Ekvik 1:29, ändring av detaljplan

Inom detaljplan för Ekvik 1:1, DP 9, ligger fastigheten Ekvik 1:29, och på denna
Villa Soludden. Förvaltningen har fått i uppdrag av kommunstyrelsens planutskott att utarbeta en detaljplaneändring för rubricerat område.

Syfte med planarbetet

Syftet med ändringen av detaljplanen är att är att ge Villa Soludden, konferensanläggningen
på fastigheten Ekvik 1:29, möjlighet att förbättra sin verksamhet genom tillbyggnad av huvudbyggnaden. Syftet i övrigt är oförändrat lika den underliggande planens; att stödja uppförande av en högklassig byggnad för konferensverksamhet och bastu.

Status i planarbetet

Pil - Planprocess - Normalt - mellan antagen och laga kraft

Detaljplanen antogs i kommunfullmäktige den 10 mars 2021. Detaljplanen är överklagad till
mark- och miljödomstolen.

Foto på konferensanläggning Ekvik 1:29

Bakgrund

Fastighetsägarens ansökan om planbesked är godkänd av kommunstyrelsens planutskott, som även givit uppdrag att starta planarbetet.

Planhandlingar

Antagandehandlingar

Granskningshandlingar

Samrådshandlingar

Uppstart av planarbete

Kontakta handläggare

Frågor besvaras av planarkitekt Linnea Olofsson via mejl linnea.olofsson@varmdo.se
eller via servicecenter på telefon 08-570 470 00.