Brunn 1:286

Kommunen prövar detaljplanläggning för bostadsändamål med en variation av storlekar och bostadstyper samt en förskola för cirka 120 barn på fastigheten Brunn 1:286.

Ortofotobild över planområdet Brunn 1:286

Planområdet är markerat med rött på kartan ovan. Plangränsen är endast preliminär och kan komma att justeras under planarbetet.

Syfte med planarbetet

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra bebyggelse för bostadsändamål med en variation av storlekar och bostadstyper samt en förskola för cirka 120 barn på fastigheten Brunn 1:286. Syftet med detaljplanen är även att uppfylla översiktsplanens mål om att Brunn ska ges förutsättningar att bli ett sammanhållet och levande centrum med tillkommande bostäder. Bebyggelsens skala, placering och utformning ska ta stor hänsyn till platsens förutsättningar som till exempel den kuperade terrängen och de höga naturvärdena.

Status i planarbetet

Pil - planprocess - Normalt - mellan start och samråd

Ett planarbete pågår för fastigheten Brunn 1:286 och ett Start-PM för detaljplanen antogs
i kommunstyrelsens planutskott (KSPU) 2021-03-16 §12.

Planarbete pågår med att ta fram samrådshandlingar. Utredningar tas fram som berör bland annat naturvärden, geoteknik, dagvatten och så vidare. I och med att planområdet och omgivningen har höga naturvärden och området består av kuperad terräng, är det viktigt att utreda hur ny bebyggelse kan placeras och utformas med hänsyn till dessa förutsättningar.

När utredningsskedet är klart kommer ett planförslag att arbetas fram och ställs ut för samråd. Under samrådet finns det möjlighet för allmänheten att ta del av förslaget i sin
helhet samt lämna synpunkter på planförslaget.

Tidplan

Startskede: Q1 2021

Samråd: Q2–3 2024

Granskning: Q4 2024–Q1 2025

Antagande: Q2–3 2025

Planförfarande

Detaljplanearbetet kommer att genomföras med utökat förfarande enligt plan- och bygglagen (2010:900), eftersom det bedöms att detaljplanens förslag med dess innehåll och utformning är
av betydande intresse för allmänheten.

Bakgrund och förutsättningar

Planområdet innefattar fastigheten Brunn 1:286 och ligger på Ingarö. Området är beläget cirka en kilometer sydväst om Brunn centrum, väster om Mörtviksvägen. Planområdet är cirka 20 hektar. I nordost gränsar området mot ett villaområde. Området närmast Mörtviksvägen omfattas av sekundärt vattenskyddsområde för Ingarö vattentäkt.

Planområdet är obebyggt och består idag av kuperad skogsmark med skyddsvärda och känsliga naturtyper som hällmarkstallskog, sumpskog och myrmarker. Delar av planområdet har på-tagliga och höga naturvärden. Planområdet används som strövområdet för närboende och som lekskog av närliggande förskolor. Planområdet berör en av Stockholms gröna kilar, Nacka−Värmdökilen. Området sydväst om planområdet utgör ett viktigt naturområde, med höga naturvärden och utgör livsmiljö för ett flertal rödlistade och skyddade arter. Området sydväst om planområdet är även enligt Natur-reservatsplanen (godkänd av Samhälls-planeringsnämnden den 4 juni 2013) utpekat som förslag på kommande naturreservat. Avgränsningen av naturreservat är inte definierad.

Planområdet omfattas av ett positivt planbesked för bostadsändamål på fastigheten Brunn 1:286 som beslutades av kommunens planutskott (KSPU) 2019-01-24 §7. I beslutet fast-ställdes att detaljplanen ska föregås av ett planprogram för Brunn. Planprogrammet för
Brunn godkändes av kommunstyrelsens planutskott 2019-11-19 § 49. I planprogrammet rekommenderas bland annat att mark ska reserveras för en förskola för cirka 120 barn.

Planhandlingar

Uppstart av planarbete

Kontakta handläggare

Frågor besvaras av projektledare Matilda Arvidsson via mejl matilda.arvidsson@varmdo.se, planarkitekt Charlotte Rydahl via mejl charlotte.rydahl@varmdo.se eller via servicecenter på 08-570 470 00.