Klaga på något i miljön?

Har du klagomål om ovårdade tomter, olovligt byggande, strandskydd, trädfällning, hälso- och miljöskydd, livsmedel, smittskydd eller tobaksrök kan du anmäla det till kommunen. Du kan vara anonym. I många fall är det bra att först kontakta ansvarig verksamhetsutövare.

Anmälan om klagomål

Fyll i blanketten för anmälan om klagomål och skicka in till kommunen. För klagomålet ska kunna handläggas är det viktigt att blanketten är så komplett ifylld som möjligt.

Tänk på detta:

  • Bifoga helst foton.
  • Skriv ned datum när åtgärden utfördes (extra viktigt när du är anonym).
  • Alla personuppgifter som fylls i blanketten blir offentliga då de registreras.

Handläggaren kommer att lämna information i ärendet när information finns eller bedömning i ärendet har gjorts. För att handläggningen ska bli så effektiv som möjligt ber vi dig att endast kontakta handläggaren i ärendet om du har information som du bedömer är nödvändig att snabbt informera om.

Anonyma klagomål

Det är möjligt att lämna in anonyma anmälningar men de är ofta svårare att handlägga effektivt. Om du väljer att vara anonym kan kommunen inte göra någon återkoppling och eventuella beslut kan inte skickas till dig. Vill du vara anonym kan du välja att skicka in blanketten via post alternativt lämna in den till kommunens servicecenter.

Du kan inte vara anonym om du skickar in ett klagomål via e-post. För blanketter som skickas in via e-post kommer e-postadressen att bli offentlig. Man kan inte fylla i sina personuppgifter i klagomålsblanketten för att få återkoppling och samtidigt begära att vara anonym. Blanketten är en offentlig handling.

Klagomålsärenden

Ovårdade tomter

Tomter ska vare sig de är bebyggda eller inte hållas i vårdat skick. De ska skötas så att inte olägenhet uppstår för omgivningen eller trafiken. Risk för olycksfall på tomter och lekplatser ska begränsas. Upplag för längre tid än en säsong kräver som regel bygglov. Båt får vinterförvaras på tomt utan lov.

Inom områden med tät bebyggelse är det högre krav på vårdad tomt än utanför.

Information från länsstyrelsen om ovårdade tomter, se underrubrik byggnadsnämndens tillsynsområdenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Olovligt byggande

När det finns anledning att anta att en åtgärd vidtagits utan lov eller att strandskyddsdispens inte följs prövar nämnden om rättelse ska utkrävas eller lov/dispens kan medges i efterhand.

Ett pågående bygge kan stoppas om det är uppenbart att åtgärderna strider mot lag eller medför fara för människors hälsa.

Vid handläggning av klagomålsärendet utreds om lov kan ges i efterhand. I annat fall kan rivning krävas.

Information från länsstyrelsen om olovligt byggande, se underrubrik byggnadsnämndens tillsynsområdenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Trädfällning

Trädfällning kan kräva tillstånd enligt plan- och bygglagen, dock endast inom detaljplanelagt område. Inom strandskyddat område krävs det oftast strandskyddsdispens för att fälla träd.

Olägenhet rörande hälsoskydd, miljöskydd, livsmedel, smittskydd eller tobaksrök

Har du ett klagomål på en störning som du upplever orsakar ohälsa ska det vara en störning som "enligt medicinsk eller hygienisk bedömning kan påverka hälsan menligt och som inte är ringa eller tillfällig" om en åtgärd ska kunna krävas enligt lagstiftningen (Miljöbalken 9:3).

Störningen ska pågå i nuläget. Klagomål på störning av till exempel buller, lukt eller nedskräpning som tidigare pågått men upphört handläggs inte. Dock handläggs klagomål gällande till exempel utsläpp av olja eller liknande som pågått tidigare men upphört då det fortfarande kan vara en miljöstörning kvar efter det att utsläppet upphört.

Ansvarig för störningen

Det är den som orsakar störningen, fastighetsägare eller verksamhetsutövare, som har ansvaret för en uppkommen störning och som därmed också har rätt att få vidta rättelse innan krav på åtgärder ställs från myndigheten.

Vanligtvis hänvisar bygg- och miljöavdelningen den som störs till att i första hand ta kontakt med den som orsakar störningen för att fastighetsägare eller verksamhetsutövare ska kunna vidta åtgärder i dialog med den som störs. En god dialog i början har visat sig ge bättre resultat i slutändan oavsett hur klagomålsärendet sedan fortskrider.

Om inga åtgärder vidtas inom rimlig tid kan du lämna in ett klagomål till kommunen via klagomålsblanketten, se ovan.

Handläggning av dessa ärenden sker enligt miljöbalken, livsmedelslagen, smittskyddslagen och tobakslagen. Ärendegången är huvudsakligen skriftlig och regleras av förvaltningslagen, kommunallagen och viteslagen.

Klagomål som inte handläggs av kommunen:

  • Återvinningsstationer och hanteringen av förpackningar sköts av Förpacknings- och Tidningsinsamlingen, telefon 0200-88 03 11.
  • Arbetsmiljöfrågor handläggs av Arbetsmiljöverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, telefon 010-730 90 00. Verksamheter som störs av annan verksamhet handläggs dock av bygg- och miljöavdelningen.
  • Viltolyckor, kontakta polisen på telefon 114 14, markera olycksplatsen.
  • Lösspringande hundar sköter Nacka polismästardistrikt, telefon 114 14.
  • Djurskydd handhas av Länsstyrelsen i Stockholms län, telefon 08-785 40 00 (växel)