Komplementbyggnad och komlementbostadshus

Du som har ett en- eller tvåbostadshus får uppföra en eller flera komplement-byggnader på högst 30 kvm utan bygglov. Däremot måste du göra en anmälan och få ett startbesked innan du får påbörja byggnationen.

Vilka kriterier ska uppfyllas?

Dessa kriterier ska uppfyllas för att få uppföra en bygglovsbefriad komplementbyggnad eller ett komplementbostadshus:

 • Det ska finnas ett befintligt en- eller tvåbostadshus på fastigheten
 • Får vara högst 30,0 m2 byggnadsarea. Du kan bygga flera attefallsbyggnader, men de får tillsammans vara högst 30 kvm
 • Taknockshöjden får vara högst 4,0 meter. Höjden ska räknas från medelmarknivå
 • Den ska vara fristående
 • Den ska placeras i omedelbar närhet till ett en- eller tvåbostadshus
 • Den ska placeras minst 4,5 meter från gräns. Den kan placeras närmare tomtgränsen med grannens medgivande. Observera att du aldrig kan placera bygganden närmare allmän platsmark än 4,5 meter.

Komplementbyggnad eller komplement-bostadshus?

Komplementbyggnaden ska vara ett komplement till bostadshuset. Den kan till exempel vara garage, carport, förråd, gäststuga, vedbod, växthus, bastu eller båthus.

Med komplementbostadshus menas en självständig bostad som ska uppfylla alla krav i boverkets byggregler (BBR) för ett permanentbostadshus.

När får du inte utföra attefallsåtgärder?

Om byggnaden är särskilt värdefull ur historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt eller ligger inom kulturhistoriskt värdefullt område får du inte utföra attefallsåtgärder.

Om fastigheten ligger inom ett område med riksintresse för Försvarsmakten och det är fråga om flygplatser, övnings- eller skjutfält, får du inte uppföra ett komplementbostadhus, en tillbyggnad eller inreda ytterliga en bostad. Däremot får du uppföra en komplementbyggnad och högst två takkupor på befintligt en- och tvåbostadhus.

Om kommunen i en detaljplan har bestämt att attefallsåtgärden kräver bygglov är den inte bygglovbefriad.

Åtgärden kan kräva strandskyddsdispens

Om byggnaden utförs inom strandskyddat område kan det krävas skyddsdispens.

Så här gör du en anmälan

Du gör en anmälan via e-tjänst.

Följande handlingar lämnas in vid en anmälan:

 • Situationsplan
 • Planritning
 • Fasadritning
 • Sektionsritning
 • Förslag till kontrollplan
 • Konstruktionshandlingar
 • Brandskyddsdokumentation
 • Prestandadeklaration för eldstad och rökkanal vid installation av sådan

Vid anmälan om komplementbostadshus behövs även dessa handlingar:

 • Anmälan av kontrollansvarig
 • Markplaneringsritning
 • UM-beräkning (U-värde)
 • Ventilation − redogör hur god ventilation ska tillgodoses

Avgift

För handläggning av ärenden tas en avgift ut enligt gällande taxa.

För komplementbyggnad upp till 30 kvadratmeter med kök eller pentry och toalett
tillkommer en avgift för påkoppling till kommunalt VA.

Taxor och avgifter 2024 , 1.7 MB, öppnas i nytt fönster.

Avgifter kommunalt vatten och avlopp Öppnas i nytt fönster.