Skevik 1:190, del av

Planansökan omfattar del av fastigheten Skevik 1:190 som gränsar i nordväst till Skevik naturreservat, ansluter i öster till Björnskogsvägen och gränsar i söder till befintlig bostadsbebyggelse vid Fiskgjusevägen.

Planområdet invid Björnskogsvägen markerat i rött

Status i planarbetet

Pil - planprocess - Normalt - mellan start och samråd

Bakgrund

Det aktuella detaljplaneområdet nyttjas idag som grusad idrottsplan, markparkering och lekgård. I direkt anslutning till det föreslagna detaljplaneområdets västra gräns och inom det föreslagna detaljplaneområdet finns en befintlig gång- och cykelväg (GC-väg) som idag utgör entré till Skeviks naturreservat.

Förslaget omfattar nybyggnad av 2 st. flerbostadshus i 2 våningar respektive 4 våningar, totalt ca 48 enkelsidiga lägenheter. Föreslagen exploatering omfattar också markparkering, cykelparkeringar, anläggande av multisportplan och ett mindre miljöhus/förråd.

Föreslagna bostadsbyggnader föreslås utföras med fasader av infärgade betongelement, balkonger till varje lägenhet och med uteplats för lägenheter i markplan. Förskolegård ska finnas kvar och planläggas för det ändamålet.

Kommunens översiktsplan (ÖP). Gällande ÖP anger bl.a. för ny bostadsbebyggelse att den ska tillkomma i centrumnära lägen där det finns tillgång på kollektivtrafik, kommunal och kommersiell service.

Vid senare samrådsperiod skickas information om detaljplanen ut till fastighetsägare inom området och angränsande till planområdet. Information skickas även till länsstyrelsen och andra myndigheter, kommunen, organisationer och föreningar. Uppdaterad information om planarbetet återfinns på denna sida.

Planhandlingar Gustavsberg 1:190

Uppstart av planarbete


Kontakta handläggare

Vid frågor kontakta projektledare Jenny Beijar via mejl jenny.beijar@varmdo.se eller via servicecenter 08-570 470 00.