Värdegrund och likabehandling

Gustavsbergs gymnasiums värdegrund vilar på fyra områden: utveckling och höga förväntningar, respekt för människors olikheter, rätt till likvärdig utbildning och samarbete.

Utveckling och höga förväntningar

Utbildningen ska främja alla elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära. Genom nyfikenhet och vilja att ta till oss kunskap, se mönster och samband utvecklas vi ständigt. Vi tror på att ge varje person höga förväntningar utifrån varje person individuella förutsättningar. Att öka sin egna kapacitet ger kraft och framtidshopp.

Människors olikhet

Alla ska tillåtas vara den man är så länge man inte brister i respekt mot varandra. Alla är olika och har samma rätt att känna trygghet och kunna utvecklas.

En likvärdig utbildning

Alla människor är olika och lär på olika sätt. Vår skola är en plats där vi har höga förväntningar på våra elever, men också förståelse och empati för varje persons individuella utveckling.

Samarbete

Vi har en gemensam hållning om våra ordningsregler och vårt samarbete bygger på att alla gör sitt bästa för att få en bra fungerande skola. Vi vill gärna ha ett bra samarbete med dina föräldrar både när det går bra och om problem uppstår. När du fyller 18 år väljer du själv enligt lag vem som ska få information. På Gustavsbergs gymnasium vill vi att du har bra stöd hemifrån och fortsätter göra dina föräldrar delaktiga i din utbildning även efter du har blivit myndig. Vi använder ett dokument som du får skriva på för att vi ska kunna fortsätta samarbeta med dina föräldrar eller vårdnadshavare.

Likabehandling

Vår policy är att alla elever och personal ska uppleva att vår skola är en trygg, trivsam och respektfull miljö och att vi alla bidrar till detta.

Vi accepterar inte några tendenser till diskriminering, trakasserier eller annan kränkande behandling. När konflikter uppstår, som det gör mellan människor som möts, vill vi att alla tar hjälp av varandra för att snabbt lösa konflikter och kunna gå vidare.

Vision

Vi strävar efter bästa möjliga möte mellan människor på vår skola. Alla ska tillåtas vara den man är och har samma rätt att känna trygghet och kunna utvecklas. Vi är en skola för alla och inkludering är vår ledstjärna. Vår skola ska ha höga förväntningar på våra elever och förståelse för varje persons individuella utveckling.

Att få känna sig framgångsrik är en viktig faktor för att förebygga kränkande behandling av andra.

Likabehandlingsplanen uppdateras varje år.