Byggprojekt i genomförande

Här finns information om kommunens pågående och färdigställda byggprojekt. Du kan även hitta information om regionala byggprojekt, till exempel Slussen.

Vad betyder genomförandetid?

När detaljplanen har fått laga kraft blir den juridiskt bindande. Alla detaljplaner har en så kallad genomförandetid på mellan fem och femton år. Genomförandetiden är den tid inom vilken detaljplanen är tänkt att genomföras. Som huvudregel får planen inte ändras, ersättas eller upphävas mot berörda fastighetsägares vilja, under denna tid.

 

Pågående byggprojekt

Ett byggprojekt i genomförande kan bestå av olika typer av arbeten till exempel iordningsställande av parker och grönområden, gång- och cykelvägar, bostäder, verksamhetslokaler, samt gator och torg.

Det pågår även utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp på många platser i kommunen.

Läs mer om kommunens pågående byggprojekt på länkarna till höger.


Färdigställda byggprojekt

Under de senaste åren har flera byggprojekt färdigställts i kommunen.

Läs mer om kommunens färdigställda  byggprojekt på länkarna till höger.

Kommunala fastighetsprojekt

Ett kommunalt fastighetsprojekt är där kommunen äger och förvaltar fastigheten.

Läs mer om kommunens pågående fastighetsprojekt på länkarna till höger.