Vargbacken (D215)

Skogsavverkning Vargbacken

Detaljplanens syfte är att möjliggöra uppförande av seniorbostäder och utveckling av icke störande verksamheter som småindustri, hantverk och kontor. Detaljplanen Vargbacken fick laga kraft 2015-09-11.

Genomförande

Värmdö kommun har byggt om och höjt standarden på lokalgatan till blivande bostadsområde och verksamhetsområde. Gatan har även försetts med intilliggande gångbana och belysning. Kommunen har även byggt en dagvattendamm vid Eknäsvägen för att skydda Ingarö vattentäkt mot föroreningar från vägarna och de nyexploaterade områdena. Åtgärder för att skapa övervintringsplats för salamandrar i anslutning till området färdigställs under hösten 2020.

Skogsavverkning inom området för det nya seniorboendet genomfördes våren 2016. Produktionen av seniorbostäder pågår och planerad inflyttning i de första husen är fjärde kvartalet 2020. Markarbeten för parkvillorna pågår och beräknas vara klara under våren 2020. Totalt beräknas området med seniorbostäder att vara färdigställt i början av 2021.

Inom området för utbyggnad av nya verksamheter har det tidigare funnits en kommunal avfallsdeponi. Kommunen genomförde sanering av området under vintern 2017.

Bygglov och övriga tillstånd är klara för utbyggnaden av verksamheter.

Kontakta handläggare

Har du frågor kontakta projektledare Bodil Johansson via mejl till bodil.johansson@varmdo.se eller via servicecenter på telefon 08-570 470 00.