida. Berörda fastighetsägare kommer då även att få information via brev och bli kallade till ett informationsmöte.

Kontakta handläggare

För frågor gällande VA-utbyggnaden kontakta Pär Zitting par.zitting@varmdo.se
eller via servicecenter 08-570 470 00.