Tillsyn 2024 i skärgården

Under 2024 kommer kommunen att utföra tillsyn av avloppsanläggningar och torra toalettlösningar på cirka 575 fastigheter i norra skärgården. Samtliga fastigheter har fått en preliminär bedömning av hantering av avlopp, latrin och urin under år 2018 och 2019 då vi utförde arkivinventering utan platsbesök. Vi följer nu upp arkivgranskningen med tillsyn på plats.

Kommer vi till dig?

Om du har fått ett informationsbrev är din fastighet en av de fastigheter som kommer att få tillsyn under 2024. I brevet har du även fått en checklista och enkät. Syftet med checklistan är att du ska ha bättre förståelse för anläggnings uppbyggnad och funktion. Checklistan är även ett stöd för att du själv ska kunna kontrollera din avloppsanläggning.

Enkät

Vi önskar att du fyller i enkäten och skickar in det till kommunen. Detta eftersom det inte alltid finns tillstånd för äldre anläggningar, förändringar kan ha skett eller att det inte alltid är möjligt att se på plats hur en anläggning är uppbyggd eller vilken typ av avloppsvatten som leds till den. Informationen som du anger i enkäten ligger sedan till grund för vår bedömning när vi utreder om din hantering av avlopp och latrin kan innebära risker för påverkan på människors hälsa eller miljö.

I enkäten kan du även ange telefonnummer för att få avisering om datum när platsbesöket på din fastighet kommer ske.

Att skicka in enkäten är inte obligatoriskt, men kan vara fördelaktigt för dig också.

Exempel:

Anna hade inte tid att fylla i enkäten. Vi besökte Annas fastighet och kunde inte hitta någon avloppsanläggning eftersom den låg gömd under altanen. Vi hittade inte heller något tillstånd i arkivet. Anna fick därför ett beslut där vi begärde att Anna ska redovisa hur avloppsvatten och latrin hanteras på fastigheten. I samband med beslutet tog vi betalt för tillsynen. Anna skickade in uppgifter till oss och vi blev tvungna att åka ut på platsbesök igen och kontrollera avloppsanläggningen. Sedan behövde vi göra en ny bedömning och skicka en ny återkoppling till Anna. På grund av det extraarbetet blev Anna debiterad ytterligare avgift.

Om Anna hade skickat in svar på enkäten hade hon inte behövt betala den extra avgiften.

Skicka gärna in enkäten även om du saknar indraget vatten, avlopp eller toalettlösning.

Exempel:

Per har en liten sommarstuga som inte har indraget vatten och inget avlopp. Det finns inte heller någon toalett på tomten eftersom Per använder toaletten och köket som finns på hans båt. Per tänker att eftersom han inte har något avlopp eller toalettlösning kommer vi inte besöka hans fastighet och han skickar därför inte in något svar på enkäten.

Då Per inte meddelar vad som finns på fastigheten och vi inte har några uppgifter i arkivet, besöker vi Pers fastighet. Eftersom vi behövde göra ett besök och lägga tid på granskning av arkivet, förberedelse och skrivning av återkoppling tar vi ut en avgift för tillsynen. Om Per däremot hade skickat in information om att det saknas avlopp och toalett på fastigheten så hade han inte behövt betala och vi hade kunnat avsluta ärendet utan att ta ut en avgift.

Observera, vi besöker slumpvis fastigheter som meddelade att de inte har någon lösning för att bekräfta att uppgifter stämmer. Om uppgifterna stämmer tas ingen avgift ut.

Det är möjligt att lämna in svaren digitalt via e-tjänst. För e-tjänsten behöver du e-legitimation. Det går även bra att skicka per e-post till miljo-bygg@varmdo.se, alternativt med post till Värmdö kommun, bygg- och miljöavdelningen, 134 81 Gustavsberg.

Sista dag för att skicka in enkätsvaret är den 1 mars 2024.

När och var sker platsbesöken?

Platsbesöken kommer att påbörjas under april och avslutas i oktober. I enkäten kan du kryssa i att du vill bli meddelad dag för platsbesöket. Du kommer då få ett meddelande via SMS cirka två veckor innan planerat besök. Vi kan dock inte ge dig någon tid för när vi kommer på besök. Vi besöker många fastigheter per dag och besöken tar olika lång tid beroende på vad vi hittar och vilka vi träffar. Eftersom vi tar båt är rutten, dessutom, väderberoende.

Följande öarna och områdena ingår i årets tillsyn:

Askholmen, Bergholmen, Bjurön, Björkholmen, Bondudden, Bredviksholmen, Broön, Brudstänkan, Brännskäret, Byttholmen, Börholmen, Edholmen, Ekholmen, Getholmen, Getkobben, Gistholmen, Gränö, Grötskär, Gubbante, Gyltholmen, Gällnö, Hagerön, Hallonskäret, Hjälmö, Hälsingholmarna, Högholmen, Idholmen, Införvarv, Julviksholmen, Jutören, Jösseholmen, Kaninen, Karklö, Korsholmen, Kvarnholmen, Lilla Askholmen, Lilla Berteln, Lilla Betson, Lilla Hästnacken, Lilla Idholmen, Lilla Kalvholmen, Lilla Krokholmen, Lilla Norrgärdsholmen, Lilla Rågholmen, Lilla Skratten, Lill-Krån, Lill-Saxaren, Lindholmen, Lisslö, Losten, Lådna, Lådnaön, Långholmen, Löjö, Mansören, Mörholmen, Mörholmskobbarna, Näktergalen, Portholmen, Sippsön, Skallarna, Skotskäret, Smedskobbarna, Sparrholmen, Stora Berteln, Stora Betson, Stora Delholmen, Stora Hästnacken, Stora Isskär, Stora Kalholmen, Stora Kalvholmen, Stora Norrgärdsholmen, Stora Norrholmen, Stora Rågholmen, Storholmen, Stor-Krån, Stor-Kunnan, Strängarna, Stugholmen, Söderholmen, Södra Furuholmen, Söljskär, Tjockholmen, Torskholmen, Trollholmarna, Trångholmen, Trädgårdarna, Träskö, Träskö-Storö, Valöarna, Vambö, Viggsö, Västerholmen, Ytterholmen.

Kartan nedan visar områdena som berörs av årets tillsyn.

Karta över skärgården och de aktuellaplatserna.Förstora bilden

Årets inventeringsområden. Tryck på bilden för att förstora.

Tillsynssavgift

Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet finansieras i huvudsak av avgifter och inte av skatter. Avgiften bestäms enligt en taxa som fastställts av kommunfullmäktige.

För tillsyn av små avloppslösningar, inklusive torrtoaletter och komposter, tas en fast avgift ut. Den fasta avgiften om 6 165 kronor motsvarar en handläggningstid om 4,5 timmar. Det är så lång tid det tar oss att genomföra tillsyn på din fastighet, från förarbete innan platsbesök till bedömning och återkoppling. Det finns få undantag där det tar oss annan tid att handlägga ett tillsynsärende. Om det finns fler än en anläggning på fastigheten tillkommer en avgift om 1 370 kronor per anläggning eftersom det då tar oss längre tid att granska den extra anläggningen.

På sidan nedan finns en förklaring över vad som ingår i avgiften.

Vad händer sedan?

  • Efter utsatt datum kommer vi att gå igenom samtliga enkäter och förbereda planeringen inför platsbesöken.
  • Om du kryssat i att du vill bli meddelad dag för platsbesöket kommer du att bli meddelad via SMS. Om du inte kryssat i rutan kommer ett oanmält besök att utföras.
  • Platsbesöket sker endast utomhus och du som fastighetsägare behöver inte närvara för att inspektionen av anläggningen ska kunna utföras.
  • Du kommer sedan att få ett beslut där det framgår om det finns några brister som behöver åtgärdas eller om anläggningen bedöms ha god funktion.

Frågor om tillsynen

På sidan Vanliga frågor om små avlopp kan du få svar på några vanliga frågor om inventeringen.

Vanliga frågor om små avlopp