Planprogram Trafikcentrum Ingarökrysset

Syftet med planprogrammet är att ge mål och utgångspunkter inför kommande detaljplanering.

Kartbild Trafikcentrum Ingarökrysset

Nuläge

Huvuddragen är att skapa en effektiv bussbytespunkt, möjliggöra infrastrukturförbättringar och anpassning till framtida trafikökning, anlägga infartsparkering inklusive parkering för cykel och moped i anslutning till bussbytespunkten samt utreda förutsättningarna för att anlägga idrottshallar i området. Syftet är även att möjliggöra en utveckling av handelsområdet Värmdö marknad och skapa ”porten till Värmdö".


Kartbild Ingarökrysset

Framtida läge

Status i planprogrammet

Bakgrund

Enligt kommunens översiktsplan beräknas befolkningen i Värmdö öka till 55 000–65 000 personer till år 2030 vilket innebär nästan en fördubbling på en tjugoårsperiod. Trafikinfrastrukturen har inte utvecklats i takt med befolkningstillväxten hittills och åtgärder måste tas för att klara framtida kapacitetsbehov.

Väg 222 är den enda förbindelsen till Stockholm från Värmdö. Kollektivtrafiken utgörs av bussar och Värmdös stora utbredning med spridd bebyggelse gör att busstrafik är det rimliga trafikslaget inom den närmaste tiden. Bebyggelsestrukturen medför dessutom att många måste ta bil eller cykla till en busshållplats. Ett medel för att öka kollektivtrafikandelen är därför att skapa fler och attraktivare infartsparkeringar och bussterminal/resecentrum i anslutning till service, men även utveckling av bussystemet med direkt- och snabbussar är nödvändig för att göra kollektivtrafiken konkurrenskraftig. Under de närmsta åren kommer Skurubron och Slussen att byggas om. För att dessa anläggningsarbeten inte ska påverka framkomligheten alltför mycket måste fler välja att åka kollektivt. I översiktsplanen pekas Ingarökrysset ut som plats för framtida resecentrum och infartsparkering.

Området öster om Värmdö marknad, Östra Charlottendal, har pekats ut som utredningsområde i översiktsplanen. Områdets närhet till god kollektivtrafik och annan samhällsservice gör att områdets utveckling med bland annat bostadsbebyggelse ska utredas enligt översiktsplanen. Som kompensation till eventuella bostäder ska naturreservat ”Kvarnsjön-Knuts hav-Holmviksskogen” bildas.

Ärendebeskrivning

Värmdö kommun har i samarbete med Trafikverket och Trafikförvaltningen (SLL) tagit fram en åtgärdsvalsstudie (ÅVS) som är Trafikverkets första utredningsskede för att analysera brister i transportsystemet. Parterna har genom sitt deltagande och granskande av arbetet och genom förankring i respektive organisation kunnat ställa sig bakom förslagen i ÅVS som underlag för respektive parts åtaganden efter genomförd ÅVS. Parterna tar dock inte ställning till i åtgärdsvalsstudien presenterade långsiktiga förslag.

Arbetet med åtgärdsvalsstudien har bedrivits av en arbetsgrupp med representanter från Värmdö kommun, Trafikverket och Trafikförvaltningen (SLL) med stöd av konsulter från ÅF samt Trivector.

Två workshopar har hållits med en bred sammanslutning av tjänstemän från Värmdö kommun, Trafikverket och Trafikförvaltningen (SLL) samt representanter från fastighetsägare, Keolis, näringsidkare, vägföreningar och högstadieungdomar från kommunen. På workshoparna har deltagarnas kunskaper fångats upp och arbetsgruppens arbete granskats. Möjliga lösningar har bearbetats utifrån den så kallade fyrstegsprincipen.

Genom att ingå i en gemensam avsiktsförklaring tar parterna ställning för att i samverkan vidta åtgärder som respektive huvudman genomför när resurser finns. Avsiktsförklaring för ÅVS Ingarökrysset godkändes av kommunstyrelsen 2017-01-11. Kommundirektören har undertecknat avsiktsförklaringen och den är nu skickad till Trafikverket för deras undertecknande och ska därefter skickas vidare till Trafikförvaltningen.

Åtgärdsvalsstudien ligger till grund för det planprogram som nu har tagits fram. Planprogrammet ska ge mål och utgångspunkter inför kommande detaljplanering. Planprogrammet identifierar även restriktioner i området och frågor som behöver utredas vidare i nästa skede samt ger förslag på etappindelning för kommande detaljplaneläggning och finansieringsprinciper.

Rapport Åtgärdsvalsstudien , 6.1 MB, öppnas i nytt fönster.

Programhandlingar Trafikcentrum Ingarökrysset

 

Planprogramshandlingar


Samrådshandlingar

Uppstart av planarbete

Kontakta handläggare

Vid frågor kontakta projektledare Bodil Johansson via mejl bodil.johansson@varmdo.se eller via telefon 08-570 470 00.