Upphävande av delar av detaljplaner och byggnadsplaner längs med
väg 222,Mölnvik− Ålstäket
(Grisslingerakan)

För att komma till rätta med trafikproblemen på Grisslingerakan/väg 222 arbetar Trafikverket just nu med en vägplan för ombyggnad av väg 222 på sträckan från korsningen vid Mölnvik till och med korsningen Ålstäket.

Kartbild över aktuell vägsträcka.

Ungefärligt område som omfattas av Trafikverkets vägplan för väg 222 mellan cirkulationsplats Mölnvik och cirkulationsplats Ålstäket.


Syfte med planarbetet

För att Trafikverkets vägplan ska kunna fastställas och byggas, krävs att den inte strider
mot någon gällande detaljplan. I gränsområdet mot den nya vägplanen berörs och över-
lappas mindre delar av ett antal detaljplaner längs med väg 222 mellan Mölnvik och Ålstäket. Dessa mindre delar av detaljplanerna behöver därför upphävas för att vägplanen ska kunna fastställas.

Status i planarbetet

Efter samrådet bearbetas alla synpunkter och en granskningshandling tas fram.
Planen förväntas ställas ut för granskning under vintern 2022/2023.

Planhandlingar

Samrådshandlingar

Kontakta oss

Frågor om detaljplanen besvaras av planarkitekt Louise Robinson, louise.robinson@varmdo.se

Telefon direkt: 08-570 480 66 eller via servicecenter på 08-570 470 00