Upphävande av delar av detaljplaner och byggnads-
planer längs med väg 222, Mölnvik−Ålstäket
(Grisslinge-rakan)

För att komma till rätta med trafikproblemen på Grisslingerakan/väg 222 arbetar Trafikverket just nu med en vägplan för ombyggnad av väg 222 på sträckan från korsningen vid Mölnvik till och med korsningen Ålstäket.

Detaljplanen antogs av kommunstyrelsen 2024-05-15 § 94, detaljplanen fick laga kraft 2024-06-21.

Kartbild över aktuell vägsträcka.

Ungefärligt område som omfattas av Trafikverkets vägplan för väg 222 mellan cirkulationsplats Mölnvik och cirkulationsplats Ålstäket.

Syfte med planarbetet

För att komma till rätta med trafikproblemen på Grisslingerakan/ väg 222 arbetar Trafikverket just nu med en vägplan för ombyggnad av väg 222 på sträckan från korsningen vid Mölnvik till och med korsningen Ålstäket.

För att Trafikverkets vägplan ska kunna fastställas krävs att den inte strider mot någon gällande detaljplan eller byggnadsplan. I gränsområdet mot den nya vägplanen berörs och överlappas mindre delar av ett antal detalj- och byggnadsplaner längs med väg 222 mellan Mölnvik och Ålstäket. Dessa mindre delar av detaljplanerna behöver därför upphävas för att vägplanen ska kunna fastställas.

Status i planarbetet

Detaljplanen antogs av kommunstyrelsens planutskott 2024-04-23 § 9 och av kommunstyrelsen 2024-05-15 § 94. Detaljplanen fick laga kraft 2024-06-21.

Planförfarande

Upphävandet enligt plan- och bygglagen (PBL) SFS 2010:900 enligt bestämmelserna
för standardförfarande.

Planhandlingar

Antagandehandlingar

Granskningshandlingar

Samrådshandlingar

Kontakta handläggare

Frågor besvaras av projektledare Bodil Johansson Bodil.Johansson@varmdo.se
eller via servicecenter på 08-570 470 00.