Kommunens kvalitet i korthet

Här kan du jämföra Värmdö kommuns service med drygt 260 av Sveriges övriga kommuner. Kommunens kvalitet i korthet är ett jämförelseprojekt som drivs av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) sedan 2007.

Målet är att visa hur effektivt medborgarnas skattemedel används och vilken kvalitet kommunen levererar på sin service. Man kan jämföra resultaten med kommunens tidigare resultat inom samma område eller med de andra deltagande kommunerna.

Måtten är inriktade på ett medborgarperspektiv, alltså hur medborgarna och/eller brukarna upplever kommunens service och kvalitet i verksamheterna och vad det kostar. Kort sagt vad du får för dina skattekronor. Värmdö kommun har varit med i undersökningen sedan 2010.

Värmdö kommuns resultat 2018

Totalt omfattar rapporten ett 30-tal mått inom områdena Barn och unga, Stöd och omsorg samt Samhälle och miljö - se länkarna för mer information.

Diagram över Värmdös resultat för 2015

Diagrammet ger en översiktlig bild av Värmdö kommuns resultat för respektive mått som ingår i de tre områdena (per den 8:e april 2018). Mer information om respektive område hittar du via menyn till vänster. De mått som redovisas är de som Värmdö har ett resultat inom.

Så här läser du resultatet: Kommunernas resultat delas in i tre grupper. Hur Värmdö kommuns resultat är i jämförelse med övriga deltagande kommuner markeras med en färg:

Grönt: Bland de 25 % med bäst resultat

Gult: Bland de 50 % i mitten

Rött: Bland de 25 % med sämst resultat

Många av måtten från Kommuners kvalitet i korthet används som indikatorer för att mäta kommunens måluppfyllnad avseende effektmål. I nämndernas verksamhetsberättelser och delårsbokslut samt kommunens årsredovisning finns mer information om vilka åtgärder som vidtagits kring flertalet av måtten och eventuella politiska prioriteringar.