Trafik och parkering

Den nya bebyggelsen i Gustavsberg ligger centralt och nära kollektivtrafik med hög turtäthet. En uttalad ambition med utformningen av centrala Gustavsberg är att väsentligt underlätta och förbättra förutsättningarna för fotgängare och cyklister. Kollektivtrafiken ska bli ett lockande och realistiskt alternativ till bilen.

Flicka med cykelhjälm på cykel

Parkeringsmöjligheter i Gustavsberg

Behovet och planeringen för bilparkering är en viktig fråga nu och i kommande områden inom Gustavsbergsprojektet. Enligt miljömålen ska hälften av de som bor eller arbetar i centrala Gustavsberg åka kollektivt, cykla eller gå år 2030. För att det ska vara möjligt kommer det krävas en väl fungerande infrastruktur där en viktig del är en tydlig strategi för parkering.

En ny flexibel parkeringsnorm antogs 2018-03-21 och syftar till att utifrån Gustavsbergs förutsättningar uppfylla parkeringsbehovet och gällande miljömål med hjälp av mobilitetsåtgärder.

Läs mer om parkeringsmöjlighet i Gustavsberg här

Stadsgatunätet

Stadsgatunätet 210914

Bild över stadsgatunätet Gustavsberg

Trafikprincipen för Gustavsbergs centrum antogs 2015-03-25 av kommunstyrelsens planutskott.

Stadsgatunätet bedöms ha flest fördelar och störst potential att klara framtidens trafikbehov. Stadsgatunätet innebär att trafiken silas genom fler gator och trafiknoder. Gustavsbergsvägen som nu heter Gustavsbergs allé, dras in mot Kvarnberget, Värmdögatan öppnas åter upp och möter Blekängsvägen. En ny gata genom centrum anläggs parallellt med Blekängsvägen nära Gustavsbergsteatern. Ifall idrottsområdet bebyggs med bostäder flyttas gatan genom centrum längre söderut.

Denna trafiklösning fördelar trafiken på flera korsningar och gator i Gustavsbergs centrum. Genom att fördela trafiken kan storleken på korsningar och gator hållas nere. Trafiken klaras med korsningar i enkelt utförande. Med detta alternativ kan den planerade stadsparken mellan Farstaviken och Centrum utökas med cirka 30 %.

Det innebär att de politiskt uppställda visionerna för parken kan uppnås genom att mer utrymme ges för olika funktioner och mötesplatser. Stadsgatunätet kan med fördel byggas ut i etapper där gatan i centrum skulle kunna anläggas först när området norr om centrum exploateras.

Stadsgatunätet kommer att utgöras av ett trafiksystem som sprider trafiken på flera olika gator och korsningspunkter, vilket skapar flexibilitet och ett hållbart trafiksystem även för framtidens trafikflöden. Stadsgatunätet består av att:

  • Gustavsbergs allé förläggs så nära Kvarnberget som möjligt (ungefär i Bagarvägens nuvarande sträckning) och ansluter till Skärgårdsvägen med en ny cirkulation vid dagens bussterminal. Gamla Skärgårdsvägen möter Gustavsbergs allé med en ny cirkulationsplats. Dagens gata mellan kyrkan och Blomkulan behålls därmed men byggs om för att skapa en lugn trafikmiljö och en naturlig övergång från stadsparken ner mot gångstråken runt Farstavikens båda sidor.
  • Ett nytt busstorg omgärdar Runda huset och blir ett utmärkande torg för kollektivtrafikresenärer där målet är att det enkelt ska gå att byta buss utan att korsa trafikerade vägar.
  • Den idag stängda Värmdögatan öppnas för trafik.
  • En ny parallell gata till Blekängsvägen anläggs genom Gustavsbergs centrum. Denna gata kan beskrivas som en förlängning av Gustavsbergs allé som då korsar Skärgårdsvägen och fortsätter upp till Aspviksvägen. Ifall Idrottsområdet bebyggs med bostäder förläggs centrumgatan längre söderut och kopplar samman Skärgårdsvägen och Aspviksvägen

Bakgrund

I slutet av 2012 konstaterades att den trafiklösning som legat till grund för detaljplanerna i Gustavsberg skulle innebära stora köbildningar med dålig framkomlighet för bussar som följd. Under 2013 tog kommunstyrelsens Gustavsbergsutskott ett inriktningsbeslut om att Gustavsbergsvägen mellan Farstaviken och centrum skulle dras in mot Kvarnberget samt att Värmdögatan åter skulle öppnas för trafik mot centrum.

Genom detta beslut antogs största delen av Stadsgatunätet, den nya gatan genom centrum är den enda gatusträckning som inte är politiskt beslutad. Många trafiklösningar har studerats inom ramen för Gustavsbergsprojektet och för att komma vidare i arbetet krävdes ett beslut för en trafikprincip. Stadsgatunätet förordnades då trafiklösningen bedöms ha flest fördelar och störst potential att klara framtidens trafikbehov.

Trafikstörningar i Värmdö

För aktuella trafikstörningar i Värmdö läs mer under

Kontakta

Har du frågor kontakta Gustavsbergsprojektets projektledning på gustavsbergsprojektet@varmdo.se.