Porslinskvarteren

Porslinskvarteren (före detta Fabriksstaden) förvandlas till en öppen och levande stadsdel med bostäder, verksamheter, mötesplatser och service.

Porslinskvarteren befinner sig i slutskedet av genomförandet. Det innebär att utbyggnad enligt gällande detaljplan pågår. Kommunens arbeten med utbyggnad av allmän plats, det vill säga gator, parker och torg, är klara. Arbeten kvarstår med byggnation av bostäder inom ett antal fastigheter.

Om Porslingskvarteren

I området uppförs cirka 1900 bostäder, främst flerbostadshus men även radhus. Av dessa kommer cirka 420 stycken vara hyresrätter. De första 300 hyresbostäderna började byggas i Porslinskvarteren i början av 2015 av Stena Fastigheter och totalt blir det fem kvarter med hyresrätter; två kvarter byggda av Stena Fastigheter, två kvarter av Riksbyggen och ett kvarter av SKB. En ny förskola för cirka 100 barn har byggs i områdets södra del.

Vissa kulturhistoriskt värdefulla byggnader, exempelvis sanitetsporslinsfabriken, har fått en ny användning och blivit en del av den nya bebyggelsen. I området byggs tydliga kvarter och tätare struktur än vad som tidigare varit fallet i Gustavsberg.

Fajansparken har byggts ut i etapper och hela parkstråket var klart i sin helhet sommaren 2020. Fajansparken sträcker sig genom hela Porslinskvarteren från norr till söder. Där finns plats för både lek och vila samt möjlighet till möten och aktiviteter för olika åldrar.

Läs mer om Fajansparken här >>

Salixtrappan

Salixtrappan

Parkering

Kommunen råder över totalt 90 stycken kantstensparkeringsplatser utmed lokalgatorna som färdigställdes 2019. Dessa kan bland annat användas för besöksparkering. På dessa platser gäller p-skiva under 4 timmar utan avgift, klockan 07:00–22:00 under vardagar och klockan 09:00–19:00 under helger. Övriga tider gäller fri parkering.

Det gemensamma garage, Porslinsgaraget, som rymmer cirka 530 parkeringsplatser öppnade i december 2018. Besöksparkeringen i garaget öppnade maj 2019. Garaget är i första hand till för boende i Ikanos och Blå Ekens kvarter, samt för kommunens hyresgäster med verksamheter i hamnen. Verksamheter och boende som är intresserade av tillgång till en plats i garaget hänvisas till att kontakta Corepark, corepark.se Länk till annan webbplats..

I Porslinskvarteren och Gustavsbergsprojektet är den antagna parkeringsnormen för bostäder åtta parkeringsplatser per 1 000 kvm bruttoarea (BTA). Det innebär att för varje 1 000 kvadratmeter bostadsyta som byggs behöver byggherren iordningställa minst 8 parkeringsplatser. För att exempelvis bygga 10 stycken lägenheter om 100 kvm ställs ett minimumkrav om 8 parkeringsplatser till lägenheterna. Om lägenhetsstorleken däremot är mindre innebär det färre antal parkeringsplatser per lägenhet.

Tidigare hade Gustavsbergsprojektet en parkeringsnorm på 0,8 parkeringsplatser per lägenhet men denna beräkningsmodell tog inte hänsyn till att efterfrågan på parkeringsplatser varierar med lägenheternas storlek, därför antog politikerna den nu gällande parkeringsnormen.

Kommunen har inga egna kvarter eller parkeringsfastigheter inom Porslinskvarteren. Parkering för bostäderna i Porslinskvarteren ska lösas av byggherrarna/bostadsrättsföreningarna inom deras egna fastigheter. Kommunen bevakar dock att de uppfyller den beslutade parkeringsnormen.

Läs mer om parkeringsmöjligheter i Gustavsberg >> Länk till annan webbplats.


Gällande detaljplan

Gällande detaljplan Fabriksstaden, Gustavsberg 1:29 m.fl. fick laga kraft 2013-07-25.
Du hittar lagakrafthandlingar i kommunens webbkarta Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Bakgrund

Under 2008 beslutade kommunstyrelsen att godkänna start-PM för programarbete för centrala Gustavsberg och det gamla fabriksområdet. Under år 2008 beslutade även kommunfullmäktige om den fördjupade planeringsinriktningen för utvecklingen av centrala Gustavsberg. Våren 2011 hölls ett gemensamt samråd för flera detaljplaner inom centrala Gustavsberg, varav detaljplanen för Fabriksstaden (idag Porslinskvarteren) var en. Detaljplanen antogs i kommunfullmäktige i december 2011 och fick laga kraft i juli 2013.

Kontakta handläggare

Har du frågor kontakta projektledare Olof Eriksson via mejl olof.eriksson@varmdo.se eller via servicecenter på 08-570 470 00.

Process

Program
Start-skede

Startskede

Överenskommelse angående planering och utveckling av fabriksområdet i Gustavsberg.

Samråd

Samråd

Samråd har skett och planen fick laga kraft 2013-07-25.

Utställning

Utställning

Utställning har skett och planen fick laga kraft 2013-07-25.

Antagen

Antagen

Detaljplanen antogs 2011-12-14 och fick laga kraft 2013-07-25.

Laga kraft

Laga kraft

Detaljplanen fick laga kraft 2013-07-25. Du hittar lagakrafthandlingar i kommunens webbkarta

Digitala kartor
Genom-förande