Kommunens krisberedskap

Kommunen är förberedd på olika kriser, främst på allvarliga störningar inom vatten, vägar, kommunikationer och el. Färdiga krisplaner finns, bland annat för hur kommunen ska samarbeta med räddningstjänst och polis, med grannkommuner och länsstyrelsen och trafikverket men också med lokala frivilligorganisationer.

Risk- och sårbarhetsanalys

Föreliggande dokument och verksamheternas risk- och sårbarhetsarbete ger viktig kunskap om hur kommunen kan förebygga, förbereda sig inför och hantera kriser och extraordinära händelser.

Framtagandet av en risk- och sårbarhetsanalys är lagstadgat och syftar till att ge viktig kunskap om hur kommunen kan förebygga, förbereda sig inför och hantera kriser och extraordinära händelser. Analysen ska återrapporteras till Länsstyrelsen i Stockholms län.

Föreliggande risk- och sårbarhetsanalys avser Värmdö kommun och dess geografiska område. I arbete inför den kommunövergripande analysen har verksamhetsspecifika workshops genomförts, med fokus på riskanalys och sårbarhetsanalys.

I den övergripande risk-och sårbarhetsanalysen har fyra risker och dess möjliga konsekvenser för kommunen analyserats särskilt.

Läs hela sårbarhetsanalysen , 427.9 kB, öppnas i nytt fönster.

När kriser inträffar

Vid en kris aktiveras behövliga delar av kommunens ledningsorganisation för att så effektivt som det är möjligt koordinera arbetet med händelsen. Målsättningen med arbetet är att minimera konsekvenserna för de som befinner sig i kommunen.

POSOM

En viktig del av krishanteringen är att kommunens POSOM-grupp sammankallas för att stötta drabbade och deras anhöriga i en krissituation. POSOM står för Psykiskt och Socialt Omhändertagande och är en grupp bestående av kommun och samverkande aktörer. POSOM initieras vid händelser där det upplevs finnas ett stort behov av psykosocialt omhändertagande av bland annat vittnen och anhöriga.

Viktigt meddelande till allmänheten (VMA)

Varnings- och informationssystemet – Viktigt meddelande till allmänheten (VMA) används för att varna och informera allmänheten vid stora olyckor och allvarliga händelser. Lär dig vad utomhussignalen betyder.

Varning utomhus kan i princip ske i alla tätorter med mer än 1 000 invånare samt inom särskilda områden runt våra kärnkraftverk. För detta system finns cirka 4 500 ljudsändare installerade. De kan användas för varning vid alla typer av faror och då sänds signalen ”Viktigt Meddelande” som följs av information i radio och TV. Utomhusvarningssystemet kan också användas för att ge beredskapslarm och flyglarm om Sverige skulle råka i krig.

Utrustningen i utomhusvarningssystemet ägs av staten och kommunerna är användare och ansvarar också för drift och underhåll. I Värmdö kommun sköts detta av räddningstjänsten. Utrustningen sitter ofta på hustak.

Sedan den 1 september 2014 kan du bli automatiskt uppringd och få ett inspelat talmeddelande på din fasta telefon, ifall ett VMA är utfärdat i området. Från och med 1 juli 2017 är det möjligt att skicka VMA via sms till mobiltelefoner i ett visst område. Riksdagen godkände i maj 2017 de lagändringar som krävs för att göra detta. Tidigare kunde varningsmeddelande bara skickas till fasta telefoner och till mobiltelefoner som var registrerade i det aktuella området.

Förändringen innebär att mobiloperatörer blir skyldiga att förmedla varningsmeddelande till allmänheten. För att detta ska vara möjligt får operatörerna rätt att behandla uppgifter om mobiltelefoners position. Uppgifterna får endast behandlas i den utsträckning och under den tid som är nödvändig för att sända varningsmeddelande och ska därefter genast utplånas.

Hur låter larmet?

Signalen hörs i sju sekunder i taget med 14 sekunders tystnad emellan. När faran är över hörs en annan längre signal. Signalerna provas kl. 15.00 första helgfria måndag i mars, juni, september och december. Vid prov ges även information i radion.

Hur gör jag när larmet går?

När du hör signalen ska du:

  • Gå inomhus
  • Stänga alla dörrar, fönster ventiler och fläktar
  • Lyssna på radio eller se på TV, där du får mer information

När används larmet?

Det är den ansvarige räddningsledaren inom räddningstjänsten som bestämmer om och när allmänheten ska varnas. Det kan vara exempelvis vid gasutsläpp, extremt väder, stor brand eller annan allvarlig olycka. Varnings- och informationssystemet kan också användas för att ge beredskapslarm och flyglarm om landet skulle råka i krig.

I särskilda områden runt kärnkraftverken ska, utöver utomhusvarning, de boende inom dessa områden också kunna få varning inomhus. Detta sker genom RDS-systemet och innebär att hushållen tilldelas särskilda radiomottagare avsedda för varning. Närmast ansvariga för varningen runt kärnkraftverken är respektive länsstyrelse.

Kanaler för VMA

I de här radio- och TV-kanalerna kan du få information i en VMA-situation:

  • Sveriges Radios FM-kanaler
  • Sveriges Television
  • Sveriges Utbildningsradio
  • TV4
  • Kanal 5
  • Kanal 9

På SVT:s Text-TV sidan 100 anger man när en VMA-situation pågår och hänvisar för mer information till Text-TV sidan 599 där samma meddelande som läses i radio publiceras skriftligt.

Krisinformation - krisinformation.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Skyddsrum

I Sverige finns drygt 65 000 skyddsrum. På MSB:s öppna verktyg skyddsrumskartan ser du var skyddsrummen finns.

Skyddsrumskarta - msb.se Länk till annan webbplats.

Krislåda

I MSB:s råd till privatpersoner finns tips på hur du packar en krislåda och hur du förbereder dig för ett längre strömavbrott. Du kan också läsa mer om hur du förbereder dig för elavbrott hos Krisinformation.se.

Råd till privatpersoner - msb.se Länk till annan webbplats.

Förbered dig för elavbrott, Krisinformation.se Länk till annan webbplats.

Tappställen för dricksvatten

Kommunens information vid kris

Värmdö kommun informerar främst genom kommunens webb och sociala medier vid händelse av kris. Dessa kanaler kompletteras vid behov för att i den mån det går säkerställa att de berörda får behövlig information.

Utöver Värmdö kommuns webb och sociala medier kan du besök myndigheternas gemensamma webbplats för Krisinformation där du alltid kan få relevant information: Krisinformation.se
Krisinformation.se finns också på Twitter som @Krisinformation Länk till annan webbplats. och på Facebook Länk till annan webbplats..

SMS vid samhällsstörningar

Vid samhällsstörningar skickar kommunen även SMS till drabbade abonnenter.

Mer om kommunens SMS-tjänst

113 13 - Sveriges nationella informationsnummer

113 13 är Sveriges nationella informationsnummer som du kan ringa om du vill få information vid allvarliga olyckor och kriser i samhället.

All information som lämnas på 113 13 är verifierad information, det vill säga den är avstämd med till exempel kommunen där händelsen har ägt rum. Det kan till exempel handla om en större storm, en influensaepidemi eller en översvämning.