Arkitekttävling Hemmesta vattentorn

För att säkra dricksvattenförsörjningen planeras ett nytt vattentorn i Hemmesta. Som en del av gestaltningsprocessen för ett nytt vattentorn och platsen där tornet planeras har Värmdö kommun anordnat en allmän projekttävling i samarbete med Sveriges Arkitekter.

Arkitekttävlingen har syftat till att få fram ett väl gestaltat och genomförbart förslag till ett nytt vattentorn i Hemmesta. Kommunen har arrangerat en allmän tävling för att få tävlingsuppgiften väl belyst med olika förslag.

Läs mer om arkitekttävlingen i länkarna nedan.

Sveriges arkitekters webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

e-avrop Värmdö kommun Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Detaljplanering Hemmesta vattentorn

Vattentornet planeras att uppföras inom Hemmesta 11:413. Fastigheten ägs av kommunen och ligger cirka 550 meter från Hemmesta centrum och intill Hemmesta skola och Värmdövallens idrottsplats. Detaljplanering pågår med syfte att pröva förutsättningarna för ett nytt vattentorn med tillhörande teknikanläggningar placerat på fastigheten Hemmesta 11:413, liksom en tillfartsväg till tornet.

Detaljplanering Hemmesta vattentorn

Elevarbeten ger inspiration

Förvaltningen har fått i uppdrag att involvera allmänheten i gestaltningen av det nya vattentornet. Därför startades ett samarbete mellan skolan i Hemmesta och samhällsbyggnadskontoret under hösten 2022 i syfte att integrera kommunens arbete med framtagande av detaljplan i skolarbetet.

Samarbetet resulterade i många elevarbeten i bildämnet, både skulpturer, teckningar och målningar. Dessa arbeten ställdes ut i Hemmesta skolas bibliotek som inspiration till deltagarna i arkitekttävlingen.

Elevarbeten Hemmesta vattentorn

Frågor och svar

Behövs ett nytt vattentorn?

Ja, Värmdö är beroende av att få dricksvatten och dricksvattentillgången behöver byggas ut samtidigt som kommunen växer.

Varför har kommunen valt att göra en arkitekttävling?

Det är ett sätt att få in många förslag att välja mellan till en rimlig kostnad. En tävling ger en möjlighet att belysa möjligheter och få många olika förslag. På det sättet är det som en förstudie som man behöver göra i alla byggprojekt.

Vad har tävlingen för syfte?

Arkitekttävlingen syftar till att få fram ett väl gestaltat och genomför­bart förslag till ett nytt vattentorn i Hemmesta. Kommunen arrange­rar en allmän tävling för att få in många olika kreativa och spännande förslag på byggnadens gestaltning och som även tar hänsyn till om­givande landskap och natur. Värmdö kommuns avsikt är att handla upp konsulttjänster för arkitektur av det vinnande teamet för fortsatt uppdrag att projektera vattentornet.

Vad är tävlingens vision?

Visionen är att det nya vattentornet, med sin tydliga identitet ska bli en symbol för Hemmesta och Värmdö.

Vilka mål har kommunen i och med tävlingen satt upp?

Tävlingens mål var:

  • att vattentornet får en hög arkitektonisk verkshöjd och utformas med ett medvetet förhållningssätt till platsen.
  • att vattentornet ges en tydlig identitet och som kan fungera som en symbol för Hemmesta-området.
  • att vattentornet ger minsta möjliga påverkan på platsens naturvärden.
  • att byggbarhet och ekonomisk genomförbarhet genomsyrar projektet.
  • att hållbarhet och resurseffektivitet kännetecknar projektet gällande livslängd, materialval, byggmetoder samt framtida drift och under­håll.

Hade kommunen räknat med att få in så många förslag?

Vi hade räknat med mellan 50 -70 förslag, men fick 151! Det stora deltagandet betyder att vi haft en spännande och väl formulerad tävlingsuppgift som lockat många att vilja vara med på. Bland de tävlande återfinns både större välrenommerade arkitektbyråer och också internationella bidrag. Förslagen representerar många arbetade mantimmar som de tävlande lagt ner. Att så många har velat delta ska vi vara väldigt stolta och tacksamma för.

Vilka var med i juryn?

Juryn har bestått av fem tjänstemän från kommunen inom olika kompetensområden samt två externa medlemmar, som är erkänt skickliga arkitekter med specialitet inom stora byggnader som vattentorn samt inom landskap.

Arbetade juryn själv?

Juryn har haft en mängd kompetens till sin hjälp. Exempelvis när det gäller att bedöma kostnader för olika förslag, utvärdera olika typer av konstruktion och material, bedöma intrång i naturvärden med mera. Därtill har det funnits barn och politiker genom referensgrupper som har kommit med input gällande medborgarperspektivet.

Varför anordnade man inte en medborgaromröstning om förslagen?

Det finns lagar om upphandling som kommunen behöver förhålla sig till. De innebär att det inte tillåts att använda medborgaromröstningar som upphandlingsform.

Ett vattentorn är först och främst en teknisk byggnad som måste klara att leverera dricksvatten till en viss kvalitet, därför var det viktigt att det fanns en jury som kunde bedöma alla krav som ett vattentorn ska uppfylla. Kommunen har dessutom valt att arrangera tävlingen i samarbete med Sveriges arkitekter som är en kvalitetssäkring för kommunen som arrangör.

Det finns mer att läsa om arkitekttävlingar på Sveriges arkitekters hemsida.

Om tävlingar - Sveriges Arkitekter Länk till annan webbplats.

Vem betalar för arkitekttävlingen?

Tekniska nämnden tog beslut 2021 att arkitekttävlingen ska bekostas av VA-kollektivet. Det beror på att alla fastighetsägare som är anslutna till VA-nätet har nytta av det tillkommande vattentornet och den förstärkta kapacitet av att tillhandahålla dricksvatten som Värmdö behöver. Alternativet, att låta enbart skattebetalarna stå för kostnaden bedöms inte rättvist.

Vad händer nu?

Eftersom tävlingen är en godkänd upphandlingsform så kan kommunen starta samarbetet med vinnaren direkt efter att tävlingen är avgjord. Vinnarna ska vidareutveckla sitt förslag genom detaljplaneprocessen och fram till färdig byggnad. Om 2–3 år kan ett nytt vattentorn stå klart om allt går som vi planerat.

Vad hände med elevernas förslag?

Elevernas förslag har varit en fantastisk inspirationskälla för de tävlande. Det är många förslag som refererar till elevernas arbeten. Kommunen önskar att fortsätta samarbetet med skolan och eleverna i det fortsatta arbetet med att förverkliga det nya vattentornet. Elevernas alster skulle till exempel kunna användas som väggmålningar eller dekorativa reliefer.

Vad kommer det vinnande förslaget att kosta att bygga?

I dagsläget är budgeten för vattentornet ca 96 miljoner kronor, sum­man kommer att justeras med hänsyn till framtida prisutveckling.

Varför vann just detta förslag?

Juryns motivering lyder: Med Samothrake får Hemmesta sitt speciella kännetecken i form av ett vackert och originellt vattentorn vars bågformade valv reser sig över Storskogens tallar. Juryn framhåller att tornet är en inspirerande utveckling av ett traditionellt vattentorn, med beprövad vattenteknik och effektiva lösningar som göms i en skulptural form. Det konstnärligt och skickligt utformade tornet - med mjukt välvda ytor och asymmetriska valv – har anknytning till Värmdös historiska porslinstillverkning.

Samothrakes skulpturala form fångar ljus och skapar ett skuggspel som gör så att tornet ser olika ut beroende på varifrån det betraktas. Bågformade valv har skurits ur en fyrkantig grundform så att tornet framstår som en portal till tallskogen på höjden. Upptill vidgar sig tornet för att få plats med de upphöjda vattencisternerna och avslutas med två välvda tak högt över besökaren som skyddar från regn och snö. Takens uppsvängda form gör Samothrake synlig från Hemmesta skola och bostäderna intill och väcker nyfikenhet. Framme vid tornet kan besökaren stanna under de bågformade valven och titta på väggmålningar eller dekorativa reliefer. På nära håll syns att hela betongytan är vackert uppdelad med gjutmönster som bryter ner skalan. De smäckra stöden är väl anpassade till platsens känsliga natur och låter de hundraåriga tallarna vara kvar.

Föreslagna teknikutrymmen fungerar väl, de ger en god arbetsmiljö för dem som sköter anläggningen, en effektiv vattencirkulation och i förlängningen hög vattenkvalitet. Att teknikstationen är en del av vattentornet underlättar skyddet av byggnadsverket samtidigt som det spar material och därmed kostnader. Tornets platsgjutna betongkonstruktion bedöms vara relativt enkel att forma och gjuta. Juryn bedömer Samothrake som ett utvecklingsbart förslag vad gäller de begränsade justeringar som juryn anser behövs i fortsatt process. Tornets skulpturala form är viktig att bevara i sin helhet för att inte förändra den genomtänkta helheten.

Här kan du läsa juryutlåtandet i sin helhet:

Juryutlåtande - Hemmesta Vattentorn , 26.4 MB.