Trygghets- och säkerhetsarbete

Värmdö kommun jobbar aktivt med att öka tryggheten i hela kommunen. Andelen anmälda brott är låg på Värmdö jämfört med andra liknande kommuner i regionen, vilket gör att vi kan säga att den faktiska säkerheten är hög.

Kommunen arbetar dels med att bibehålla hög säkerhet, men även att den upplevda tryggheten ska var så hög som möjligt. På den här sidan kan du läsa om hur det arbetet går till. Du kan även hitta länkar till våra samverkansparter, lämna feedback samt anmäla klotter.

Social prevention

Det sociala preventionsarbetet syftar till att rikta insatser mot de faktorer eller processer som gör att grupper eller personer hamnar i riskmiljöer. Det kan handla om insatser inom skola, socialtjänst eller fritidsverksamheter.

En illustration föreställande preventionsstjärnan - en modell för preventionsarbetet i VärmdöFörstora bilden

Preventionsstjärnan (se ovan) är en ofta använd modell som beskriver olika riskmiljöer och hur det är samma faktorer som utgör risk-och friskfaktorer för dessa processer.

I Värmdö kommun finns verksamheter som dels arbetar operativt men även strategisk med social prevention. Socialtjänstens uppsökande verksamhet, Polarna, och kommunens samverkanspart nattvandrarna utgör viktiga funktioner i detta arbete. Våra mötesplatser erbjuder en trygg och kreativ miljö för ungdomar i sitt främjandearbete.

Situationell prevention

Situationell prevention, som delvis kan beskrivas med hjälp av rutinaktivitetsteorin, syftar alltså till att höja både säkerheten och tryggheten genom att:

  • se till att det blir svårare att begå brott
  • göra det blir mer riskabelt att begå brott och
  • minska brottets lönsamhet.

Genom att exempelvis gestalta en gångtunnel med belysning och planteringar eller utforma ett centrumområde så en blandning av människor vill vara på platsen, ökas den sociala kontrollen. Platser befolkas då av så kallade kapabla väktare som medverkar till att trygga och säkra platser etableras och bibehålls. I modellen ryms också arbetet med att bygga bort brott eller otrygghet. Hit kan exempelvis fartgupp, bommar, larm, kameror eller staket räknas. Situationell prevention börjar på ritbordet och fortsätter i byggnationen och senare i underhållet av fastigheter och uterum.

Förstora bilden

Klotter och skadegörelse

Sedan slutet av 2019 finns en e-tjänst där kommuninvånare kan anmäla klotter i kommunen. Här finns även info om kommunens klotterpolicy.

Via trygghetskartan kan du ange platser där du anser att det behövs göra insatser till exempel skymmande växtlighet och belysning.

Samverkansavtal med Polisen

Kommunen har avtal med lokalpolisområde Nacka där det beskrivs inom vilka fokusområden kommunen samverkar med polisen. För Värmdös del är dessa områden under 2023-24 situationell prevention, social prevention med fokus på ungdomar och trygghet i trafiken.

Hur säkert är Värmdö?

Ett sätt att definiera säkerhet är andelen anmälda brott. Det bygger i sin tur på att brott anmäls i hög utsträckning så att polisen kan utreda dessa bott. Generellt kan man säga att andelen anmälda brott på Värmdö är låg jämfört med andra kommuner i regionen.

Gå gärna in på Brottsförebyggande rådets (BRÅ) databas och gör din egen sökning.
Observera att du själv kan skapa tabeller och jämföra mellan kommuner.

Hur tryggt är Värmdö?

En definition av begreppet trygghet är en individuell upplevelse av säkerhet. Detta innebär att trygghet/otrygghet är en känsla som bor hos den enskilde och kan
därför påverkas av både inre och yttre egenskaper. Dessutom kan trygghet och
otrygghet variera stort mellan individer. Kommunen kan sällan påverka hur en
person mår eller känner, men strävar att skapa förutsättningar så att alla kan
känna sig trygga på Värmdö.

Enligt senaste medborgarundersökningen från Länsstyrelsen ligger Värmdö i linje
med övriga kommuner i regionen när det gäller upplevd trygghet.
Gå gärna in på Länsstyrelsens sida över de senaste årens
medborgarundersökningar.

SCB:s undersökningar om trygghet

Statistiska centralbyrån (SCB) erbjuder årligen kommuner att delta i
undersökningar där anmälda brott, upplevd trygghet och flera andra frågeområden
undersöks.

Gå gärna in på SCBs sida över de senaste årens medborgarundersökningar.
Observera att du själv kan skapa tabeller och jämföra mellan kommuner.

Trygghetsmätningar

Tryggare Sverige genomförde en trygghetsmätning på Värmdö under december 2018, under våren 2021 samt under 2023.

Våldsbejakande extremism

Värmdö kommun antog nyligen en strategisk plan som beskriver det övergripande
arbetet mot våldsbejakande extremism. Planen finns i en länk här intill.

Kommunens arbete mot våldsbejakande extremism och radikalisering bedrivs
med fokus på preventivt arbete för ungdomar under 18.

Grannsamverkan

Oro för inbrott i sin bostad är en av de tydligaste orsakerna till Värmdöbors
otrygghet. På senare år har dock inbrotten minskat och 2019 såg den lägsta
noteringen på över 20 år.

För att förhindra och förebygga inbrott i bostad arbetar kommunen aktivt ihop
med polisen med grannsamverkan. Polisen utbildar löpande nya och befintliga
grannsamverkare i syfte att engagera boende runt om på Värmdö och
informationskampanjer riktade till hus och lägenhetsinnehavare publiceras i
kommunens sociala medier.

Trygg och säker i trafiken

Värmdö kommun arbetar för att bibehålla låga hastigheter på de vägsträckor som
kommunen äger och förvaltar. Den stora majoriteten av vägar på Värmdö ägs av
Trafikverket eller samfälligheter. Detta ställer krav på samverkan för att bibehålla
trygghet och säkerhet för trafikanter.

Kollektivtrafiken på Värmdö bedrivs av regionens trafikhuvudman, SL. På Värmdö
är det Keolis som ansvarar för drift av busslinjer och underhåll av till exempel
busshållplatser.

Gå gärna in på Keolis hemsida via länken här intill. Där kan du bland annat anmäla
skadegörelse på busshållplatser.