Vad händer med ansökan?

När din ansökan kommit in till kommunen prövas den och en bedömning görs om den föreslagna anläggningen kan beviljas tillstånd eller avslås.

​Stegen i ansökan

1. Skicka in ansökan

Ifylld ansökningsblankett och situationsplan och i förekommande fall en tvärsektionsritning, läggningsanvisningar och resultat från jordartsanalys inkommer till bygg- och miljöavdelningen. Handläggaren går igenom din ansökan för att se om den är komplett.

2. Bekräftelsebrev

Är din ansökan komplett kan handläggningen påbörjas. Ett bekräftelsebrev skickas ut. Är din ansökan inte komplett skickas en skrivelse ut där det framgår vilka uppgifter vi behöver för att kunna gå vidare med ditt ärende.

3. Platsbesök

Handläggaren gör alltid ett platsbesök på fastigheten för att bedöma förutsättningarna för den anläggning som du har sökt för. Du blir informerad om när platsbesök kommer att ske.

4. Grannhörande

Grannhöranden skickas ut till de grannar som anses vara berörda av planerad anläggning. Berörda grannar blir informerade om vilken typ av anläggning som planeras och var den är tänkt att placeras. Grannarna får normalt tre veckor på sig att inkomma med synpunkter.

5. Bedömning

Handläggaren gör sin bedömning utifrån de uppgifter som inkommit från ansökan, grannhöranden, besök på fastigheten samt de lagar och förordningar som gäller för små avlopp. I bedömningen tar vi bland annat hänsyn till:

  • den planerade anläggningens närhet till dricksvattenbrunnar,
  • om marken på din fastighet lämpar sig för föreslagen anläggning,
  • grundvattennivån på platsen,
  • om anläggningen du söker för medges i det område där fastigheten finns, det vill säga om fastigheten bedöms ligga inom normal eller hög skyddsnivå för miljöskydd respektive hälsoskydd,
  • omgivande/berörda grannars yttrande i ärendet.

6. Beslut

Beviljas ansökan skriver handläggaren ett tillstånd som skickas ut till sökande. Ett tillstånd är giltigt i fem år men förfaller om inte arbetet påbörjats inom två år, om det inte står något annat i beslutet.

7. Redovisning av utförd anläggning

En redovisning av den utförda anläggningen samt fotografier ska skickas in till bygg- och miljöavdelningen när anläggningen är färdigställd. När redovisningen har inkommit till kommunen och den är granskad, skickas ett bekräftelsebrev ut till sökanden.

Avgift​

Kommunen tar ut en avgift enligt gällande taxa för handläggningen av ditt ärende.