Biotopskydd

Ett biotopskyddsområde är ett naturområde med speciell livsmiljö för växter och djur som skyddas genom så kallat "formellt skydd". Naturvårdsavtal och naturreservat är andra exempel på formellt skydd av natur.

I grönstrukturplanen för Gustavsberg föreslogs att kommunen ska bilda biotopskyddsområden i centralt belägna områden med höga naturvärden.

På kommunfullmäktige den 24 februari 2016 fattades beslut om fyra biotopskyddsområden i Gustavsberg.

Genom att bilda ett biotopskyddsområde skyddas området för framtiden. Syftet med biotopskyddsområdena i Gustavsberg är att säkerställa ekmiljöernas ekologiska och kulturhistoriska värden. Inom arbetet med grönstrukturplanen gjordes en inventering av ekmiljöerna och ekarna i Gustavsberg och flera områden med särskilt höga naturvärden och många mycket gamla träd identifierades.


Bild på skog med många gröna träd

Grunda havsvikar utgör de viktigaste lek- och uppväxtområdena för många rovfiskar. Rovfiskar fyller en viktig nyckelfunktion i kustekosystemet genom att de reglera fiskbestånd längre ner i näringskedjan som i sin tur reglerar bestånden av betande smådjur som snäckor och olika kräftdjur vilka i sin tur reglerar påväxten av fintrådiga alger. Ökade påväxt påverkar större växter negativt och bidar till syrefria bottnar när de fintrådiga algerna bryts ner i slutet av växtsäsongen. Många grunda havsvikar är stark påverkat av exploatering, muddring och intensiv båttrafik. Detta påverkar vikarnas funktion som lek- och uppväxtområde för fisk negativt. Ett sätt att skydda värdefulla vikar för exploatering är att inrätta biotopskyddsområden.

På kommunfullmäktige den 16 december 2020 fattades beslut om biotopskyddsområde Norrviken på Fågelbrolandet. Området kungörs i Nacka Värmdö posten 9 februari 2021 och laga kraft inträder tre veckor efter detta om besluten inte överklagas.

Syftet med biotopskyddsområde Norrviken är att ge ett långsiktigt skydd för en grund havsvik som nyttjas av vårlekande rovfiskar som lek- och uppväxtområde samt tillhörande strandäng med hävdgynnad flora. Bildandet av biotopskyddsområdet bidrar till att värna hela den grunda havsviken med tillhörande strandäng med de värden som finns idag. Samt att säkra fortsatt vattenutbyte med Östersjön. Detta för att vidmakthålla att viken kan fortsätta att fungera som föryngringslokal för fiskbeståndet i Östersjön.

En flygbild över ett område bestående av vatten och land.


Beslut om biotopskyddsområden

 

 

Länsstyrelsen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Skogsstyrelsen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. 

Kontakta handläggaren

För ytterligare information kontakta vår kommunekolog via servicecenter på telefon 08-570 470 00.