Medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS

Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) har ansvar för kvalitet och säkerhet i den sjukvård som bedrivs i kommunens särskilda boenden.

MAS är en i hälso- och sjukvårdslagen fastställd funktion som ska finnas i varje kommun. MAS är en ledningsfunktion som arbetar utifrån lagar och andra författningar. MAS är ett stöd till nämnd och verksamhets­chefer samt hälso- och sjukvårdspersonalpersonal.

Den medicinskt ansvariga
sjuksköterskans uppgifter:

  • Följer upp hälso- och sjukvården i kommunen. (I Värmdö all kommunfinansierad hälso- och sjukvård)
  • Utfärdar, aktualiserar och förnyar riktlinjer för hur hälso- och sjukvården ska bedrivas så att den enskilde garanteras en god och säker vård.
  • Ansvarar för att omvårdnadsjournaler förs enligt patientdatalagen och andra författningar.
  • Ansvarar för att rutiner för läkemedelshantering är ändamålsenlig och väl fungerande
  • Ansvarar för att delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter sker i enlighet med patientsäkerheten.
  • Utfärdar rutiner för avvikelsehantering samt utreder allvarligare avvikelser som sker i verksamheterna och anmäler risk för och faktiskt inträffade allvarliga vårdskador till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).
  • Har ett nära samarbete med nämnd/vårdgivare, chefer och särskilt med hälso- och sjukvårdens verksamhetschefer
  • Fungerar som ett stöd för chefer och personal i hälso- och sjukvårdsverksamheterna