Djur

Kommunen bevakar att djurhållningen inte orsakar olägenhet för människors hälsa eller miljö. Det krävs tillstånd från kommunen för att hålla vissa djur inom detaljplanelagt område. Misstänker du att djur far illa ska du kontakta länsstyrelsen.

Djurhållning inom detaljplanerat område

Det krävs tillstånd från bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden inom område med detaljplan eller områdesbestämmelser för att hålla nötkreatur, häst, get, får eller svin.

När du ansöker om tillstånd för djurhållning ska du göra det på en särskild blankett: Djurhållning, ansökan. Bygg- och miljökontoret tar ut en avgift för handläggning av
denna ansökan. Tänk på att tillståndet
är personligt och knutet till en viss fastighet.
Du kan få tillståndet återkallat om din djurhållning inte uppfyller föreskrivna krav eller orsakar störning för omgivningen.

Här ansöker du om tillstånd för häst med flera andra djurslag som enligt ovan kräver tillstånd inom detaljplanelagda områden.

Länk till blankettarkivet för
bygga, bo och miljö Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Generellt gäller att djuren inte ska förorsaka någon olägenhet för närboende samt att de ska hållas på ett ur djurskyddssynpunkt lämpligt sätt.

Djurhållning kan i vissa fall påverka omgivningen. Det kan vara buller i form av till exempel fläktar och djurläten, lukt från både foder, djur och gödsel. Flugor och fåglar kan även leta sig
till gödslet. En del av dessa omständigheter går bara delvis att eliminera och är därför något
som man måste räkna med i viss omfattning inom djurhållning.

Som djurhållare bör du vara medveten om att det kan uppstå situationer som dina grannar
kan uppfatta som störande på grund av djurhållningen. De kan då anmäla det till kommunen. Du får alltid en kopia på anmälan och chansen att yttra dig över uppgifterna i anmälan.
Om kontoret bedömer att en olägenhet föreligger ställs krav på dig som djurägare och verksamhetsutövare att vidta åtgärder. Som djurhållare ska du alltid sträva efter att minska risken för olägenheter för närboende och miljön.

Från och med januari 2009 har Länsstyrelsen ansvaret för djurskyddstillsynen i hela landet.

Registrering hos Jordbruksverket

Du som är ägare av hund, katt, boskap eller fjäderfä ska anmäla ditt djur eller anläggning till Jordbruksverket.

Syftet med registreringen är att det ska gå att spåra djuren om det blir ett sjukdomsutbrott
eller om ditt djur försvinner.

Tillstånd och anmälan för större verksamheter

Beroende på vilken typ av verksamhet du planerar att starta kan den vara tillstånds- eller anmälningspliktig. I miljöprövningsförordningen (SFS 2013:251) kan du läsa om din anläggning är en A, B- eller C-anläggning.

Miljöfarliga verksamheter är indelade enligt följande:

  • A-verksamheter kräver tillstånd från mark- och miljödomstolen att anlägga eller driva verksamheten.
  • B-verksamheter ska ha länsstyrelsens tillstånd att anlägga eller driva verksamheten.
  • C-verksamheter ska anmäla anläggande eller drift av verksamheten till miljö- och hälsoskyddsnämnden i kommunen.

Läs mer under fliken ”Yrkesmässig djurhållning” eller på Länsstyrelsens hemsida.

Länk till Länsstyrelsen:
Miljöfarlig verksamhet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Annan djurhållning som kräver tillstånd från länsstyrelsen

Det krävs tillstånd från länsstyrelsen om du till exempel:

  • Tar emot sällskapsdjur för förvaring eller utfodring
  • Föder upp pälsdjur

Bestämmelser om djurtäthet

Djurtäthetsbestämmelserna reglerar hur många djur du får hålla per hektar och gäller alla lantbruksföretag som har fler än 10 djur. Antalet djur som man får hålla per hektar baseras på fosforinnehållet i gödsel. Det får som mest uppgå till 22 kilo fosfor per hektar och år.

I Jordbruksverkets föreskrifter finns schablonutsläpp för olika typer av djur som man kan använda sig av för att räkna ut hur många hästar man får hålla på sin mark. Med mark menas tillgänglig spridningsareal för stallgödsel. Den kan bestå av åkermark under eget bruk, åkermark på annan jordbruksfastighet (om bindande spridningskontrakt på minst fem år finns) samt betesmark. Om gödsel inte sprids på egen mark ska det finnas dokumenterat hur mycket och vart gödsel levereras.

Begravning av häst eller andra sällskapsdjur
på egen mark

Grundregeln är att när en häst eller större sällskapsdjur dör eller måste avlivas ska djuret skickas för destruktion till en för ändamålet godkänd eller registrerad anläggning. Orsaken till detta är att undvika smittspridning. Men under vissa omständigheter är det tillåtet att gräva ner en självdöd eller avlivad häst eller sällskapsdjur på egen mark (eller annans mark om du har markägarens tillåtelse för detta).

Läs mer om begravning av häst och sällskapsdjur

Anmälan om missförhållanden

Djur som hålls i fångenskap skyddas av en speciell lag som gäller lantbruksdjur, sällskapsdjur, tävlingsdjur, djurparksdjur och försöksdjur. En grundläggande regel i den så kallade djurskyddslagen är att djuren ska behandlas väl och skyddas mot sjukdomar och onödigt lidande. En annan är att de ska ha möjlighet till ett så naturligt liv som möjligt.

Det är länsstyrelsen som arbetar med handläggning enligt djurskyddslagen. Om du misstänker att djur vansköts eller far illa ska du kontakta länsstyrelsen. Du kan göra en anonym anmälan om du vill. Är situationen akut och det inte går att nå personal hos länsstyrelsen ska du istället kontakta polisen.

Länk till Länsstyrelsen:
Anmäl bristande djurhållning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Tillsyn

Kommunens bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnd är tillsynsmyndighet för miljö- och hälsoskyddsfrågor som rör lantbruk och djurhållning. Tillsynen avser främst hantering av gödsel, avfall och kemiska bekämpningsmedel.

Länsstyrelsen utför djurskyddskontroller runt om i länet. Det handlar dels om förebyggande kontroller av lantbrukets djur och dels om uppföljning av anmälningar om misstänkta djurskyddsbrott.