Gymnasiekurser

Kurser på gymnasial nivå är till för dig som behöver läsa in gymnasiet eller som behöver komplettera dina betyg för att komma in på universitet eller högskola. De flesta av våra kurser kan du välja att läsa i klassrum eller på distans.

Engelska

Engelska 5, 100 p

Kurskod: ENGENG05

Kursen bygger på grundskolans engelska eller motsvarande.

Vi övar att TALA (presentera, diskutera, argumentera), LÄSA (texter av olika slag och med olika syften), HÖRA (även tal med viss social eller dialektal färgning), SKRIVA (bearbeta skriftliga framställningar). All kommunikation i kursen rör levnadsvillkor, attityder och traditioner samt sociala, politiska och kulturella förhållanden i delar av världen där engelska används. För elever - Kurslitteratur engelska

Engelska 5, ansökningswebb Länk till annan webbplats.

Engelska 6, 100 p

Kurskod: ENGENG06

Kursen bygger på Engelska 5.

Vi övar att TALA (argumentera, rapportera, resonera, motivera sina åsikter), LÄSA (texter av olika slag, även komplexa och formella, samtida och äldre skönlitteratur, populärvetenskapliga texter, recensioner), HÖRA (talat språk, också med dialekt, även via film), SKRIVA (bearbetning av språk, struktur, stilnivå). All kommunikation i kursen rör teman, form och innehåll i film och skönlitteratur och även levnadsvillkor, attityder och traditioner samt sociala, politiska och kulturella förhållanden i delar av världen där engelska används. För elever - Kurslitteratur engelska

Engelska 6, ansökningswebb Länk till annan webbplats.

Historia

Historia 1b, 100 p

Ämnet historia behandlar individens villkor och samhällets förändringar över tid, ur ett samhällsvetenskapligt och ett humanistiskt perspektiv. Historia ger förståelse för hur människors möjligheter och val inför framtiden är beroende av såväl handlingar och händelser i det förflutna, som nutida tolkningar av dessa handlingar och händelser.

Kursen bygger på kunskaper som förvärvats genom studier på grundskola/grundskolenivå.

Kursen behandlar den europeiska epokindelningen ur ett kronologiskt perspektiv, från förhistorisk tid till upplysningstiden. Kursen tar också upp industrialisering och demokratisering under 1800- och 1900-talen, samt frågeställningar och förklaringar kring historiska förändringsprocesser.

Du lär dig också att kritiskt granska, tolka och använda historiskt källmaterial.  För elever - Kurslitteratur historia

Historia 1b, ansökningswebb Länk till annan webbplats.

Komvuxarbete, 100 p

Kontakta SYV

Hanna Leffler
08-570 482 69
hanna.leffler@varmdo.se

Matematik

För elever - Kurslitteratur matematik

Matematik 1a, 100 p

Kursen ska ingå i yrkesinriktade gymnasieutbildningar.

Kursen bygger på kunskaper som förvärvats i grundskola eller motsvarande. Den behandlar linjära ekvationer, grundläggande geometri, beskrivande statistik samt strategier och tillämpningsområden för matematisk problemlösning.

Matematik 1a, ansökningswebb Länk till annan webbplats.

Matematik 1b, 100 p

Kursen ska ingå i examen motsvarande ekonomiska, estetiska, humanistiska och samhällsvetenskapliga programmet.

Kursen bygger på kunskaper som förvärvats i grundskola eller motsvarande. Den behandlar linjära ekvationer, procent, grundläggande logik, sannolikhetslära, statistiska metoder, samt strategier och tillämpningsområden för matematisk problemlösning.

Matematik 1b, ansökningswebb Länk till annan webbplats.

Matematik 1c, 100 p

Kursen ska ingå i examen motsvarande naturvetenskapliga eller tekniska programmet.

Kursen bygger på kunskaper som förvärvats i grundskola eller motsvarande. Den behandlar trigonometri, vektorer, linjära ekvationer, procent, grundläggande logik, sannolikhetslära, statistiska metoder, samt strategier och tillämpningsområden för matematisk problemlösning.

Matematik 1c, ansökningswebb Länk till annan webbplats.

Matematik 2a, 100 p

Kursen bygger på kurserna Matematik 1a, 1b eller 1c.

Kursen behandlar beräkning med potenser, kvadrerings- och konjugatregeln, problemlösning med hjälp av linjära ekvationer och beräkningar med andragradsekvationer, fördjupning inom geometri, samt strategier för matematisk problemlösning. För elever - Kurslitteratur matematik

Matematik 2a, ansökningswebb Länk till annan webbplats.

Matematik 2b, 100 p

Kursen bygger på kurserna Matematik 1a, 1b eller 1c.

Kursen behandlar beräkningar med potenser, exponentialtekvationer, kvadrerings- och konjugatregeln, problemlösning med hjälp av linjära ekvationer och beräkningar med andragradsekvationer, , imaginära tal, viss geometri, egenskaper hos andragradsekvationer och andragradsfunktioner, fördjupning inom statistik, samt strategier för matematisk problemlösning.

Matematik 2b, ansökningswebb Länk till annan webbplats.

Matematik 2c, 100 p

Kursen bygger på Matematik 1a, 1b eller 1c.

Kursen behandlar logaritmer, kvadrerings- och konjugatregeln, exponential-, andragrads- samt rotekvationer, imaginära tal, viss geometri, fördjupning inom statistik, samt strategier för matematisk problemlösning.

Matematik 2c, ansökningswebb Länk till annan webbplats.

Matematik 3b, 100 p

Kursen bygger på kurserna Matematik 2a, 2b eller 2c.

Kursen behandlar polynom, rationella uttryck, härledning och användning av deriveringsregler, primitiva funktioner, integraler, samt strategier för matematisk problemlösning. För elever - Kurslitteratur matematik

Matematik 3b, ansökningswebb Länk till annan webbplats.

Matematik 3c, 100 p

Kursen bygger på kurserna Matematik 2a, 2b eller 2c.

Kursen behandlar absolutbelopp, cirkelns ekvation och enhetscirkeln, härledning och användning av deriveringsregler, primitiva funktioner, integraler, samt strategier för matematisk problemlösning.

Matematik 3c, ansökningswebb Länk till annan webbplats.

Psykiatri

Ämnet psykiatri är tvärvetenskapligt. Det bygger i huvudsak på medicinsk vetenskap, vårdvetenskap och pedagogik. Ämnet behandlar vård- och omsorgsarbete vid psykiska sjukdomar.

Psykiatri 1, 100 p

Kurskod: PSYPSY01

I den här kursen får du kunskaper om psykiatrins historiska utveckling vad gäller organisation, människosyn och behandlingsformer. Du lär dig att identifiera faktorer och förklaringsmodeller som leder till psykisk ohälsa och även identifiering av hälsorisker och förebyggande arbete.

Du får också kunskap om olika psykiska funktionsnedsättningar, orsak, symtom, vård och omsorg och behandling relaterat till dessa. Kommunikation, professionell hållning, balanspunkter och samtalsteknik är också områden som behandlas under kursen.

Psykiatri 1, ansökningswebb Länk till annan webbplats.

Psykiatri 2, 200 p

Kurskod: PSYPSY02

Förkunskaper: Psykiatri 1, Medicin 1, Vård och omsorgsarbete 1 och 2

I den här kursen fokuserar vi på samsjuklighet, bruk och missbruk hos personer med psykiska funktionsnedsättningar. Du får ökad kunskap och medvetenhet i din förmåga att möta och kommunicera med patienter, brukare och närstående på ett respektfullt, lyhört och empatiskt sätt samt förmåga att reflektera över förhållningssätt i mötet med dem. Detta inkluderar även samtalsmetodik inklusive motiverande samtal och andra metoder för positivt bemötande och kommunikation.

I kursen går vi igenom olika lagar och andra bestämmelser som styr verksamheten: lagen om psykiatrisk tvångsvård, lagen om vård av missbrukare och lagen om vård av unga. Du får också ökad medvetenhet om vikten av olika stödorganisationer för personer med psykisk ohälsa men också kunskap om intresse-och anhörigföreningar.

Psykologi

Ämnet psykologi handlar om olika sätt att förstå och förklara mänskliga beteenden, känslor och tankar utifrån olika psykologiska perspektiv.

Psykologi 1, 50 p

Kurskod: PSKPSY01

Kursen behandlar olika psykologiska teorier utifrån deras uppfattningar om människan och förklaringar till mänskliga beteenden. Hur människan påverkas och formas tillsammans med andra studeras liksom stress och stresshantering samt kriser och krishantering.

Samhällskunskap

Ämnet samhällskunskap är tvärvetenskapligt och har sin bas huvudsakligen inom statsvetenskap, sociologi och nationalekonomi. Med hjälp av begrepp, teorier, modeller och metoder från alla dessa discipliner kan komplexa samhällsfrågor förstås och förklaras.

Kurserna Samhällskunskap 1a1, 50 poäng och 1a2, 50 poäng motsvarar kursen Samhällskunskap 1b, 100 poäng.

  • Samhällskunskap 1a1, 50 p - bygger på Samhällskunskap grund. Kursen behandlar demokrati och politiska system på lokal och nationell nivå samt inom EU. Den tar också upp de mänskliga rättigheterna, arbetsmarknad, privatekonomi, källkritik och arbetsmiljö.
  • Samhällskunskap 1a2, 50 p - bygger på Samhällskunskap 1a1. Kursen är en fördjupning av Samhällskunskap 1a1.
  • Samhällskunskap 1b, 100 p - bygger på Samhällskunskap grund. Kursen behandlar demokrati och politiska system på lokal och nationell nivå samt inom EU, och andra internationella och nordiska samarbeten. Den tar upp de mänskliga rättigheterna, och folkrätten och den humanitära rätten vid väpnade konflikter. Kursen ger kunskap om sociala villkor för olika människor, om privatekonomi och konsumenträtt. Du lär dig  också metoder för att kritiskt bearbeta information.

Samhällskunskap, ansökningswebb Länk till annan webbplats.

För elever - Kurslitteratur samhällskunskap

Svenska

Kärnan i ämnet svenska är språk och litteratur. Språket är människans främsta redskap för reflektion, kommunikation och kunskapsutveckling. Genom språket kan människan uttrycka sin personlighet, och med hjälp av skönlitteratur, texter av olika slag och olika typer av medier lär hon känna sin omvärld, sina medmänniskor och sig själv.

Svenska 1, 100 p

Kurskod: SVESVE01

Kursen innehåller muntlig och skriftlig framställning, språkriktighet, argumentationsteknik samt citat- och referatteknik. Vi undersöker hur en berättelse byggs upp i skönlitteratur och andra medier, som till exempel film. Dialekter och andra språkliga variationer är moment som också ingår.

För elever - Kurslitteratur svenska


Svenska 2, 100 p

Kurskod: SVESVE02.

Bygger på Svenska 1

I denna kurs studerar du svenska och internationella författare, skönlitterära verk samt litteraturvetenskapliga begrepp. Vi tittar också på hur svenska språket är uppbyggt och tränar skriftlig och muntlig framställning av utredande och argumenterande slag. Språkförhållanden i Sverige och övriga Norden ingår också.

Svenska 3, 100 p

Kurskod: SVESVE03.

Bygger på Svenska 2

Kursen förbereder dig för högskolestudier med bland annat vetenskapligt skrivande och formellt tal. Andra moment som ingår är textanalys, källkritik, litteraturvetenskap och språkhistoria.

För elever - Kurslitteratur svenska

Svenska som andraspråk

Ämnet svenska som andraspråk ger elever med annat modersmål än svenska möjlighet att utveckla sin kommunikativa språkförmåga. Ämnet bidrar till att du kan stärker din flerspråkiga identitet och tillit till din egen språkförmåga, samtidigt som du får en ökad respekt för andras språk och andras sätt att uttrycka dig.

Svenska som andraspråk 1, 100 p

Kurskod: SVASVA01

Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare Skriftlig framställning av texter för kommunikation och reflektion. Svenska språkets ordförråd och struktur i olika kommunikationssituationer. Läsning av och samtal om texter som används i vardags-, samhälls-, studie- och arbetsliv. Läsning av och samtal om modern skönlitteratur.

Svenska som andraspråk 2, 100 p

Kurskod: SVASVA02

Bygger på Svenska som andraspråk 1

Muntliga utredande och argumenterande presentationer i och inför en grupp. Skriftlig framställning av utredande och argumenterande texter Svenska språkets ordförråd och struktur i olika kommunikationssituationer. Läsning av och samtal om texter som används i vardags-, samhälls-, studie- och arbetsliv.

Svenska som andraspråk 3, 100 p

Kurskod: SVASVA03

Bygger på Svenska som andraspråk 2

Muntliga utredande och argumenterande presentationer i och inför en grupp. Skriftlig framställning av utredande och argumenterande texter Svenska språkets ordförråd och struktur i olika kommunikationssituationer. Läsning av och samtal om texter som används i vardags-, samhälls-, studie- och arbetsliv.

Vård och omsorg

Ämnet vård och omsorg har sin grund i praktiskt arbete men också i vetenskapliga ämnesområden som vårdvetenskap och socialt arbete. Ämnet behandlar vård- och omsorgsarbete ur ett helhetsperspektiv, där människors totala livssituation är det centrala.

Anatomi och fysiologi 1

Grundläggande om människokroppens uppbyggnad och funktion, medicinsk terminologi, läkemedel och läkemedelshantering, Vanliga mikroorganismer och hur de sprids. Åtgärder för att förebygga smitta.

Antatomi och fysiologi 1, klassrum dag, ansökningswebb Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Anatomi och fysiologi 2

Bygger på Anatomi och fysiologi 1

Människokroppens uppbyggnad och funktion samt dess förmåga till ämnesomsättning, rörelse, retbarhet, skydd och försvar. Kroppens vätske-, elektrolyt- och näringsbalans.

Människans utveckling från barn till äldre. Fördjupad medicinsk terminologi. Kroppens försvarssystem mot mikroorganismer och virus.

Ansök till Anatomi och fysiologi, klassrum dag, ansökningswebb Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 1

Barn och ungas utveckling vid funktionsnedsättning. Olika funktionsnedsättningar och deras konsekvenser. Livsvillkor och möjlighet till utveckling utifrån samhällets stöd och service. Tillgänglighet och kommunikation för att främja kommunikation och samspel. Bemötande och professionellt förhållningssätt.

Pedagogiska arbetssätt, planering, genomförande, dokumentation och utvärdering.

Fuktionsförmåga och funktionsnedsättning 1, klassrum dag, ansökningswebb Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 2

Bygger på Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 1

Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, däribland autism, ADHD och ADD samy förvärvad hjärnskada och dess konsekvenser i den dagliga livsföringen.

Stöd- och hjälpinsatser och pedagogiska arbetssätt metoder och förhållningssätt som främjar individens självbestämmande och möjlighet till utveckling inom området.

Fuktionsförmåga och funktionsnedsättning 2, klassrum dag, ansökningswebb Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hälso- och sjukvård 1

Medicinska åtgärder, etiska frågeställningar inom hälso- och sjukvård. Krishantering. Blodprovstagning och sårvård. Rehabilitering, habilitering och egenvård. Första hjälpen, HLR.

Frisk- och riskfaktorer däribland motion, rekreation och kost, samt droger och stress. System och rutiner för rapportering samt dokumentation.

Bemötande och kommunikation med hänsyn till individ och kultur. personcentrerad vård 

Hälso- och sjukvård 1, klassrum, ansökningswebb Länk till annan webbplats.

Hälso- och sjukvård 2

Bygger på Hälso- och sjukvård 1

Vård- och omsorgsåtgärder samt medicinska åtgärder vid akuta och andra sjukdomar. Smärta samt farmakologisk och annan smärtbehandling.

Hantering av dränage och stomi. Assistans vid undersökning och behandling. Pre- och postoperativ vård. Symtomlindring vid illamående, kramper, andnöd, oro och ångest.

Vårdplanering, utvärdering, rapportering och dokumentation av gjorda insatser. Medicinteknisk utrustning.

Betydelsen av bemötande samt kommunikation och samarbete i krissituationer med respekt för individ och kultur. Kriser, existentiella frågor, reaktioner och psykosocialt stöd.

Barn-HLR och S-HLR vuxen.

Hälso och sjukvård 2, ansökningswebb Länk till annan webbplats.

Gerontologi och geriatrik

Exempel på moment är det normala åldrandet och om den åldrande människans behov. Kunskaper om demens, andra äldrepsykiatriska och geriatriska tillstånd samt om läkemedelsanvändning hos äldre.

Kunskaper om äldres och sjukas levnadsförhållanden och behov samt kostens och måltidssituationens betydelse och om vikten av fysisk aktivitet vid åldrande och sjukdom.

Bemötande och kommunikation med människor med geriatriska och äldrepsykiatriska tillstånd.

Gerontologi och geriatrik, klassrum dag, ansökningswebb Länk till annan webbplats.

Omvårdnad 1

Exempel på moment i kursen är vanliga sjukdomstillstånd, däribland diabetes, hjärt- och kärlsjukdomar, cancer, stroke och epilepsi. Omvårdnad vid de vanligaste sjukdomstillstånden, personlig vård och nutritionslära, dokumentation och rapportering. Medicintekniska och andra hjälpmedel, datoranvändning. Ergonomi, gällande lagstiftning inom området Kommunikation och bemötande.

Omvårdnad 1, klassrum dag, ansökningswebb Länk till annan webbplats.

Omvårdnad 2

Bygger på Omvårdnad 1.

Exempel på moment är sjukdomstillstånd, däribland infektionssjukdomar, andningsorganens sjukdomar, mag-tarmkanalens sjukdomar, skallskador, frakturer och nervsystemets sjukdomar. Undersökningsmetoder och behandlingar.

Omvårdnad och behandling av sjukdomstillstånd. Rehabilitering och habilitering. Blodtrycks- och pulskontroller, urinprov och enklare såromläggning, sondmatning och sugning av övre luftvägar, insulingivning och katetrisering.

Omvårdnad 2, klassrum dag, ansökningswebb Länk till annan webbplats.

Social omsorg 1

Exempel på moment är olika livsvillkors påverkan på människors livskvalitet. Centrala begrepp och perspektiv inom social omsorg. Sociala och aktiverande uppgifter i form av daglig aktivering, samtal, kontaktskapande och relationsbyggande.

Bemötande, relationer och professionalism inom social omsorg. Rehabilitering samt habilitering som kan utföras i hemmet. Administrativa uppgifter samt teknisk och digital utrustning för informationsteknik inom social omsorg.

Social omsorg 1, ansökningswebb Länk till annan webbplats.

Social omsorg 2

Bygger på Social omsorg 1.

Exempel på moment är socialtjänstens förebyggande åtgärder och insatser utifrån ett familjeperspektiv. Barns förutsättningar och behov samt föräldrars omsorgsförmåga. Sociala och kulturella perspektiv på människan och deras konsekvenser och möjliga lösningar. Planering, genomförande, dokumentation och utvärdering av genomförda insatser utifrån biståndsbedömning.

Social omsorg 2, ansökningswebb Länk till annan webbplats.


Vård och omsorg specialisering

Exempel på moment i kursen är bedömning av hälsotillstånd och förebyggande av ohälsa. Bevarande eller förbättrande av funktionsförmåga. Planering, genomförande och dokumentation av arbetsuppgifter på ett yrkesmässigt sätt. Förebyggande av skador och olyckor för brukare, patienter och personal. Hygienrutiner vid vård- och omsorgsarbete.

Du väljer ett arbetsområde som du fördjupar dig i. Där ingår ergonomiska arbetsmetoder, metoder för samtal och kommunikation, analys och förslag på problemlösning i det systematiska kvalitetsarbetet samt lagar och andra bestämmelser inom valt arbetsområde.

Vård och omsorg specialsering, ansökningswebb Länk till annan webbplats.