Planprogram Brunn

I Värmdö kommuns översiktsplan 2012–2030 beskrivs att Brunn ska utvecklas till ett sammanhållet och levande centrum med en blandning av service, bostäder, arbetsplatser, handel, skola och idrott.

Kartbild Planprogram Brunn.Förstora bilden

Brunn. Klicka på bilden för att förstora den

Syfte med planprogrammet

Ett planprogram är ett dokument som tas fram innan arbetet med juridiskt bindande detaljplaner påbörjas. Planprogrammet utgår från kommunens översiktsplan och andra övergripande strategiska dokument. Planprogrammet ska ange kommunens samlade viljeinriktning för området.

I den regionala utvecklingsplanen (RUFS 2050) är Brunn utpekat som ett sekundärt utvecklingsområde som har potential att kompletteras och utvecklas. I kommunens riktlinjer för bostadsförsörjning beskrivs att kommundelen Brunn-Ingarö ska ha ett varierat bostadsbestånd med olika upplåtelseformer.

Runt Brunn och på norra Ingarö har flera fastighetsägare visat intresse för att utveckla sin mark för olika bostadsprojekt. Här finns också flera förändringsområden (PFO) där planläggning och VA-utbyggnad kommer att påbörjas under de närmaste åren. Dessa PFO-områden ingår i planprogrammet för att de ska bidra till en samlad bild av hela områdets behov av infrastruktur och service.

Ett syfte med programarbetet är också att kommunens beslutsunderlag ska breddas med synpunkter från myndigheter, fastighetsägare, boende och andra berörda inför fortsatt detaljplanering.

Status i planarbetet

Pil planprogram

Inkomna synpunkter under samrådet

Under perioden 2019-06-18 – 2019-09-30 genomförde kommunen ett samråd för planprogrammet. Under samrådet fanns programhandlingarna att läsa på kommunens hemsida och i kommunhuset. Information om planprogrammet skickades ut för synpunkter till berörda såsom myndigheter, boende och föreningar. Under samrådsperioden hölls ett öppet hus i kommunhuset där tjänstemän fanns på plats för att besvara frågor. Totalt inkom cirka 80 yttranden under samrådet. Många yttranden var kritiska och flera innehöll omfattande synpunkter på programförslaget. De synpunkter som framfördes behandlade särskilt:

  • Byggande i den regionala gröna kilen.
  • Byggande intill befintliga bostäder i Brunn.
  • Påverkan på grönområden och rekreationsområden.
  • Ökad trafik på de större vägarna på Ingarö.

Samtliga inkomna synpunkter har sammanställts och besvarats i en samrådsredogörelse.

Ta del av samrådsredogörelsen här , 1.3 MB, öppnas i nytt fönster.

Vad händer nu?

Planprogrammet för Brunn har godkänts av KSPU, kommunstyrelsens planutskott 2019-11-19. Som ett tillägg till godkännandebeslutet anges att den del av Brunn 1:286 som utgör den regionala gröna kilen ska undantas från exploatering i det kommande detaljplanearbetet.

Ett planprogram är ett vägledande dokument och inte juridiskt bindande. Det kan därför inte överklagas.

För att de ställningstaganden som föreslås i planprogrammet ska kunna bli verklighet krävs fortsatta utredningar och förstudier och i de flesta fall planläggning.

Under 2020 kommer arbetet med följande detaljplaner att påbörjas:

  • Brunn 1:286
  • Fågelvik 2:7
  • Fågelvik 1:207

För de områden som i programhandlingen beskrivs som Utredningsområden kommer fortsatta utredningar och överväganden att behöva göras. Dessa utredningar och överväganden redovisas sedan i ett s.k. start-PM som ska godkännas av KSPU innan ett eventuellt planarbete kan påbörjas.

I kommande detaljplaneprocesser kommer alla planeringsförutsättningar, som naturvärden, skyddade arter, geotekniska förhållanden, dagvatten mm. att utredas vidare för att säkerställa en lämplig markanvändning i enlighet med plan- och bygglagen och miljöbalken. I programhandlingen redovisas en inriktning för antal bostäder i varje delområde. Hur många bostäder det sedan blir kommer att utredas och läggas fast i kommande planarbete. Myndigheter och sakägare kommer fortsatt ha möjlighet att inkomma med synpunkter i kommande planarbeten. Även efter ett antagande av detaljplanen finns möjlighet att överklaga planen innan den vinner laga kraft.

Antagandehandlingar

Handlingar plansamråd

Uppstart av planarbete

Om planprogram

Ett planprogram är ett dokument som tas fram innan arbetet med de juridiskt bindande detaljplanerna påbörjas. Planprogrammet utgår från kommunens översiktsplan, övergripande strategiska dokument och ska ange kommunens viljeinriktning för området.

Under programsamrådet ges möjlighet för fastighetsägare, närboende, remissinstanser och andra berörda att lämna synpunkter på programförslaget. Efter programsamrådet bearbetas programförslaget och kommer därefter att antas av Värmdö kommun. När programmet har antagits kommer det att ligga till grund för fortsatt detaljplaneläggning och byggnation.

Kontakta handläggare

Frågor besvaras av planarkitekt Sten Hammar, sten.hammar@varmdo.se, telefon 08-570 470 00.