VA-utbyggnad Älvsala område A, B, C och D

VA-utbyggnaden i Älvsala är uppdelad i fyra områden; A, B, C och D.

Älvsala A, gult område.

Slutbesiktningen är nu genomförd och alla vattenprover i området är godkända.
Kommunen har övertagit VA-systemet från entreprenören och fakturor för anlägg-
ningsavgiften skickas ut under vecka 46.

Älvsala B, rött område. Projektering av VA-utbyggnaden är färdig och utbyggnaden
i området har påbörjats under kvartal 3, 2023. Preliminär sluttid är Q2/Q3 2024.

Älvsala C, blått område. Detaljprojektering är påbörjad under sommaren 2023 och
förväntas pågå till våren 2024.

Älvsala D, grönt område.

Detalprojekteringen i området är slutförd. Förslag till förbindelsepunkt har skickats ut
till fastighetsägarna under hösten 2023. Första delen av Älvsala D, Bullandövägen med
start från korsningen Älvsalavägen/Bullandövägen fram till korsningen Bullandövägen/
Björksalavägen, kommer att starta kvartal 4, 2023. I resterande del av Älvsala D planeras
start av byggnationer Q1/Q2, 2024.

Kartbild.Förstora bilden

Bilden beskriver det aktuella området för VA-utbyggnaden och detaljplanen. Klicka för större bild.

Informationsbroschyr

Här finns gemensam information som kan vara bra att känna till för fastighetsägare i Värmdö kommun som ska få komunalt vatten och avlopp utbyggt i sitt område.

Information till fastighetsägare

Informationsbroshyr

Kommunen har tagit fram en informationsbroschyr med information om vad som händer när det är dags för utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp.

Länk till Broschyren PFO del 2. Utbyggnad , 1.6 MB.

Status i planarbetet

Detalplanearbete pågår för PFO B5 orra Älvsla. Utbyggnaden av kommunalt VA kommer att påbörjas efter att detaljplanen har fått laga kraft. För mer information om status gällande pågående detaljplanearbete, klicka på länken nedan.

Aktuell information

2024-05-02

Brev inför kommande VA-anslutning som gått ut till fastighetsägare i Älvsala B- självfallsanslutning

Utskick 24-05-02 , 284.6 kB.

Brev inför kommande VA-anslutning som gått ut till fastighetsägare i Älvsala B- LTA anslutning

Utskick 24-05-02 , 289.3 kB.

2023-12-14

Brev som gått ut till några fastighetsägare i Älvsala D.

Utskick 23-12-14 , 126.1 kB.

2023-12-13

VA-utbyggnaden har påbörjats i område Älvsala D. Den första delen med att få ledningar
upp i området har startat, markerat med gult i kartbilden. Där ingår två pumpstationer,
en uppe längs med Björksalavägen och en vid korsningen Bullandövägen/Älvsalavägen. Planerad slutbesiktning för den etappen är sommaren 2024.

Etapp 2 startar under våren 2024, mer detaljerad tidplan är under upparbetning och information kommer senare.

Entreprenör är Frentab Entreprenad AB. Under entreprenadtiden är det Frentab som
sköter merparten av informationen till fastighetsägare, dels direkt på anslagstavlor
som är placerade i området men även via väg- och samfällighetsföreningar.

Kommunens hemsida kommer att uppdateras med övergripande information om VA-utbyggnaden.

VA-utbyggnaden i Älvsala D beräknas pågå till vintern 2025.

Illustration över etapperna , 128 kB, öppnas i nytt fönster.

2023-11-13

Information Älvsala A.

Vattenproverna är nu godkända i hela området. Fakturor för anläggningsavgiften skickas ut under vecka 46.

2023-11-09

Information Älvsala A.

Vattenprovtagningen är godkänd på fyra av fem sträckor. Vattenprovtagning på sista sträckan pågår fortfarande och vi hoppas kunna slutföra denna inom kort.

2023-10-11

Information Älvsala A.

Slutbesiktningen är genomförd och nu pågår vattenprovtagning i området. Så snart de sista proverna är godkända kan kommunen överta VA-systemet från entreprenören och då skickas fakturorna med förbindelsepunktskartorna ut.

2023-09-22

Brev som gått ut till några fastighetsägare i Älvsala D.

Utskick 2023-09-22 , 136.8 kB.

2023-09-05

Brev som gått ut till boende i Älvsala A angående kommande VA-anslutning.

Utskick 2023-09-05 , 153.9 kB.

2023-06-19

Brev gällande senarelagd vatten- och avloppsanslutning som gått ut till boende i Älvsala A.

Utskick 2023-06-16 , 191.1 kB.

2023-05-04

Brev gällande samråd om placering av förbindelsepunkt som gått ut till fastighetsägare
i Älvsala B.

Utskick 2023-04-28 , 154.8 kB.

2023-01-20

Information som gått ut till boende på Muskotvägen, del av Älvsala B.

Utskick 2023-01-17 , 241.9 kB, öppnas i nytt fönster.

2022-09-28

VA-utbyggnaden har påbörjats i område Älvsala A, markerat med gult i kartbilden. Arbetena har precis startat upp på Krokusvägen och Älvsalavägen. Entreprenör är Frentab Entreprenad AB. Under entreprenadtiden är det Frentab som sköter merparten av informationen till fastighetsägare. Kommunens hemsida kommer att uppdateras med övergripande information om VA-utbyggnaden. VA-utbyggnaden i Älvsala A beräknas pågå till våren 2023.

2022-03-22

Tekniska nämnden i Värmdö kommun beslutade 2022-02-16 om tidigarelagd VA-utbyggnad
för fastigheter som ingår i Älvsala Nya Tomtägareförening. VA-utbyggnaden för fastigheterna
i dessa områden kommer att ske parallellt med pågående detaljplanearbete.

Detaljprojektering inför VA-utbyggnaden är påbörjad för B3 och B4.

Mer information kommer att skickas ut under våren till berörda fastighetsägare.

Kontakta handläggare

Har du frågor är du välkommen att kontakta projektledarna.


Älvsala A: Pär Zitting, par.zitting@varmdo.se

Älvsala B: Pär Zitting, par.zitting@varmdo.se

Älvsala C: Jimmy With, jimmy.with@varmdo.se

Älvsala D: Pär Zitting, par.zitting@varmdo.se

Eller via Servicecenter 08-570 470 00