• Brunt vatten kan förekomma i Gustavsberg och på Ingarö
    Just nu håller en omläggning av vattenledningar på att utföras mellan Ingarö och Gustavsberg. Detta kan göra att kranvattnet blir tillfälligt brunt för vissa boende i området. Om du upplever att vattnet är missfärgat, se till att spola vattnet tills det är klart. Vattnet är drickbart och missfärgningen är inte farlig, men undvik att använda tvättmaskinen om vattnet är missfärgat.
    Mer information

Vattenskyddsområden

För varje vattentäkt där kommunen hämtar råvatten för att producera dricksvatten, finns ett område runtomkring som behöver extra skydd från föroreningar av olika slag. Detta område kallas för vattenskyddsområde, och där finns begränsningar för vad man får göra.


Vid olycka inom vattenskyddsområde

Om det händer en olycka inom ett vattenskyddsområde måste räddningstjänsten larmas så att området blir sanerat. Kontakta SOS Alarm på telefonnummer 112.


Vad är syftet med vattenskyddsområden?

Syftet med vattenskyddsområden är att skydda vattnets kvalitet och kvantitet. Där får till exempel inte ske oljespill eller bekämpningsmedel användas. Skyddet behövs eftersom grundvattnet (vatten nere i marken) är det som blir dricksvatten efter rening i kommunens vattenverk. Ett bra skydd för grundvattnet är viktigt eftersom dricksvatten är vårt viktigaste livsmedel.

Kommunen har vattenskyddsområden på Ingarö, i Stavsnäs, i Värmdö Ängsvik och på Sandön. För att ta reda på om din bostad eller verksamhet ligger inom ett vattenskyddsområde kan du söka i kommunens webbkarta.

Till kommunens webbkartalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Vilka åtgärder kräver tillstånd eller är förbjudna?    

För dig som bor eller har verksamhet inom vattenskyddsområdet gäller hårdare krav för allt som kan innebära en risk för förorening av grundvattentäkten. Samhällsintresset att skydda grundvattnet är högre än den enskildes rätt att göra vad de vill på sin mark.

Inom Ingarö vattenskyddsområde kräver många typer av byggnationer eller andra åtgärder inom vattenskyddsområdet tillstånd och behöver därmed utredas extra noggrant. Det kan därmed bli extra kostnader och ibland längre handläggningstider för åtgärder inom dessa områden. I vissa fall gäller förbud mot åtgärd.

Åtgärder som är förbjudna finns även inom områdena Stavsnäs, Sandön och Ängsvik.

Vilka förbud och vilka krav på tillstånd som gäller för respektive vattenskyddsområde finns i de skyddsföreskrifter som finns framtagna för området.

Innan projekt dras igång kontakta Värmdö kommuns VA-enhet eller bygg- och miljöavdelning för att få mer information i ärendet. Mejla varmdo.kommun@varmdo.se eller ring 08-570 470 00.


Ansökan om tillstånd

Ansökan görs på blanketten Tillstånd för åtgärd inom vattenskyddsområde. Handläggningstiden kan variera. En komplett ansökan ska kunna hanteras inom 6 veckor.

När det gäller tillstånd för schaktning inom Stavsnäs vattenskyddsområde och Ängsviks vattenskyddsområde ska ansökan skickas till Länsstyrelsen i Stockholms län.

Till Länsstyrelsens sida om vattenskyddsområdelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Tillstånd för åtgärd inom vattenskyddsområde - blankett


Tillsyn av vattenskyddsområden

Det är bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden som är ansvarig för tillsynen enligt vattenskyddsföreskrifterna.

Den som äger och driver verksamheten på vattenverken är Värmdö kommun (VA-enheten).

VA-enheten har tagit fram så kallade entreprenadbestämmelser som gäller generellt för vattenskyddsområden inom kommunen. Bestämmelserna används i bedömningar som görs av VA-enheten och bygg- och miljöavdelningen.

Entreprenadbestämmelser för vattenskyddsområden inom kommunen


Ingarö vattenskyddsområde

En revidering av vattenskyddsområdet med skyddsföreskrifter för kommunens grundvattentäkt på Ingarö beslutades 2012. Nya skyddsområdesgränser och skyddsföreskrifter har införts.

Gällande skyddsföreskrift Ingarö

Karta över Ingarö vattenskyddsområdelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Broschyr Ingarö vattenskyddsområde

I kartan visas vattenskyddsområdets primära och sekundära zon. Vad som gäller för de olika zonerna framgår i skyddsföreskrifterna.

Sandön vattenskyddsområde

Ett vattenskyddsområde med skyddsföreskrifter för kommunens grundvattentäkt på Sandön beslutades 2014-11-27.

Skyddsområdesgränser och skyddsföreskrifter har införts.

Gällande skyddsföreskrift Sandön

Karta över Sandön vattenskyddsområdelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterI kartan visas vattenskyddsområdets primära och sekundära zon. Vad som gäller för de olika zonerna framgår i skyddsföreskrifterna.


Stavsnäs vattenskyddsområde

Stavsnäs har för närvarande två vattenskyddsområden, ett övre och ett nedre. Ett arbete pågår med att revidera skyddsområdesgränser och skyddsföreskrifter för de två vattenskyddsområden som finns sedan tidigare. 

Karta över hela Stavsnäs vattenskyddsområdelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Gällande skyddsföreskrift övre Stavsnäs

Gällande skyddsföreskrift nedre Stavsnäs  


Värmdö Ängsvik vattenskyddsområde

Ängsvik försörjs nu med Stockholmsvatten. Vattenskyddsområdet används som reservvattentäkt.

Karta över Ängsvik vattenskyddsområdelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Gällande skyddsföreskrift Ängsvik