Ansökan, godkännande och regler

Förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem anordnas för barn som är bosatta i Sverige och som är folkbokförda i Värmdö kommun. Begreppet pedagogisk omsorg omfattar bland annat familjedaghem och flerfamiljsystem.

Läs mer nedan om ifall ditt barn har rätt till en plats i pedagogisk omsorg.

Förskoleverksamheten bedrivs av kommunen eller av en fristående huvudman. All fristående verksamhet förutom en förskola är med i kommunens gemensamma kösystem.

Läs mer i menyn om hur du ansöker om, plats, säger upp plats, vad omsorgen kostar med mera.

Har mitt barn rätt till plats?

Förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem finns till för dig och ditt barn om du som vårdnadshavare:

 • förvärvsarbetar
 • studerar
 • är arbetslös
 • är föräldraledig för vård av annat barn
 • har ett barn med ett specifikt behov 

Vårdnadshavare kan inte vara fullt föräldralediga och samtidigt inneha plats för samma barn. Undantag görs vid inskolning.

Reglerna gäller för kommunal barnomsorg samt de fristående förskolor eller den pedagogiska omsorg som valt att ingå i kommunens köhantering och därmed omfattas av reglerna.

Riktlinjer för förskola Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Öppethållande och vistelsetider

Förskola och pedagogisk omsorg ska ha öppet alla helgfria vardagar förutom julafton,
nyårsafton och midsommarafton inom ramtiden; vardagar kl. 06:30-18:30.

Enhetens öppettider fastställs utifrån vårdnadshavares behov av barnomsorg inom angiven ramtid. Barnets vistelsetid på förskolan ska baseras på vårdnadshavares arbetstid eller studietid
samt resa till och från arbetsplatsen/studieplatsen.

Plats vid föräldraledighet (25-timmarsregeln)

Om du som vårdnadshavare är föräldraledig för annat barn säger skollagen att barnet ska erbjudas förskola/pedagogisk omsorg 15 timmar per vecka. I Värmdö kommun erbjuds ditt barn istället 25 timmar per vecka i förskola eller pedagogisk omsorg (25-timmarsregeln).

Under, sportlov, sommarlov, höstlov, jullov och påsklov erbjuds barn med en vårdnadshavare som är föräldraledig med ett syskon att vara på förskolan 15 timmar i veckan fördelat på
tisdag-torsdag kl. 9-14.

Vid sjukdom, ledighet eller helgdagar ersätts inte dessa dagar.

Lov och ledigheter förskola Öppnas i nytt fönster.

Utökad vistelsetid

När du är föräldraledig med ett syskon till ett barn i förskolan kan du ha rätt till förskola mer än 25 timmar per vecka (15 timmar under lov) för förskolebarnet. I samtliga fall av utökad vistelsetid krävs vissa intyg och/eller utlåtanden. Handläggningstiden för en fullständig ansökan är cirka 4 veckor.

Om du arbetar eller studerar under föräldraledigheten:

 • Arbets- och/eller studietiden ska överstiga 25 timmar per vecka (måndag-fredag).
 • Barnets vistelsetid i förskola ska baseras på ditt behov av förskola för att kunna arbeta eller studera, det vill säga din arbetstid/studietid samt restid till och från arbetet/studiestället.
 • När det finns två föräldrar till förskolebarnet vägs den andra förälderns sysselsättning/möjlighet till hjälp in i bedömningen av ansökan.

Om barnet har ett eget behov på grund av familjens situation i övrigt

 • Barnet ska ha ett annat modersmål än svenska och vara i behov av träning i det svenska språket.
 • Barnets förälder/föräldrar ska ha någon funktionsvariation som begränsar barnets fysiska eller psykiska utveckling.
 • Föräldrarna deltar i arbetsmarknadspolitiska åtgärder (utslussning i arbetslivet genom utbildning, praktik eller en subventionerad anställning), är långtidssjukskrivna (två månader eller mer) alternativt är sjuk- eller förtidspensionerade.

Ansökan prövas individuellt och bedömningen utgår från förskolebarnets behov av utökad tid i förskola.

Om barnet behöver stöd i sin utveckling

 • Förskolebarnet behöver stöd i sin utveckling, av fysiska, psykiska eller andra skäl.
 • 25 timmar (15 timmar under lov) räcker inte för att ge det stöd som hens speciella behov kräver, för att hen ska kunna utvecklas så långt som möjligt utifrån sina förutsättningar

Ansökan prövas individuellt och bedömningen utgår från förskolebarnets behov. Förskolans yttrande om behov och omfattning ska bifogas.

Här ansöker du om utökad vistelsetid Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Uppskjuten skolplikt

Förskoleklassen är numera obligatorisk och ditt barns skolplikt börjar höstterminen då hen fyller 6 år. Om du anser att ditt barn behöver gå kvar i förskolan istället för att börja i förskoleklass kan du ansöka om uppskjuten skolplikt. För att beviljas uppskjuten skolplikt krävs dock särskilda skäl, som exempelvis att barnet har en konstaterad intellektuell funktionsnedsättning eller att hen har tillbringat kort tid i Sverige alternativt bor långt ifrån skolan.

Om ansökan beviljas kommer ditt barn att börja i förskoleklass ett år senare än de jämnåriga barnen.

Ansökningsblankett hittar du här , 120.9 kB.