Vanliga frågor om små avlopp

Nedan följer några vanliga frågor och svar om små avlopp och om kommunens inventering av dessa.

Vad är små avlopp?

Små avlopp är ett separat avloppssystem som inte är anslutet till det kommunala avloppssystemet. Avloppsvatten får inte släppas ut orenat i en sjö, ett vattendrag, ett dike eller i marken.

Vad är en godkänd avloppsanläggning?

Det är skillnad på anläggningar om WC är installerat i huset eller inte.

Godkända anläggningar om WC är installerat i huset:

 • WC-vatten leds till sluten tank och bad-, disk- och tvättvatten (BDT) leds till separat rening, se nedan.
 • WC- och BDT-vatten leds till trekammarbrunn (slamavskiljare) om minst 2 m³ med en efterföljande tät markbädd och kompletterande fosforrening som kemisk fällning eller fosforfilter, därefter leds det renade vattnet till en singelbädd som sprider ut vattnet i marken.
 • WC- och BDT-vatten leds till ett reningsverk. Minireningsverk godkänns i kommunen om de är CE-märkta och om förhållandena på fastigheten är de rätta, men det kan krävas en efterpolering i form av markbädd, fosforfälla eller UV om leverantören inte visat bakteriereningen. Vanligen räcker singelbädd eller infiltration som efterpolering, men är det nära till dricksvattenbrunnar eller annat känsligt område kan det krävas markbädd.

Godkända anläggningar om WC inte är installerat i huset:

 • BDT-vatten leds till en tvåkammarbrunn (slamavskiljare) om minst 1 m3 och därefter leds vattnet till en infiltration, eller markbädd med singelbädd.
 • BDT-vatten leds till ett reningsverk. Vanligen räcker singelbädd eller infiltration som efterpolering, men är det nära till dricksvattenbrunnar eller annat känsligt område kan det krävas markbädd.

Gråvattenfilter

Gråvattenfilter är en teknisk lösning som nämnden är restriktiv till då bedömningen är att anläggningarna inte är robusta och inte uppfyller de grundläggande kraven som ställs på en avloppsanläggning. Tekniken godkänns därför endast i undantagsfall förutsatt att det finns starka skäl för det.

Sökande behöver redovisa att anläggningen klarar belastningen för ändamålet och motivera skälen till varför avsteg ska göras från grundkraven. En bedömning görs i varje enskilt fall utifrån val av fabrikat, platsbesök och skäl till avsteg. Exempel på starka skäl där majoriteten behöver uppfyllas är:

Fritidsboende med lågt nyttjande

 • Enkel standard
 • Få VA-installationer
 • Låg vattenförbrukning
 • Fastigheten har ingen vattentoalett

Svårtillgänglig fastighet

 • Ej framkomligt med maskiner och slamtömningsfordon
 • Ej möjligt att anlägga en mer robust avloppsanläggning på grund av markförutsättningarna

Markbäddar och infiltrationsbäddar

Markbäddar och infiltrationsbäddar kan utformas antingen som konventionella bäddar med spridarlager och infiltrationslager, eller med kompaktmoduler. Jordlagrens utformning där avloppsanläggningen planeras läggas avgör vilken sorts bädd som är lämplig;

 • Markbädd - lämpligt om marken består av lera eller andra mycket täta jordlager, eller mycket tunna jordlager, nära till berg.
 • Infiltration - används vid genomsläppliga jordlager, ingen lera eller andra täta jordlager. Morän och sandig morän är exempel på jordlager där det är lämpligt att anordna en infiltration.

Se kommunens checklista för godkänd avloppsanläggning , 619.2 kB.
För frågor om fabrikat och leverantörer hänvisar Värmdö kommun till

VA-rådgivarna


Hur vet jag om mitt avlopp inte är godkänt?

Det är inte tillåtet att endast ha en slamavskiljare och sedan släppa ut avloppsvattnet i ett öppet eller täckt dike, åkerdränering eller liknande. Stenkistor och sjunkbrunnar är inte heller tillåtna då de inte uppnår dagens krav på efterföljande rening.

Ditt avlopp är inte godkänt om du:

 • har en slamavskiljare utan efterföljande rening.
 • leder avloppsvattnet till en stenkista eller grusbädd.
 • leder ditt WC-vatten till en infiltration.
 • inte renar ditt bad-, disk- och tvättvatten.
 • din avloppsanläggning är underdimensionerad för den belastning som finns i huset eller i gästhuset.

Om befintlig anläggning inte uppfyller dagens krav måste den åtgärdas. Är du osäker på om du har en godkänd avloppslösning eller inte läs mer på Avloppsguiden.se.

Avloppsguiden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hur vet jag vilket avloppssystem som finns i mitt nyköpta hus?

Du måste klarlägga status på vatten- och avloppsanläggningen på lämpligaste sätt. Egen brunn och avlopp omfattas av din undersökningsplikt som köpare.

Frågor du bör ställa till säljaren är:

 • Har avloppsanläggningen tillstånd och i sådant fall när fick den tillstånd?
 • Hur gammal är anläggningen och när behöver den uppgraderas/renoveras?
 • Finns det föreläggande från miljökontoret på fastighetens avlopp?
 • Vilken typ av avloppsanläggning finns?
 • Finns dokumentation/ritningar på anläggningen?
 • Är avloppsanläggningens kapacitet tillräcklig för den kommande belastningen?
 • Finns det en skötselinstruktion? Säljaren bör visa hur anläggningen sköts.
 • Finns det serviceavtal? Vissa teknikleverantörer erbjuder service av anläggningar.
 • Vad är driftkostnaden per år?

Mer information om vad du ska tänka på angående avloppet då du ska köpa hus hittar du på


Avloppsguiden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hur gör jag med avloppsanläggningen om jag ska bygga ut mitt hus?

När du ska bygga ut ditt hus måste du söka bygglov. Du ska då samtidigt redogöra för hur ditt avlopp ser ut och hur det är dimensionerat. Om avloppsanläggningen inte uppfyller dagens krav på rening eller om avloppsvattnets mängd eller sammansättning ändras väsentligt genom utbyggnaden, måste anläggningen uppgraderas. Du måste då ansöka om tillstånd för små avlopp hos bygg- och miljöavdelningen. Ansökan måste göras i god tid innan arbetet påbörjas.

Om du vill koppla på ytterligare byggnad till din avloppsanläggning behöver en ansökan inkomma om ”anslutning till befintlig avloppsanläggning”.

Vilka handlingar behöver bifogas till ansökningsblanketten?

I Ansökan små avlopp, ansökan står det vilka handlingar som behöver skickas in tillsammans med ansökan.


Ansökan små avlopp, e-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Gemensam lösning eller ansluta till kommunalt vatten-och avloppsnät?

För frågor kring att ansluta till det kommunala vatten- och avloppsledningsnätet hänvisar vi till kommunens VA- och avfallsavdelning.

Läs mer om kommunalt vatten och avlopp

Om ni som förening önskar lösa avloppsfrågan gemensamt men inte ännu har landat i en formell ansökan vänligen kontakta bygg- och miljöavdelningen. Vi ser positivt på gemensamma lösningar och har därför lämnat utrymme i tid för dessa föreningar att ser över de alternativ som man står inför. Observera att sista datum för när ansökan senast måste inkomma ändå fortfarande gäller. Vid gemensamma lösningar kan då ansökan göras i dialog med bygg- och miljöavdelningen.

Var vänder jag mig när jag tror att min slamavskiljare läcker?

Du behöver kontakta en konsult som får göra en besiktning av slamavskiljaren. Om slamavskiljaren är trasig ska den bytas ut. Byter du ut slamavskiljaren ska det anmälas till bygg- och miljöavdelningen.

Kan jag göra ROT-avdrag/husavdrag för kostnader i samband med förbättringar av mitt avlopp?

Ja, för närvarande kan du göra avdrag för arbetskostnader i samband med anläggande av enskilda avlopp. För mer information, kontakta Skatteverket. Länk till annan webbplats.

Varför inventeras avloppen?

Inventeringen görs för att säkerställa att de små avloppen uppfyller dagens miljökrav. I förlängningen handlar det om att skydda dricksvattenbrunnar från att orenat vatten tränger in, kommande generationers möjlighet att nyttja naturresurser och att ha en frisk havsmiljö.

Många av de små avloppsanläggningarna finns där tunna jordlager och närheten till havet gör att näringsämnen och övrigt innehåll i avloppsvattnet snabbt transporteras ut och bidrar till övergödning. Övergödning innebär att det tillsätts större mängder näringsämnen än naturen kan ta hand om och kan leda till bland annat algblomning och minskar den biologiska mångfalden.

Övergödningen kan till slut leda till syrebrist i vattnet som i sin tur slår ut bottenlevande djur och fiskar. Det orena avloppsvattnet kan även ta sig in i dricksvattenbrunnar och förorena dricksvattnet. Det är därför viktigt att dåliga avlopp åtgärdas.

Har kommunen rätt att besiktiga min anläggning vid en inventering?

Alla avlopp, både små och stora anläggningar, klassas som miljöfarliga verksamheter enligt miljöbalken (Sveriges miljölagstiftning). Klassningen görs för att det finns risk för utsläpp som kan skada miljön och hälsan. Det kan tyckas vara ett dramatiskt uttryck, men i praktiken handlar det helt enkelt om att alla miljönämnder i Sveriges kommuner har ett ansvar att ha en kontroll på alla dessa reningsanläggningar som finns lokalt. Denna koll utförs med tillsyn.

Tillsyn bedrivs på en mängd olika typer av anläggningar som kan riskera hälsan och miljön. De flesta av dessa verksamheter har något form av tillstånd/beslut, till exempel tillstånd att släppa ut rök från en förbränningsanläggning i ett bostadsområde eller tillstånd att släppa ut avloppsvatten från en reningsanläggning. Sen är det miljönämndens uppdrag och skyldighet att ha en tillsyn på att rökgasreningen eller avloppsreningen fungerar.

När ska min fastighet inventeras?

Som fastighetsägare kommer du att få ett brev hemskickat när det är dags för inventering i ditt område.

Här kan du se var vi inventerar i år:

Inventering av små avlopp


Ditt avlopp kan även i vissa fall granskas i samband med att du ansöker om bygglov. Om avloppsanläggningen inte uppfyller dagens krav kan du behöva åtgärda den.

Varför ska min nya anläggning inventeras?

Alla anläggningar ska inventeras, oavsett om de har nya eller äldre tillstånd. Ett tillstånd är inte samma sak som tillsyn. Ett tillstånd innebär att anläggningen får ett beslut på att den får läggas ner och sättas i drift. En tillsyn följer upp hur anläggningen fungerar. Även nyare anläggningar kan fungera dåligt på grund av att de inte underhålls och servas. Miljöinspektörerna har bred erfarenhet från inventeringar i fält av både gamla och nya anläggningar som fungerar både bra och dåligt.

För att ändå göra en prioritering av alla fastigheter som ska inventeras har det beslutats att anläggningar som har tillstånd som är yngre än 5 år inte inventeras. Det innebär att om tillståndsbeslutet för anläggningen skrevs för mindre än 5 år sedan inventeras fastigheten inte, vid denna inventering.

Inventering med platsbesök eller ansöka om att göra en ny anläggning?

Varje fastighet som får information om att inventering med platsbesök ska genomföras har en möjlighet att istället ansöka om en ny anläggning innan inventeringen påbörjas (sista datum framkommer i utskickat inventeringsbrev).

Att anlägga en ny anläggning är något som blir aktuellt för många fastighetsägare efter utförd inventering eftersom befintlig anläggning inte klarar dagens krav. Vet man som fastighetsägare redan innan inventeringen att anläggningen är dålig och behöver göras om så finns alltså möjligheten att söka för en ny anläggning innan inventeringen startar. Då startas en ansökningsprocess istället och inventering med platsbesök uteblir.

I många fall har anläggningen en fungerande uppbyggnad men den behöver ett bättre underhåll eller kompletteras med något. Då är en ansökan om en helt ny anläggning ett dyrt alternativ. Ett inventeringsbesök där åtgärdsbehoven framkommer och därefter efterföljande åtgärder med en bekräftelse från miljönämnden kan då bli ett mycket smidigare och billigare alternativ. Detta förutsätter såklart att åtgärderna i sig inte är så omfattande att anläggningen behöver göras om och nya tillstånd behöver sökas.

Hur går inventeringen till?

Beroende på vart din fastighet ligger, på fastlandet eller i skärgården, eller om du har en avloppsanläggning där WC-vatten efter rening leds till marken ser inventering olika ut. För mer information om hur inventeringen skiljer sig åt kan du läsa mer i våra riktlinjer från sida 17.

Riktlinjer för prövning och tillsyn små 
avlopp , 1.6 MB, öppnas i nytt fönster.

Vad kostar inventeringen?

Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet finansieras i huvudsak av avgifter och inte av skatter. Avgiften bestäms enligt en taxa som fastställts av kommunfullmäktige.

Värmdö kommun taxor och
avgifter 2022 , 1.5 MB, öppnas i nytt fönster.

I avgiften för tillsynen ingår tid för för- och efterarbete. Det innebär att kommunen tar betalt för den tiden det tar att leta i arkiv, sammanställa information om fastigheter och lagfarna ägare, göra urval, eventuellt platsbesök, bedömning och utskick samt ta emot samtal och skriftlig information. Även anteckningar, beslut och skrivelser samt annat som kan ingå i tillsynsarbetet omfattas.

Vad gör en miljöinspektör?

Miljöinspektörerna har sin bakgrund i olika typer av naturvetenskapliga universitetsutbildningar och har kunskap om hur ett avloppsvattens innehåll renas på bästa sätt och hur förutsättningar på en plats påverkar reningen. Det kan handla om strömningsförhållanden, jordarter, berggrunden, yt- och grundvatten som påverkar förutsättningarna. Tänk på att en miljöinspektör inte är konsulter utan ska vara oberoende i sin vägledning.