Hemmesta centrum

Hemmesta centrum står inför en spännande omvandling. Ett förslag till ny detaljplanen för området har varit ute på samråd och visar förslag på ny bostadsbebyggelse, handel och torg i ett läge med bra kommunikationer och nära till skola och grönområden.

Flygbild Hemmesta centrum


Status i planarbetet

Pil - planprocess - Normalt - mellan samråd och granskning

Planarbetet befinner sig mellan samråd och granskning. Detaljplanen beräknas antas under 2021 och genomförande beräknas ske 2022–2024.

Planhandlingar Hemmesta centrum


Samrådshandlingar

Uppstart av planarbete

Förslaget i korthet

Planen syftar till att skapa ett tryggt, trafiksäkert och attraktivt centrumområde i Hemmesta centrum. Området blir tätbebyggt med tydliga gaturum. Den nya bebyggelsen ska ha en tydlig egen karaktär med ett variationsrikt och dynamiskt uttryck som inspirerats av en bebyggelse som traditionellt finns i kustnära småstäder. Planen har legat vilande under en period men bedöms kunna starta upp igen under hösten 2019.

Bakgrund

Området som omfattas av detaljplanen betecknas i översiktsplanen som ett centrumområde i behov av förändring. Läget är centralt, omgivningarna erbjuder stora möjligheter till natur- och fritidsaktiviteter, det finns goda kommunikationer samt närhet till service, förskolor och skolor.

Kommunstyrelsens planutskott beslutade 2007-09-12 att godkänna start-PM för Hemmesta 11:225 m.fl. För hela Hemmesta centrum antogs ett start-PM 2008-05-13. Ett kompletterande inriktningsbeslut fattades i samhällstekniska nämnden 2009-06-16 om detaljplaneprogrammets inriktning, innehåll och omfattning. Ett detaljplaneprogram för Hemmesta centrumområde upprättades januari 2010. Samrådet om detaljplaneprogrammet genomfördes under februari 2010 men på grund av oklara ägandeförhållanden avslutades det.

År 2015 inleddes planarbete för att ta fram en ny detaljplan för området. Den politiska målsättningen är nu att området ska utformas med ”skärgårdskaraktär”, vilket innebär ett småskaligt och varierat uttryck i skala och utformning.

Under 2016 godkände kommunstyrelsen en ny etappindelning för arbetet med planen och i december samma år gick planen ut på samråd.

Medborgardialog för Hemmestaområdet

Parallellt som förslaget till detaljplan för Hemmesta centrum var ute på samråd höll Värmdö kommun medborgardialoger kring Hemmestaområdets utveckling, bland annat frågor om vägstrukturen, natur och kulturvärden, friluftsliv, bostadsbebyggelse och behov av service.

Illustration över Hemmesta centrum nya torg

Illustration över det nya torget sett från norr. Bild: Total Arkitektur/KOD Arkitekter/Made-Up

Illustration Hemmesta centrum nya torg

Illustration över det nya torget sett från söder. Bild: Total Arkitektur/KOD Arkitekter/Made-Up

Kontakta handläggare

Frågor besvaras via mejl av tf planchef Andreas Dahlberg, andreas.dahlberg@varmdo.se eller via servicecenter 08-570 470 00.