Brunn 1:286

Kommunen prövar detaljplanläggning för bostadsändamål med en variation av storlekar och bostadstyper samt en förskola för cirka 120 barn på fastigheten Brunn 1:286. Detaljplanen är pausad.

Ortofotobild över planområdet Brunn 1:286

Planområdet är markerat med rött på kartan ovan. Plangränsen är endast preliminär och kan komma att justeras under planarbetet.

Syfte med planarbetet

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra bebyggelse för bostadsändamål med en variation av storlekar och bostadstyper samt en förskola för cirka 120 barn på fastigheten Brunn 1:286. Syftet med detaljplanen är även att uppfylla översiktsplanens mål om att Brunn ska ges förutsättningar att bli ett sammanhållet och levande centrum med tillkommande bostäder. Bebyggelsens skala, placering och utformning ska ta stor hänsyn till platsens förutsättningar som till exempel den kuperade terrängen och de höga naturvärdena.

Status i planarbetet

Pil - planprocess - Normalt - Start

Ett planarbete pågår för fastigheten Brunn 1:286 och ett Start-PM för detaljplanen antogs
i kommunstyrelsens planutskott (KSPU) 2021-03-16 §12. Detaljplanen är pausad.

Planarbetet befinner sig i ett utredningsskede innan detaljplanen kan ställas ut på samråd. Under utredningsskedet undersöks förutsättningar för planläggning, vilket innebär att ut-redningar tas fram som berör bland annat naturvärden, geoteknik, dagvatten och så vidare.
I och med att planområdet och omgivningen har höga naturvärden och området består av kuperad terräng, är det viktigt att utreda hur ny bebyggelse kan placeras och utformas med hänsyn till dessa förutsättningar. Planarbetet inleds med en tidig undersökning om detalj-planens genomförande kan antas medföra betydande miljöpåverkan.

När utredningsskedet är klart kommer ett planförslag att arbetas fram och ställs ut för samråd. Under samrådet finns det möjlighet för allmänheten att ta del av förslaget i sin
helhet samt lämna synpunkter på planförslaget.

Bakgrund och förutsättningar

Planområdet innefattar fastigheten Brunn 1:286 och ligger på Ingarö. Området är beläget cirka
en kilometer sydväst om Brunn centrum, väster om Mörtviksvägen. Planområdet är cirka 20 hektar. I nordost gränsar området mot ett villaområde. Området närmast Mörtviksvägen om-fattas av sekundärt vattenskyddsområde för Ingarö vattentäkt.

Planområdet är obebyggt och består idag av kuperad skogsmark med skyddsvärda och känsliga naturtyper som hällmarkstallskog, sumpskog och myrmarker. Delar av planområdet har på-tagliga och höga naturvärden. Planområdet används som strövområdet för närboende och
som lekskog av närliggande förskolor. Planområdet berör en av Stockholms gröna kilar, Nacka −
Värmdökilen. Området sydväst om planområdet utgör ett viktigt naturområde, med höga naturvärden och utgör livsmiljö för ett flertal rödlistade och skyddade arter. Området sydväst om planområdet är även enligt Naturreservatsplanen (godkänd av Samhällsplanerings-nämnden 4 juni 2013) utpekat som förslag på kommande naturreservat. Avgränsningen
av naturreservat är inte definierad.

Planområdet omfattas av ett positivt planbesked för bostadsändamål på fastigheten Brunn 1:286 som beslutades av kommunens planutskott (KSPU) 2019-01-24 §7. I beslutet fastställdes att detaljplanen ska föregås av ett planprogram för Brunn. Planprogrammet för Brunn god-kändes av kommunstyrelsens planutskott 2019-11-19 § 49. I planprogrammet rekommenderas bland annat att mark ska reserveras för en förskola för cirka 120 barn.

Planförfarande

Detaljplanearbetet kommer att genomföras med utökat förfarande enligt plan- och bygglagen (2010:900), eftersom det bedöms att detaljplanens förslag med dess innehåll och utformning är
av betydande intresse för allmänheten.

Planhandlingar

Uppstart av planarbete

Kontakta handläggare

Frågor besvaras av projektledare Linnéa Olofsson via mejl linnea.olofsson@varmdo.se
eller via servicecenter på 08-570 470 00.