Inventering 2023 i kommunalt verksamhetsområde

Under 2023 kommer kommunen att inventera avloppsanläggningar på cirka 100 fastigheter som ligger inom verksamhetsområdet för kommunalt vatten och avlopp men inte är anslutna.

Kommer din fastighet att inventeras?

Om du har fått ett informationsbrev är din fastighet en av de fastigheter som ligger inom verksamhetsområdet för kommunalt vatten och avlopp men ännu inte anslutit sig till det kommunala avloppsnätet. Inventering kommer ske om du inte anslutit din fastighet senast 2023-03-01. I informationsbrevet har du fått en checklista och enkät. Du kan kontrollera din avloppsanläggning med stöd av checklistan.

Ansluta till kommunalt vatten och avlopp

Om du har fått informationsbrevet betyder det att det finns en förberedd anslutningspunkt för din fastighet till det kommunala avloppsnätet. Anslutning till större reningsanläggningar är de miljömässigt mest lämpliga lösningarna för rening av avloppsvatten.

Innan du ansluter din fastighet behöver du veta om du har en självfallsanslutning eller en LTA-anslutning (LTA=lätt tryckavlopp). Är du osäker så ring Värmdö kommuns servicecenter och fråga, telefonnummer: 08-570 470 00.

Du behöver själv lägga ner ledningar på din fastighet från huset fram till förbindelsepunkten. Tänk på att ledningarna ska vara professionellt dragna så att de inte orsakar stopp eller läckage.

När du är färdig med ledningar på din fastighet och vill ansluta dig till kommunalt vatten och avlopp ringer du till servicecenter på Värmdö kommun och anmäler detta samt beställer en vattenmätare.

Här kan du läsa mer om hur en anslutning till kommunalt VA går till:

Information till fastighetsägare

Inventeringsenkät

Vi önskar att du fyller i enkäten oavsett om du är ansluten till kommunalt VA eller har egen avloppsanläggning. Enkäten är enklaste sätet att informera oss om du har anslutit eller planerar att ansluta till det kommunala avloppsnätet. Om du nyttjar din enskilda avloppsanläggning så kan informationen i enkäten vara av stor vikt eftersom det inte alltid finns tillstånd för äldre anläggningar, förändringar kan ha skett eller att det inte alltid är möjligt att se på plats hur en anläggning är uppbyggd eller vilken typ av avloppsvatten som leds till den. Informationen ligger sedan till grund i vår bedömning av exempelvis skyddsavstånd till vattenbrunnar och sjöar.

Det är möjligt att lämna in svaren digitalt via e-tjänst. För e-tjänsten behöver du e-legitimation. Det går även bra att skicka per e-post till miljo-bygg@varmdo.se, alternativt med post till Värmdö kommun, bygg- och miljöavdelningen, 134 81 Gustavsberg.

Inventeringsenkät, E-tjänst Länk till annan webbplats.

Sista dag för att skicka in enkätsvaret är den 1 mars 2023.

När sker platsbesöken?

Platsbesöken kommer att ske under mars och april. I enkäten kan du kryssa i att du vill bli meddelad dag för platsbesöket. Du kommer då få ett meddelande via SMS ca två veckor innan planerat besök.

Vad händer sedan?

  • Efter utsatt datum kommer vi att gå igenom samtliga enkäter och förbereda planeringen inför platsbesöken.
  • Om du kryssat i att du vill bli meddelad dag för platsbesöket kommer du att bli meddelad via SMS. Om du inte kryssat i rutan kommer ett oanmält besök att utföras.
  • Platsbesöket sker endast utomhus och du som fastighetsägare behöver inte närvara för att inspektionen av anläggningen ska kunna utföras.
  • Efter platsbesöket kommer en bedömning att göras utifrån en arkivgranskning, inkomna uppgifter och observationer på plats. Du kommer sedan att få en återkoppling.

Inventeringsavgift

Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet finansieras i huvudsak av avgifter och inte av skatter. Avgiften bestäms enligt en taxa som fastställts av kommunfullmäktige.

För tillsyn av en avloppsanläggning tas en fast avgift ut om 5 571 kr, vilket motsvarar 4,5 timmars handläggningstid. Timtaxan är för nuvarande 1 238 kr. Observera att även torrtoaletter och latrinkomposteringar ingår i nämndens tillsyn, avgift tas därför ut även om det inte finns indraget vatten eller utgående avloppsrör. Om det finns fler än en anläggning på fastigheten tillkommer en avgift om en timmes handläggningstid per anläggning.

På sidan Vanliga frågor om små avlopp finns en förklaring över vad som ingår i avgiften.

Frågor om inventeringen av små avlopp

Här kan du få svar på några vanliga frågor om inventeringen:

Vanliga frågor om små avlopp