PFO 19 Bullandö m.fl.

Älvsala, Fagerdala och Bullandö ligger på den sydöstra delen av Värmdölandet cirka tio kilometer öster om Hemmesta. Flertalet av de drygt 850 fastigheterna inom området är detaljplanelagda för fritidsändamål.

PFO Bullandö, Fagerdala, Älvsala och Björkvik

Etappindelning av området: B1.Östra Älvsala, B3. Norra Älvsala 1, B4. Västra Älvsala, B5. Norra Älvsala 2, B6. Björkvik, B7. Fagerdala, B8. Bullandö. Klicka på bilden för att förstora den.


Status i planarbetet

Pil - planprocess - Normalt - Start


Aktuell tidplan för PFO Bullandö, februari 2021

Planarbetet har försenats på grund av att kompletterande utredningar måste genomföras.

Tidplan Bullandö

Klicka på bilden för att förstora den.

Planhandlingar PFO Bullandö med flera

Uppstart av planarbete

Samtliga fastigheter i Älvsala och Fagerdala har enskilda vatten- och avloppsanläggningar. Fastigheterna i Bullandö är anslutna till en gemensamhetsanläggning för vatten och avlopp.

Bakgrund

I översiktsplanen för 2012–2030 är Bullandö, Älvsala och Fagerdala (inklusive Björkvik) utpekat som ett prioriterat förändringsområde (PFO) för perioden 2016–2025. I samband med utbyggnad av sjövattenledningen till Stavsnäs uppkom möjligheten att ha en landningspunkt i det aktuella området vilket innebär en möjlighet att dra in vatten och avlopp tidigare än översiktsplanens tidsplan för området.

Broschyrer om de prioriterade förändringsområdena

Det finns två broschyrer framtagna om planprocessen och processen vid utbyggnad av vatten och avlopp.

PFO-broschyr om planprocessen , 1.9 MB, öppnas i nytt fönster.

PFO-broschyr om VA-utbyggnad , 6.8 MB, öppnas i nytt fönster.

Kontakta handläggare

Frågor besvaras av planarkitekt Gustaf Bowin via mejl till gustaf.bowin@varmdo.se eller via servicecenter på 08-570 470 00.