Talande webbLyssna

Försäljning av receptfria läkemedel

Enligt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel ställs krav på de verksamheter som säljer receptfria läkemedel. Här hittar du mer information om vilka regler som gäller.

Bland annat ska verksamhetsutövaren efterleva den 18-årsgräns som gäller för försäljning av dessa läkemedel. Läkemedelsverket ansvarar för den övergripande tillsynen medan kommunen ansvarar för den lokala tillsynen.

Sedan den 1 november 2009 gäller lagen (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel.

Lagen gör det möjligt för andra än Apoteket att sälja vissa receptfria läkemedel till allmänheten under förutsättning att verksamheten anmäls till Läkemedelsverket.

Anmälan

Innan en verksamhet med försäljning av vissa receptfria läkemedel startar måste detta anmälas till Läkemedelsverket, som underrättar kommunen om att anmälan inkommit. Om de uppgifter som lämnats i anmälan ändras eller om verksamheten avslutas måste Läkemedelsverket informeras.

Tillsynsavgift

Kommunen har rätt att ta ut en tillsynsavgift  - enligt kommunallagens självkostnadsprincip - av den som bedriver försäljning av receptfria läkemedel.

Åldersgräns

Receptfria läkemedel får inte säljas eller överlämnas till den som inte fyllt 18 år. Överträdelse av förbudet är belagt med böter eller fängelse i högst sex månader. På försäljningsstället ska en tydlig och klart synbar skylt finnas med information om åldersgränsen.

Egenkontroll

Den som säljer receptfria läkemedel ska utöva egenkontroll och upprätta egenkontrollprogram där exempelvis rutiner för ålderskontroll och system för hantering av produkten finns samlade. Vad som ska ingå i egenkontrollen återfinns i Läkemedelsverkets föreskrifter om handel med vissa receptfria läkemedel.

Kopia på egenkontrollprogrammet ska lämnas in till kommunen.

Nedan ges en sammanfattning av viktiga saker att tänka på:

Anmälan och avanmälan

Anmälan om försäljning samt anmälan om ändring i sortimentet, upphörande av verksamhet, ändrade uppgifter om verksamhetsutövare eller andra ändringar ska göras till Läkemedelsverket.

Vid ägarbyte ska den förra ägaren avanmäla sin verksamhet och den nya ägaren göra en ny anmälan om försäljning.

Ansvar

Bestäm vem som är ytterst ansvarig och som ansvarar för att all personal har den kunskap som behövs kring tillhandahållande av receptfria läkemedel. Inköp av läkemedel

Kontrollera att din partihandlare har tillstånd för sin verksamhet. Kontrollera de produkter som levereras till dig.

Information till kunden

Du ska kunna informera kunden om var denne kan få farmaceutisk rådgivning.

Exponering

Förvara läkemedlen inlåsta eller under uppsikt, det vill säga i närheten av kassa där personal alltid kan hålla produkterna under uppsikt. Placera produkterna högre upp på hylla för att hålla dem oåtkomliga för barn.

Med undantag av nikotinläkemedel, får läkemedel inte säljas i eller i direkt anslutning till utrymmen där serveringstillstånd gäller enligt alkohollagen (2010:1622).

Åldersgräns

Skylta tydligt med åldersgränsen 18 år för inköp av receptfria läkemedel. Var noga med att personalen ber om legitimation när köparen kan vara minderårig.

Förvaring

Förvara läkemedlen på rätt sätt enligt anvisningarna på förpackningen för att läkemedlen ska behålla sin ursprungliga kvalitet. Tänk på att inte placera läkemedlen exempelvis intill produkter som kan avge fukt.

Tillhandahållande

Försäkra dig om att förpackningarnas innehåll håller kvaliteten. Läkemedel ska tillhandahållas i sin originalförpackning och får inte säljas som delade förpackningar.

Reklamationer och spårbarhet

Tänk på att du, exempelvis vid klagomål eller indragning av ett läkemedel, kan behöva spåra tillbaka vad du mottagit för läkemedel från partihandeln. Det är därför viktigt att i egenkontrollen ha som rutin att göra ankomstkontroll av de läkemedel som man tar emot.

Observera att det tidigare regelverket för nikotinläkemedel har upphört att gälla. Nikotinläkemedel omfattas nu av samma regler som de övriga receptfria läkemedel som får säljas i butik.

Senast publicerad: 2013-09-10

Kontakt

Värmdö kommun
Skogsbovägen 9–11, Gustavsberg
Postadress: 134 81 Gustavsberg
Telefon: 08-570 470 00
varmdo.kommun@varmdo.se Mer kontaktinformation