Parkeringsmöjligheter i Gustavsberg

Behovet och planeringen för bilparkering är en viktig fråga nu och i kommande områden inom Gustavsbergsprojektet. Enligt miljömålen ska hälften av de som bor eller arbetar i centrala Gustavsberg åka kollektivt, cykla eller gå år 2030.

För att det ska vara möjligt kommer det krävas en väl fungerande infrastruktur där en viktig del är en tydlig strategi för parkering. En ny flexibel parkeringsnorm antogs 2018-03-21 och syftar till att utifrån Gustavsbergs förutsättningar uppfylla parkeringsbehovet och gällande miljömål med hjälp av mobilitetsåtgärder.

Flexibel parkeringsnorm

Beslut gällande flexibel parkeringsnorm för Gustavsbergsprojektet antogs 21 mars 2018 av kommunfullmäktige. 

Den flexibla parkeringsnormen har tagits fram för att uppfylla områdets behov av parkeringsplatser såväl som gällande miljömål. Enligt miljömålen ska hälften av de boende eller arbetande i centrala Gustavsberg åka kollektivt, cykla eller gå år 2030. För att det ska vara möjligt krävs en väl fungerande infrastruktur där en viktig del är en tydlig strategi för parkering. Syftet med den flexibla parkeringsnormen är därav att tydliggöra hur parkeringstal ska hanteras inom Gustavsbergsprojektet. 

Modellen syftar till att sänka de boendes behov av parkering och möjliggöra ett mer hållbart resande genom att erbjuda byggherrar möjlighet att genomföra mobilitetsåtgärder. Mobilitetsåtgärderna syftar till att försöka minska både bilinnehavet och bilanvändningen. 

Modellen för en flexibel parkeringsnorm utgår från ett grundtal på 0,8 bilplatser per lägenhet som sedan justeras med hänsyn till lägenhetsstorlek och de mobilitetsåtgärder byggherren åtar sig att genomföra. Justeringar kommer exempelvis att kunna göras vid införande av bilpool, cykelpool, gratis SL-kort för boende under en viss period, samt kylda leveransskåp för mottagning vid hemkörning av varor. 

Byggherrar kan även komma med egna förslag på mobilitetsåtgärder med motsvarande effekt som ovan nämnda åtgärder kommer att ha. Det ska då tydligt framgå hur många parkeringsplatser mindre ett införande av åtgärden motsvarar och därefter gör kommunen en bedömning av förslaget. 

De byggherrar som redan bygger inom ett område med lagakraftvunnen detaljplan, exempelvis i Porslinskvarteren, bestämmer själva om de vill använda den flexibla parkeringsnormen, det är inget som kan vara tvingande för dessa byggherrar eftersom kommunen redan reglerat deras parkeringstal i gällande avtal.

Många kommuner arbetar efter liknande modeller och de mobilitetsåtgärder som införs gynnar de boende. En parkeringsnorm som syftar till att minska bilinnehavet och bilanvändandet kommer att gynna både boende, verksamheterna, byggherrar och kommunen jämfört med en parkeringsnorm som enbart bygger på ett minskat antal parkeringsplatser.

Parkering i Porslinskvarteren

I Porslinskvarteren är den avtalade parkeringsnormen för bostäder åtta parkeringsplatser per 1 000 kvm bruttoarea (BTA). Det innebär att för varje 1 000 kvadratmeter bostadsyta som byggs behöver byggherren iordningställa minst åtta parkeringsplatser. För att exempelvis bygga tio lägenheter om 100 kvm ställs ett minimumkrav om åtta parkeringsplatser till lägenheterna. Om lägenhetsstorleken däremot är mindre innebär det färre antal parkeringsplatser per lägenhet.

Kommunen har inga egna kvarter eller parkeringsfastigheter inom Porslinskvarteren. Parkering för bostäderna i Porslinskvarteren ska lösas av byggherrarna/bostadsrättsföreningarna inom deras egna fastigheter. Kommunen bevakar dock att de uppfyller den beslutade parkeringsnormen.

Den parkering som finns på allmän plats i Porslinskvarteren och som kommunen råder över är kantstensparkering utmed lokalgatorna. Dessa 90 parkeringsplatser kan bland annat användas för besöksparkering. P-skiva gäller enligt angivna tider.

Porslinsgaraget

I Porslinskvarteren öppnades i december 2018 det gemensamma garage som rymmer cirka 530 parkeringsplatser. Garaget är i första hand till för boende i Ikanos och Blå Ekens kvarter, samt för kommunens hyresgäster med verksamheter i hamnen. Verksamheter och boende som är intresserade av tillgång till en plats i garaget hänvisas till att kontakta Corepark, corepark.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Besöksparkeringen i garaget öppnade maj 2019.

Gustavsbergs centrum

En viktig fråga i kommande detaljplanearbete är att bedöma behovet av antal parkeringsplatser för verksamheter inom området. En övergripande målsättning är att samutnyttja parkeringsplatserna på de områden där samordningsvinster finns. Att anlägga parkeringar är utrymmeskrävande och dyrt varför ett mer effektivt utnyttjande bör eftersträvas. I Gustavsbergs centrum kommer det främst att finnas parkeringsplatser för centrumverksamhet och boende. Parkering för idrottsutövare och infartsparkering studeras inom ramen för detaljplanearbetet. Det planeras för parkeringshus samt besök- och centrumparkering längs med gatorna i området.

Gustavsbergs hamn

Den största andelen av parkeringsytorna som finns i Gustavsbergs hamn förvaltas av Gustavsbergs hamns samfällighetsförening. Platserna i anslutning till Vårdcentralen ägs och förvaltas av fastighetsägaren Hamnpulsen i Vectura Fastigheter AB. Parkeringsplatserna i hamnen är till för verksamheterna och de boende i hamnen. På längre sikt kan det eventuellt bli aktuellt med en detaljplaneändring för Gustavsberg hamn där parkeringsbehovet blir en viktig fråga att hantera.

Kartbild på parkering Gurstavsbergs hamnFörstora bilden

Förvaltning av parkeringsytor i Gustavsbergs hamn. Klicka på bilden på att förstora den.

Infartsparkeringar

De tillfälliga parkeringsplatserna och infartsparkeringarna på Bagarvägen kommer att fasas ut i takt med att området byggs ut. Parkeringsplatserna planeras att ersättas med infartsparkeringsplatser i parkeringshus.

Läs mer här om beslut om parkeringsplatser

Läs mer här om Värmdö kommuns infartsparkeringar