Ansökan, godkännande och regler

Förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem anordnas för barn som är bosatta i Sverige och som är folkbokförda i Värmdö kommun. Begreppet pedagogisk omsorg omfattar bland annat familjedaghem och flerfamiljsystem.

Förskoleverksamheten bedrivs av kommunen eller av en fristående förskola.

Läs mer i menyn om hur du ansöker om, plats, säger upp plats, vad omsorgen kostar med mera.

Har mitt barn rätt till plats?

Förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem finns till för dig och ditt barn om du som vårdnadshavare:

 • förvärvsarbetar.
 • studerar.
 • är arbetslös, rätt till 25 timmar per vecka.
 • är föräldraledig för vård av annat barn (minst 2 månader).Rätt till 25 timmar per vecka.
 • är långtidssjukskriven (minst 2 månader). Rätt till 25 timmar per vecka.
 • har ett barn med särskilda behov.

Vårdnadshavare kan inte vara fullt föräldralediga och samtidigt inneha plats för samma barn. Undantag görs vid inskolning.

Riktlinjer för förskola Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Öppethållande och vistelsetider

Förskola och pedagogisk omsorg ska ha öppet alla helgfria vardagar förutom julafton,
nyårsafton och midsommarafton inom ramtiden; vardagar kl. 06:30-18:30.

Enhetens öppettider fastställs utifrån vårdnadshavares behov av barnomsorg inom angiven ramtid. Barnets vistelsetid på förskolan ska baseras på vårdnadshavares arbetstid eller studietid samt resa till och från arbetsplatsen/studieplatsen.

Plats vid föräldraledighet, arbetslös och långtidssjukskriven

Om du som vårdnadshavare är föräldraledig för annat barn erbjuder Värmdö kommun 25 timmar per vecka i förskola eller pedagogisk omsorg. Du behöver inte anmäla detta.

Barn som har annat modersmål, har vårdnadshavare som är arbetslös eller har vårdnashavare som är sjukskriven, längre än 2 månader, har också rätt till 25 timmar/vecka i förskola.
Detta anmäls till förskolan. Om omständigheterna förändras är det vårdnadshavarens skyldighet att anmäla detta till förskolan eller utbildningskontoret.

Utökad vistelsetid

När du är föräldraledig med ett syskon till ett barn i förskolan kan du ha rätt till förskola mer än 25 timmar per vecka . I samtliga fall av utökad vistelsetid krävs vissa intyg och/eller utlåtanden. Handläggningstiden för en fullständig ansökan är cirka 4 veckor.

Om du arbetar eller studerar under föräldraledigheten:

 • Arbets- och/eller studietiden ska överstiga 25 timmar per vecka (måndag-fredag).
 • Barnets vistelsetid i förskola ska baseras på ditt behov av förskola för att kunna arbeta eller studera, det vill säga din arbetstid/studietid samt restid till och från arbetet/studiestället.
 • När det finns två föräldrar till förskolebarnet vägs den andra förälderns sysselsättning/möjlighet till hjälp in i bedömningen av ansökan.

Om barnet har ett eget behov på grund av familjens situation i övrigt behöver någon eller några av nedanstående förutsättningar vara uppfyllda:

 • Barnet ska ha ett annat modersmål än svenska och vara i behov av träning i det svenska språket.
 • Barnets förälder/föräldrar ska ha någon funktionsvariation som begränsar barnets fysiska eller psykiska utveckling.
 • Föräldrarna deltar i arbetsmarknadspolitiska åtgärder (utslussning i arbetslivet genom utbildning, praktik eller en subventionerad anställning), är långtidssjukskrivna (två månader eller mer) alternativt är sjuk- eller förtidspensionerade.

Ansökan prövas individuellt och bedömningen utgår från barnets behov av utökad tid i förskola.

Om barnet behöver stöd i sin utveckling

 • Förskolebarnet behöver stöd i sin utveckling, av fysiska, psykiska eller andra skäl, och
 • 25 timmar räcker inte för att ge det stöd som hens speciella behov kräver, för att hen ska kunna utvecklas så långt som möjligt utifrån sina förutsättningar

Ansökan prövas individuellt och bedömningen utgår från barnets behov. Förskolans yttrande om behov och omfattning ska bifogas.

Här ansöker du om utökad vistelsetid Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Uppskjuten skolplikt

Förskoleklassen är numera obligatorisk och ditt barns skolplikt börjar höstterminen då hen fyller 6 år. Om du anser att ditt barn behöver gå kvar i förskolan istället för att börja i förskoleklass kan du ansöka om uppskjuten skolplikt. För att beviljas uppskjuten skolplikt krävs dock särskilda skäl, som exempelvis att barnet har en konstaterad intellektuell funktionsnedsättning eller att hen har tillbringat kort tid i Sverige alternativt bor långt ifrån skolan.

Om ansökan beviljas kommer ditt barn att börja i förskoleklass ett år senare än de jämnåriga barnen.

Ansökan hittar du här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.