Värmepump

En värmepump används för att utvinna värme ur berg, mark, ytvatten eller luft. I Värmdö kommun krävs tillstånd för installation av berg-, jord- och ytvattenvärme. För installation av luftvärmepumpar krävs inget tillstånd.

Tillstånd

Det krävs tillstånd från kommunen för installation av berg-, jord- och ytvattenvärme. Det är viktigt att invänta sitt tillstånd innan man påbörjar arbetet med anläggningen. Bygg- och miljöavdelningen är skyldiga att döma ut miljösanktionsavgift om arbetet påbörjas utan att ett giltigt tillstånd finns.

Läs mer om hur du ansöker

Vägledning från SGU om att borra brunn Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Typer av värmepumpar

I en värmepump flyttas energi lagrad i berg, jord, vatten eller luft in i huset. Principen är densamma som i ett kylskåp fast systemet arbetar tvärtom.

Berg- och jordvärme i Värmdö

I en bergvärmeanläggning tas värmen från berget och grundvattenflödet. I många områden på Värmdö finns det risk för att saltvatten tränger in i bergborrade brunnar. Bergvärmeborrhålet kan påverka omgivningen och då särskilt närliggande dricksvattenbrunnar och andra bergvärmehål. För att minska risken kan du välja annan energilösning: exempelvis luftvärme, mark- eller ytvattenvärme, eller att elda med pellets.

Vid jordvärme, även kallad markvärme, gräver du ner kollektorslangar i marken på omkring en meters djup och hämtar upp lagrad solenergi som finns i marken. I kollektorslangarna finns köldbärarvätskan. Kollektorslangarna ska alltid placeras på ett sådant avstånd från varandra att man får ut den mesta av markens energi.

Det är viktigt att att inte lägga anläggningarna nära andra viktiga punkter då dessa kan påverkas. Det är dock inte lika stor risk att närliggande anläggningar påverkas vid jordvärme som vid bergvärme. För anläggning av både berg- och jordvärme gäller vissa skyddsavstånd från:

  • borrad dricksvattenbrunn − 30 meters avstånd
  • grävd dricksvattenbrunn − 20 meters avstånd
  • tomtgräns − 10 meters avstånd

Vid bergvärmeanläggning gäller även skyddsavstånd från energibrunn:

  • annan energibrunn − 20 meters avstånd
  • enskilt avlopp − minst 30 meter

Berg- och jordvärme inom vattenskyddsområde

Berg- och jordvärme beviljas generellt inte i primära (inre) vattenskyddsområden. Man kan i vissa fall få tillstånd till berg- och jordvärme inom sekundära (yttre) vattenskyddsområden. Kommunens handläggare kommer i så fall att informera dig om vilka försiktighetsåtgärder som krävs i ditt fall.

Läs mer om kommunens vattenskyddsområden

Ytvattenvärme i Värmdö

Med ytvattenvärme avses en anläggning där värmekällan till värmepumpen utgörs av en sjö, ett vattendrag eller kustvatten. Denna typ av anläggning bör undvikas i känsliga och skyddsvärda områden.

I Värmdö kommun godkänns endast kustvattenanläggningar då sjöar och vattendrag är för små. En förutsättning för att få installera ytvatten är att man äger vattnet alternativt får tillstånd från vattenägaren.

Luftvärmepump

Luftvärmepumpar är inte tillståndspliktiga. Det är dock viktigt att välja en pump som har låg ljudeffektnivå om du bor inom ett tätbebyggt område då det kan ge upphov till bullerstörningar. Där tomterna är små, exempelvis i radhus- och kedjehusområden och där det är nära till grannar, är installation av luftvärmepump ofta olämplig och bör noga övervägas.

Det är också viktigt att informera och diskutera med sina grannar innan pumpen installeras så att luftvärmepumpen får den bästa tänkbara placeringen. Om en granne eller närboende stör sig på ljudet från luftvärmepumpen och kommer in med ett formellt klagomål till bygg- och miljöavdelningen, måste ägaren till luftvärmepumpen visa att bullret från luftvärmepumpen understiger vissa riktvärden.

Miljökrav på värmepumpar

När du har fått tillstånd för installation av värmepump finns vissa krav som är viktiga att ställa
på installatören.

  • Köldmediemängden i värmepumpen ska vara så liten som möjligt. För anläggningar som har en köldmediemängd som överstiger fem (5) ton koldioxidekvivalenter ska en läckagekontroll ske en gång om året. Kontrollen ska göras av ett certifierat företag.

  • För anläggningar som har en köldmediemängd som överstiger 14 ton koldioxidekvivalenter ska även en årsrapport skickas in till kommunen mellan den 1 januari och den 31 mars varje år. Mer om årsrapportering finns att läsa på nedanstående länk.

Köldmedier, för företag - Värmdö kommun Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

  • På anläggningen ska det sitta en skylt som anger köldmedietyp och mängd. Endast ackrediterade företag eller personer med certifierad kompetens får göra ingrepp i köldmediekretsen.