Vattenskyddsområden

För varje vattentäkt där kommunen hämtar råvatten för att producera dricksvatten, finns ett område runtomkring som behöver extra skydd från föroreningar av olika slag. Detta område kallas för vattenskyddsområde, och där finns begränsningar för vad man får göra.

Vid olycka inom vattenskyddsområde

Om det händer en olycka inom ett vattenskyddsområde måste räddningstjänsten larmas så att området blir sanerat. Kontakta SOS Alarm på telefonnummer 112.

Vad är syftet med vattenskyddsområden?

Syftet med vattenskyddsområden är att skydda vattnets kvalitet och kvantitet. Där får till exempel inte ske oljespill eller bekämpningsmedel användas. Skyddet behövs eftersom grundvattnet (vatten nere i marken) är det som blir dricksvatten efter rening i kommunens vattenverk. Ett bra skydd för grundvattnet är viktigt eftersom dricksvatten är vårt viktigaste livsmedel.

Kommunen har vattenskyddsområden på Ingarö, i Stavsnäs, i Värmdö Ängsvik och på Sandön. För att ta reda på om din bostad eller verksamhet ligger inom ett vattenskyddsområde kan du söka i kommunens webbkarta.

Länk till kommunkartan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vilka åtgärder kräver tillstånd eller är förbjudna?    

För dig som bor eller har verksamhet inom vattenskyddsområdet gäller hårdare krav för allt som kan innebära en risk för förorening av grundvattentäkten. Samhällsintresset att skydda grundvattnet är högre än den enskildes rätt att göra vad de vill på sin mark.

Inom Ingarö vattenskyddsområde kräver många typer av byggnationer eller andra åtgärder inom vattenskyddsområdet tillstånd och behöver därmed utredas extra noggrant. Det kan därmed bli extra kostnader och ibland längre handläggningstider för åtgärder inom dessa områden. I vissa fall gäller förbud mot åtgärd.

Åtgärder som är förbjudna finns även inom områdena Stavsnäs, Sandön och Ängsvik.

Vilka förbud och vilka krav på tillstånd som gäller för respektive vattenskyddsområde finns i de skyddsföreskrifter som finns framtagna för området.

Innan projekt dras igång kontakta Värmdö kommuns VA-enhet eller bygg- och miljöavdelning för att få mer information i ärendet. Mejla varmdo.kommun@varmdo.se eller ring 08-570 470 00.

Ansökan om tillstånd

Ansökan om tillstånd för åtgärd inom vattenskyddsområde görs via e-tjänst nedan. Handläggningstiden kan variera. En komplett ansökan ska kunna hanteras inom sex veckor.

När det gäller tillstånd för schaktning inom Stavsnäs vattenskyddsområde och Ängsviks vattenskyddsområde ska ansökan skickas till Länsstyrelsen i Stockholms län.

Till länsstyrelsens sida om vattenskyddsområde Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ansökan om tillstånd för åtgärd inom vattenskyddsområde. E-tjänst. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Tillsyn av vattenskyddsområden

Det är bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden som är ansvarig för tillsynen enligt vattenskyddsföreskrifterna.

Den som äger och driver verksamheten på vattenverken är Värmdö kommun (VA-enheten).

VA-enheten har tagit fram så kallade entreprenadbestämmelser som gäller generellt för vattenskyddsområden inom kommunen. Bestämmelserna används i bedömningar som görs av VA-enheten och bygg- och miljöavdelningen.

Entreprenadbestämmelser för vattenskyddsområden inom kommunen , 106.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Ingarö vattenskyddsområde

En revidering av vattenskyddsområdet med skyddsföreskrifter för kommunens grundvattentäkt på Ingarö beslutades 2012. Nya skyddsområdesgränser och skyddsföreskrifter har införts.

Önskar du ta del av skyddsföreskrifterna för Ingarö, Sandön, Stavsnäs eller Ängsvik, kontakta VA-enheten


Karta över Ingarö vattenskyddsområde Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ingarö vattenskyddsområde Öppnas i nytt fönster.


I kartan visas vattenskyddsområdets primära och sekundära zon. Vad som gäller för de olika zonerna framgår i skyddsföreskrifterna.

Sandön vattenskyddsområde

Ett vattenskyddsområde med skyddsföreskrifter för kommunens grundvattentäkt på Sandön beslutades 2014-11-27.

Skyddsområdesgränser och skyddsföreskrifter har införts.

Karta över Sandön vattenskyddsområde Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.I kartan visas vattenskyddsområdets primära och sekundära zon. Vad som gäller för de olika zonerna framgår i skyddsföreskrifterna.

Stavsnäs vattenskyddsområde

Informationsmöte

Tid: torsdagen den 27 april 18.00–19:00

Plats: Värmdösalen Värmdö kommunhus, Skogsbovägen 9–11

Syftet med mötet är att du ska få information om hur vi skyddar grundvattnet bäst anpassat till dagens risker.

Stavsnäs har för närvarande två vattenskyddsområden, ett övre och ett nedre. Att bo inom området betyder att man behöver vara extra försiktig för att skydda grundvattnet. Du som fastighetsägare behöver ta hänsyn till regler i området.

Kommunen arbetar nu fram ett förslag till ett uppdaterat vattenskyddsområde. Zonerna för vattenskyddsområdet kommer enligt förslaget att utökas jämfört med dagens indelning.
Även områdets vattenskyddsföreskrifter behöver revideras för att öka skyddet för brunnarna.

Enligt förslaget bör vattenskyddsområdet bestå av två områden med två skyddszoner; primär och sekundär. En riskbedömning har gjorts utifrån hur lång tid det tar för en eventuell förorening att nå vattentäkten. Ju längre tid, desto bättre möjligheter finns att föroreningen fördröjs i marken, bryts ned eller hinner åtgärdas. Även risker inom avrinningsområdet, liksom markens och vattnets naturliga skyddsförmåga har undersökts.

Karta över förslag till nytt vattenskyddsområde

Läs mer om vattenskyddsområden här:
Länk till Havs- och vattenmyndigheten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 

Karta över hela Stavsnäs vattenskyddsområde Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Värmdö Ängsvik vattenskyddsområde

Ängsvik försörjs nu med Stockholmsvatten. Vattenskyddsområdet används som reservvattentäkt.

Karta över Ängsvik vattenskyddsområde Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.