Inventering 2023 i skärgården

Under 2023 kommer kommunen att inventera avloppsanläggningar och torra toalettlösningar på cirka 530 fastigheter på Runmarö, 120 fastigheter på Svartsö och 80 fastigheter på Vårholma. Samtliga fastigheter har fått en preliminär bedömning av hantering av avlopp, latrin och urin under år 2018 då vi utförde arkivinventering utan platsbesök. Vi följer nu upp arkivgranskningen med tillsyn på plats.

Kommer vi till dig?

Om du har fått ett informationsbrev är din fastighet en av de fastigheter som kommer att inventeras under 2023. I brevet har du även fått en checklista och enkät. Du kan kontrollera din avloppsanläggning med stöd av checklistan.

Inventeringsenkät

Vi önskar att du fyller i enkäten och skickar in det till kommunen. Detta eftersom det inte alltid finns tillstånd för äldre anläggningar, förändringar kan ha skett eller att det inte alltid är möjligt att se på plats hur en anläggning är uppbyggd eller vilken typ av avloppsvatten som leds till den. Informationen ligger sedan till grund i vår bedömning av exempelvis skyddsavstånd till vattenbrunnar och sjöar.

Det är möjligt att lämna in svaren digitalt via e-tjänst. För e-tjänsten behöver du e-legitimation. Det går även bra att skicka per e-post till miljo-bygg@varmdo.se, alternativt med post till Värmdö kommun, bygg- och miljöavdelningen, 134 81 Gustavsberg.

Sista dag för att skicka in enkätsvaret är den 15 mars 2023.

Ansökan

Om du vet att din avloppsanläggning inte uppfyller dagens krav behöver du ansöka om en ny anläggning/ändring av anläggning. Skickar du in en komplett ansökan inom utsatt datum blir det ingen inventering på din fastighet.

Sista dag för att skicka in ansökan är den 1 april 2023.

Om ingen komplett ansökan inkommer inom utsatt datum kommer en inventering att utföras.

När och var sker platsbesöken?

Platsbesöken kommer att påbörjas under april och avslutas i oktober. I enkäten kan du kryssa i att du vill bli meddelad dag för platsbesöket. Du kommer då få ett meddelande via SMS senast två veckor innan planerat besök. Kartorna nedan visar områdena som berörs av årets inventering.

Karta över Runmarö.

Runmarö. Området inringat med blå linje visar årets inventeringsområde.


 

Karta över Vårholma

Vårholma. Området inringat med blå linje visar årets inventeringsområde.


 

Karta över Svartsö.

Svartsö. Området inringat med blå linje visar årets inventeringsområde.


 

Inspektionsavgift

Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet finansieras i huvudsak av avgifter och inte av skatter. Avgiften bestäms enligt en taxa som fastställts av kommunfullmäktige.

För tillsyn av en avloppsanläggning tas en fast avgift ut om 5 571 kr, vilket motsvarar 4,5 timmars handläggningstid. Timtaxan är för nuvarande 1 238 kr. Observera att även torrtoaletter och latrinkomposteringar ingår i nämndens tillsyn, avgift tas därför ut även om det inte finns indraget vatten eller utgående avloppsrör. Om det finns fler än en anläggning på fastigheten tillkommer en avgift om en timmes handläggningstid per anläggning.

På sidan Vanliga frågor om små avlopp finns en förklaring över vad som ingår i avgiften.

Vad händer sedan?

  • Efter utsatt datum kommer vi att gå igenom samtliga enkäter och förbereda planeringen inför platsbesöken.
  • Om du kryssat i att du vill bli meddelad dag för platsbesöket kommer du att bli meddelad via SMS. Om du inte kryssat i rutan kommer ett oanmält besök att utföras.
  • Platsbesöket sker endast utomhus och du som fastighetsägare behöver inte närvara för att inspektionen av anläggningen ska kunna utföras.
  • Du kommer sedan att få ett beslut där det framgår om det finns några brister som behöver åtgärdas eller om anläggningen bedöms ha god funktion

Frågor om inventeringen

På sidan Vanliga frågor om små avlopp kan du få svar på några vanliga frågor om inventeringen.

Vanliga frågor om små avlopp