Hur går handläggningen av min ansökan till?

När din ansökan kommit in till kommunen prövas den och en bedömning görs om den föreslagna anläggningen kan beviljas tillstånd eller avslås.

​Stegen i ansökan

1. Skicka in ansökan

Handlingar skickas in och registreras hos bygg- och miljöavdelningen. Beroende på vad det är för typ av avloppsanläggning du ansöker om behöver olika handlingar skickas med. Du läsa mer om vilka handlingar som behövs för respektive typ av avloppsanläggning genom att klicka här. Öppnas i nytt fönster.

När ansökan har registrerats så kontrollerar vi om ansökan är komplett, det vill säga att vi har fått in de handlingar som behövs för att fördela ärendet till en handläggare och påbörja handläggningen av ditt ärende.

2. Bekräftelsebrev

Är din ansökan komplett kan handläggningen påbörjas. Ett bekräftelsebrev skickas ut. Är din ansökan inte komplett kontaktar vi dig och informerar om vilka uppgifter vi behöver för att kunna gå vidare med ditt ärende.

3. Platsbesök

Handläggaren gör i regel ett platsbesök på fastigheten för att bedöma förutsättningarna för den anläggning som du har sökt för. Det kan röra sig om att bedöma hur jorden ser ut i provgropen, grundvattennivån, om din tänkta teknik är lämplig på platsen och mycket annat som vi behöver ta hänsyn till i bedömningen.

Handläggaren informerar dig innan platsbesöket sker och kontaktar dig efter besöket vid eventuella frågor eller om någon ändring av ansökan kommer att behöva ske.

4. Remiss

Grannar som kan vara berörda av planerad anläggning får därefter möjlighet att yttra sig i ärendet. Berörda grannar blir informerade om vilken typ av anläggning som planeras och var den är tänkt att placeras. Grannarna får normalt tre veckor på sig att inkomma med synpunkter.

Om det kommer in synpunkter på din ansökan så skickar vi de till dig så du får möjlighet att se över din ansökan och/eller bemöta inkomna synpunkter.

5. Bedömning

Handläggaren gör sin samlade bedömning utifrån de uppgifter som inkommit från ansökan, grannhöranden, besök på fastigheten samt de lagar och förordningar som gäller för små avlopp. I bedömningen tar vi bland annat hänsyn till:

  • den planerade anläggningens närhet till dricksvattenbrunnar,
  • om marken på din fastighet lämpar sig för föreslagen anläggning,
  • grundvattennivån på platsen,
  • om anläggningen du söker för medges i det område där fastigheten finns, det vill säga om fastigheten bedöms ligga inom normal eller hög skyddsnivå för miljöskydd respektive hälsoskydd,
  • omgivande/berörda grannars yttrande i ärendet.

6. Beslut

Om ansökan kan beviljas skriver handläggaren ett tillstånd som skickas ut till dig.
Ett tillstånd är generellt sett giltigt i fem år förutsatt att arbetet påbörjats inom två år.

7. Redovisning av utförd anläggning

En redovisning av den utförda anläggningen samt fotografier ska skickas in till bygg- och miljöavdelningen när anläggningen är färdigställd. När redovisningen har inkommit till kommunen och den är granskad, skickas ett bekräftelsebrev ut till dig.

Avgift​

Kommunen tar ut en avgift enligt gällande taxa för handläggningen av ditt ärende.