Förskola och pedagogisk omsorg

För fristående förskola och pedagogisk omsorg behövs inte godkännande från Skolinspektionen. För att få skolpeng behöver du godkännande från kommunen. Innan du öppnar verksamheten behöver kommunen också godkänna lokalerna.

För att ansöka om godkännande fyller du i och lämnar ansökningsblankett till kommunen. Du behöver också bifoga ett antal bilagor med din ansökan.

Den lokal du bedriver verksamheten i är en så kallad offentlig lokal. Innan du startar verksamheten måste lokalen vara godkänd av kommunen. Du behöver därför anmäla att du ska starta barnomsorg till bygg- och miljövdelningen på Värmdö kommun. Anmälan behöver lämnas senast sex veckor innan verksamheten startar.

Om du ska hantera livsmedel i verksamheten behöver du göra en särskild anmälan för det.

Tillsyn

För att hjälpa dig att se till att din verksamhet uppfyller krav en Skolverkets allmänna råd för arbetet i förskolan följer kommunen upp verksamheten på olika sätt.

Ändringar av ägar- och ledningskretsen ska anmälas

Enligt 2 kap. 5 b § skollagen (2010:800) ska enskilda huvudmän anmäla förändringar i den krets av personer som avses i 5 a § till den som godkänt den enskilde som huvudman senast en månad efter förändringen. Kommunen utövar enligt 26 kap. 4 § skollagen tillsyn över att enskilda som godkänts som huvudman av myndigheten fortlöpande uppfyller kraven i 2 kap. 5 och 5b §§.

Sedan den 1 januari 2019 gäller nya bestämmelser i skollagen vilka innebär att kommunen, jämfört med tidigare, ska göra mer omfattande bedömningar vid ansökningar om godkännande och tillsyn av fristående förskolor och fritidshem som inte tillhör någon grundskola. Bestämmelserna innebär nya krav på insikt och lämplighet samt skärpta krav på den enskildes ekonomiska förutsättningar att bedriva verksamhet. De nya bestämmelserna gäller inte pedagogisk omsorg.

En huvudman som gör förändringar inom ägar- och ledningskretsen är skyldig att anmäla detta till den som godkänt den enskilde som huvudman. Anmälan ska göras senast en månad efter att förändringen genomförts. Använd nedanstående blankett. Anmälan ska undertecknas av behörig firmatecknare för företaget/föreningen/stiftelsen. Om förändringen anmäls av kontaktperson ska en fullmakt från huvudmannen bifogas.


Anmäl förändringar inom ägar- och ledningskretsen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 

Vid en anmälan om förändring i ägar- och ledningskretsen görs en prövning om huvudmannen alltjämt genom erfarenhet eller på annat sätt har förvärvat insikt i de föreskrifter som gäller för verksamheten samt att de nya personerna i övrigt bedöms lämpliga.

Relaterad information