Skevik 1:190, del av

Syftet med detaljplanen är att bebygga befintliga sportplaner inom tomtmark med två nya bostadshus i fem våningar. Planområdet avgränsas mot naturreservatet och naturstigar i Skeviksskogen. Parken skapar en entré mellan stigar och ny gångväg till busshållplats. Platsen är för boende och besökare till uteaktivitet på utegym eller i skogsområden i anslutning till planområdet.

Planområdet invid Björnskogsvägen markerat i rött

Status i planarbetet

Pil - planprocess - Normalt - mellan samråd och granskning


Samråd av detaljplanen pågick mellan 2020-05-12 – 2020-06-08. Nu pågår arbete med att ta fram granskningshandlingar.

Uppskattad tidplan

Granskning förväntas ske Q1 2021.

Antagande beräknas till Q3 2021.

Bakgrund

Det aktuella detaljplaneområdet nyttjas idag som grusad idrottsplan, markparkering och förskolegård. I direkt anslutning till det föreslagna detaljplaneområdets västra gräns och inom det föreslagna detaljplaneområdet finns en befintlig gång- och cykelväg som idag utgör entré till Skeviks naturreservat.

Förslaget omfattar nybyggnad av 2 st flerbostadshus om fem våningar, totalt cirka 75 hyresrätter. Föreslagen exploatering omfattar också markparkering, cykelparkeringar, anläggande av ute gym och ett mindre miljöhus/förråd.

Föreslagna bostadsbyggnader föreslås utföras med fasader av infärgade betongelement, balkonger till varje lägenhet och med uteplats för lägenheter i markplan.

Kommunens översiktsplan (ÖP). Gällande ÖP anger bland annat för ny bostadsbebyggelse att den ska tillkomma i centrumnära lägen där det finns tillgång på kollektivtrafik, kommunal och kommersiell service.

Vid senare granskningsperiod skickas information om detaljplanen ut till fastighetsägare inom området och angränsande till planområdet. Information skickas även till länsstyrelsen och andra myndigheter, kommunen, organisationer och föreningar. Uppdaterad information om planarbetet återfinns på denna sida.

Planhandlingar Gustavsberg 1:190

Samrådshandlingar

Uppstart av planarbete,


Kontakta handläggare

Anna Fredriksson, projektledare, anna.fredriksson@varmdo.se, David Johansson, exploateringsingenjör, david.johansson1@varmdo.se eller via servicecenter 08-570 470 00.