Talande webbLyssna

PFO B4 Västra Älvsala

Västra Älvsala ligger på den sydöstra delen av Värmdölandet cirka tio kilometer öster om Hemmesta. Området är detaljplanelagt för fritidsändamål.

Status i planarbetet

Pil - planprocess - Normalt - Samråd

Samråd 2019-11-12 - 2019-12-02

Under samrådet skickas information om detaljplanen ut för synpunkter till fastighetsägare inom området samt till angränsande i planområdet. Information skickas bland annat till länsstyrelsen, lantmäteriet, organisationer och föreningar. 

Tyck till

Under samrådet finns möjlighet att lämna in eventuella synpunkter som kan förbättra beslutsunderlaget. Synpunkterna kan handla om felaktigheter eller att man delar/inte delar kommunens syn i en viss fråga som behandlas i den aktuella planen. Synpunkterna som kommer in redovisas och bemöts i en samrådsredogörelse som presenteras här på projektets sida. Redogörelsen ligger sedan till grund för fortsatt planarbete.

Planhandlingar finns att ta del av på:

  1. Servicecenter i kommunhuset där blädderexemplar av alla handlingar och bilagor finns samt karta i fullskala.
    Adress: Skogsbovägen 9–11 i Gustavsberg.
    Öppet: måndag–onsdag 08:00–17:00, torsdag 08:00–19:00 och fredag 08:00–17:00.
  2. Här på projektets sida: varmdo.se/pfo-b4

Öppet hus

Torsdagen den 28 nov 2019 kl. 16:00–18:00 hålls öppet hus på kommunhuset på Skogsbovägen 9­­­­–­­­11 i Gustavsberg. Representanter från kommunen kommer då att finnas på plats för att besvara eventuella frågor.

Skriftliga yttranden

Skriftligt yttrande ska vara kommunen tillhanda senast 2019-12-02.
För att lämna ditt yttrande välj endast ett av dessa alternativ.

  1. Via e-tjänst: varmdo.se/pfo-b4länk till annan webbplats
  2. Via e-post: varmdo.kommun@varmdo.se
  3. Med brev: Värmdö kommun, 134 81 Gustavsberg.

Kom ihåg att uppge namn, eventuell fastighetsbeteckning och diarienumret 2017KS/0943. Varje skrivelse diarieförs hos kommunen och är en offentlig handling.

Om flera personer delar samma åsikter kan man skriva ett gemensamt brev. Kom ihåg att uppge allas namn och fastighetsbeteckningar samt diarienumret.

De sakägare som senast under granskningstiden framfört skriftligt yttrande som inte kunnat tillgodoses har möjlighet att senare överklaga detaljplanens antagandebeslut.

Bakgrund

Översiktsplanen för 2012–2030 är Bullandö, Älvsala och Fagerdala (inklusive Björkvik) utpekat som ett prioriterat förändringsområden
(PFO-område) för perioden 2016–2025. I samband med utbyggnad av sjövattenledningen till Stavsnäs uppkom möjligheten att ha en landningspunkt i det aktuella området vilket innebär en möjlighet
att dra in vatten och avlopp tidigare än översiktsplanens tidsplan för området.

Kontakta handläggare

Frågor besvaras av planarkitekt Helena Gåije via mejl till helena.gaije@varmdo.se eller via servicecenter på 08-570 470 00.


Senast publicerad: 2019-11-12