Planprogram

Innan kommunen påbörjar ett detaljplanarbete kan ett planprogram behöva tas fram för att översiktligt utreda förutsättningar och visioner. Ett planprogram görs ofta över ett större område och ger struktur för bebyggelse, vägnät och grönytor.

Syfte

Syftet med program är att i tidigt skede av planarbete få till stånd en dialog mellan kommunen och de som kan beröras av planen. Tanken är att kommunens beslutsunderlag ska breddas med fler erfarenheter och synpunkter, och att sakägare med flera ska få möjligheter till insyn och påverkan innan planen har fått ett alltför konkret innehåll och kommunens ställningstaganden är låsta.

Effektivare och smidigare planprocess

Ett program kan också medföra att planprocessen blir effektivare och smidigare genom att viktiga strategiska frågor klaras ut på ett tidigt stadium. Ett program kan vara ett alternativ till en fördjupning av översiktsplanen för ett större område där flera detaljplaner avses att tas fram i ett sammanhang. Programmet kan då förutom övergripande syfte, riktlinjer med mera ange lämplig indelning för detaljplaneringen och en utbyggnadsordning.

Ett program är ett frivilligt steg men kommunen bestämmer

Ett program är ett frivilligt steg i detaljplaneprocessen. Om en detaljplan stämmer med översiktsplanen görs vanligtvis inget program. Kommunen kan välja att inleda planprocessen med ett program, om man bedömer att det behövs för att underlätta planarbetet. Det är kommunen som gör den bedömningen och behovsfrågan kan inte överklagas.

Planprogrammet skickas på samråd

Planprogrammet skickas på samråd till andra förvaltningar, myndigheter, föreningar och boende i området för att kommunen ska få in synpunkter på förslaget inför fortsatt detaljplanering.

Efter samrådet är det vanligt att kommunen successivt gör flera detaljplaner för olika delar av det område som planprogrammet täcker. Planprogrammet finns kvar som visionsdokument men antas eller fastställs inte och är därmed ingen bindande handling som kan överklagas.

Godkända planprogram

Trafikcentrum Ingarökrysset

Planprogram Brunn på Ingarö