Fotoparken är en permanent utomhusutställning
för samtida fotografi i Gustavsberg

Under Afrikas himlar

Utställningen visar dels bilder av fascinerande karaktärer hos i många fall svårfångade arter på savannerna, dels berättelser om de hot natur och djurlivet står inför.

Via de nära bilderna får vi till exempel veta hur kamouflage och sätt att röra sig anpassas till hettan, om djurens avancerade sätt att kommunicera och hur de som effektiva jägare samsas om dygnets timmar. Vi får kunskap om att lejonens livsmiljöer är andra än de i sagorna och att det tog många miljoner år att utveckla de långa giraffhalsarna. Men vi får också veta att bakom de magiska bilderna vilar en mörk skugga över Afrikas savanner och kontinentens växt- och djurliv. Detta påverkar inte bara Afrika utan hela världen. Vildmarksområdena minskar till följd av befolkningstrycket, expanderande jordbruk och industrins råvarubehov. Råvaruexploateringen sker idag i områden vi länge trott varit skyddade. Levnadsmiljöerna för djuren minskar. Det tillsammans med tjuvjakt och ökad handel med djurdelar hotar en rad arters överlevnad.

Invigning 27/4 kl 14.30 – 15.00 i Fotoparken. Utställningen pågår 27/4 – 1/9 2019.

Brutus Östling

Brutus Östling är förläggaren som till slut i 40-årsåldern gav efter för ungdomsdrömmen att bli fotograf. 2005 fick han ett dundrande genombrott som fågelfotograf med praktverket Mellan vingspetsarna. Han har därefter gett ut ytterligare elva fotoböcker av vilka flera blivit storsäljare, de senaste är Under asfalten vilar en strand om albatrosserna på Midway 2011 (där han för första gången även skrev texten själv), den 300-sidiga handboken Konsten att fotografera fåglar och andra djur 2013, Bevingat 2015 och i höst praktverket Under Afrikas himlar, som handlar om hotade savanner och djurlivet på dessa. Boken Pingvinliv nominerades till Augustpriset 2006, och med boken Att överleva dagen vann Brutus Östling samma pris 2009. Brutus fick nyligen Pandabokspriset för boken Under Afrikas himlar, vilket var för fjärde gången han mottog priset ur WWF:s beskyddare kungens hand. Frimärksserien Bevingat gavs ut 2009 och frimärkena var baserade på Brutus Östlings bilder.

Under African skies

The exhibition shows not only fascinating pictures of often difficultly captured species on the savannah but also stories of the threats facing nature and its fauna. Through close-up pictures we see, for example, how camouflage and manner of moving are adapted to the heat, the advanced techniques used by animals to communicate, and how as efficient hunters they agree on the hours of the day. We learn that the living environment of lions differs from those in fairy tales and that it took many millions of years to develop the long neck of the giraffe. But we also learn that behind the magic pictures, there is a dark cloud hanging over Africa’s savannah and the continent’s flora and fauna, and that this affects not only Africa but the whole world. The world’s wilderness regions are shrinking as a result of population pressure, expanding agriculture and the industrial need for raw materials. Raw material exploitation is now taking place in areas which we once thought were protected. The regions available for animal life are shrinking. Poaching and the increasing trade in animal parts is threatening the survival of a number of species.

The exhibition is open 27/4 – 1/9 2019.

Brutus Östling

Brutus Östling is the publisher who, in his forties, finally succumbed to his youthful dream of becoming a photographer. In 2005 he achieved a breakthrough as a bird photographer with the monumental book Mellan Vingspetsarna, published in UK as Life on the Wing. Since then he has published a further eleven books, several of which have become bestsellers. The latest is Under asfalten vilar en strand om albatrosserna published by Midway 2011, the 300-page handbook Konsten att fotografera fåglar och andra djur 2013, Bevingat 2015, and this autumn the monumental Under Afrikas himlar, which deals with the threatened savannah and its animals. The book Pingvinliv (Eng: Penguins) was nominated for the August prize in 2006, and Brutus Östling won the prize in 2009 with the book Att överleva dagen. Recently, Brutus received the Panda Book prize for Under Afrikas himlar and this was the fourth time he had received a prize from the hands of the king, WWF’s patron.

The set of postage stamps Bevingat based on Brutus Östling’s pictures was issued in 2009.