Provtagning och markbäddar och reningsverk

För att säkerställa att vi har god kvalitet i våra dricksvattenbrunnar och att småskaliga avloppslösningar har en god funktion sker tillsyn av avloppen i kommunen. En del i det här arbetet är att utvärdera att anläggningarna även fungerar över tid, vilket förutsätter att de underhålls så att de behåller en god funktion.

Från och med 2019 genomför vi en ny form av tillsyn riktad mot avloppsanläggningar med WC där provtagning av renat avloppsvatten är möjlig. Det innebär att dessa anläggningar inte kommer ingå i den vanliga inventeringen av små avlopp.

Vilka avloppsanläggningar ingår i tillsynen?

Om du har tillstånd för ett minireningsverk eller en tät markbädd dit WC-avlopp leds kommer din fastighet ingå i den här tillsynen. Ditt tillstånd är förenat med villkor att anläggningens funktion ska kontrolleras av sakkunnig och att provtagning av utgående vatten från anläggningen ska ske årligen. Resultatet av service och analysresultat ska journalföras och kunna redovisas vid förfrågan.

Urvalet för tillsynen är det årtal som tillståndet beviljades. Till en början kommer anläggningar med tillstånd från 2004–2005 att ingå och vart eftersom kommer efterföljande års tillstånd att granskas. Tillsynen kommer vara löpande vilket innebär att tillsynen återkommer inom ett visst intervall.

Vad behöver jag göra om jag får hem ett brev?

I den här tillsynen efterfrågar vi uppgifter från den årliga egenkontrollen på din avloppsanläggning. De uppgifter som du behöver redovisa är analysresultat från provtagning av avloppsvatten samt information om skötseln, eventuella driftfel, byten av kemikalier eller material och slamtömning. Uppgifterna varierar beroende på hur mycket uppgifter som redan finns hos oss och vad för typ av anläggning som du har. De uppgifter som vi efterfrågar från dig kommer specificeras i det brev som du kommer få. Efter att du skickat in uppgifterna till oss gör vi en bedömning om ifall underhållet av anläggningen bidrar till god funktion. Om resultatet har avvikelser kan åtgärder behövas.

Provtagning

Proverna som du tar på avloppsvattnet ska analyseras med avseende på pH, BOD7, COD, tot-P och tot-N. Tänk på att analysen ska utföras på ett ackrediterat laboratorium.

Vill du veta mer om hur du beställer provtagningsutrustning är du välkommen att läsa mer här varmdo.se/provtagningavloppsvatten Länk till annan webbplats.​.

Vad händer efter jag har skickat in uppgifterna?

Vi kommer göra en bedömning av de uppgifter som inkommer. I de fall där underhåll av anläggningen sköts och resultatet från provtagningen visar på god reningsfunktion får du en bekräftelse på att allt är i sin ordning. I de fall uppgifterna är bristfälliga eller att analysresultatet har avvikande värden kan du behöva göra åtgärder på din anläggning.

Avgift

Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet finansieras i huvudsak av avgifter och inte av skatter. Avgiften bestäms enligt en taxa som fastställts av kommunfullmäktige.