Klagomål

Har du klagomål om ovårdade tomter, olovligt byggande, strandskydd, trädfällning, hälso- och miljöskydd, livsmedel, smittskydd eller tobaksrök
kan du anmäla det till kommunen. Kontakta dock alltid först den som du anser skapar olägenheten och försök lösa det hela på så sätt. Du kan vara anonym, men helst ser vi att du inte är det eftersom vi då inte har möjlighet att få eventuell ytterligare uppgifter från dig. Vi kan inte heller då återkoppla till dig.

Anmälan om klagomål

Fyll i blanketten för anmälan om klagomål och skicka in till kommunen. För klagomålet ska kunna handläggas är det viktigt att blanketten är så komplett ifylld som möjligt.

Tänk på detta

  • Bifoga gärna foton.
  • Alla personuppgifter som fylls i blanketten blir offentliga då de registreras.

Handläggaren av ärendet håller dig underrättad i ärendet genom att för din kännedom ge dig kopia på eventuellt inkommande eller utgående handling som tillför ärendet nya uppgifter. Förutsatt att du då självklart inte är anonym.

Detsamma gäller handlingar med uppgifter du skickar in som klagande. Dessa skickar avdelningen över till motparten för dennes kännedom.

Anonyma klagomål

Det är möjligt att lämna in anonyma anmälningar men de är ofta svårare att handlägga effektivt. Om du väljer att vara anonym kan kommunen inte göra någon återkoppling och eventuella beslut kan inte skickas till dig. Vill du vara anonym kan du välja att skicka in blanketten via post alternativt lämna in den till kommunens servicecenter.

Du kan inte vara anonym om du skickar in ett klagomål via e-post. För blanketter som skickas in via e-post kommer e-postadressen att bli offentlig. Man kan inte fylla i sina personuppgifter i klagomålsblanketten för att få återkoppling och samtidigt begära att vara anonym. Blanketten är en offentlig handling.

Klagomålsärenden

Ovårdade tomter

Tomter ska vare sig de är bebyggda eller inte hållas i vårdat skick. De ska skötas så att inte olägenhet uppstår för omgivningen eller trafiken. Risk för olycksfall på tomter och lekparker ska begränsas. Upplag för längre tid än en säsong kräver som regel bygglov. Båt får vinterförvaras på tomt utan lov.

Inom områden med tät bebyggelse är det högre krav på vårdad tomt än utanför.

Olovligt byggande

När det finns anledning att anta att en åtgärd vidtagits utan lov eller att strandskyddsdispens inte följs prövar nämnden om rättelse ska utkrävas eller lov/dispens kan medges i efterhand.

Ett pågående bygge kan stoppas om det är uppenbart att åtgärderna strider mot lag eller medför fara för människors hälsa.

Vid handläggning av klagomålsärendet utreds om lov kan ges i efterhand. I annat fall kan rivning krävas.

Mer information finns på Länsstyrelsen Stockholms hemsida om ovårdade tomter och olovligt byggande. Se länken Byggnadsnämndens tillsynsområden (motsvarar Värmdö kommuns bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnd).

Information från Länsstyrelsen Stockholm om ovårdade tomter och olovligt byggande. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Trädfällning

Trädfällning kan kräva tillstånd enligt plan- och bygglagen, dock endast inom detaljplanelagt område. Inom strandskyddat område krävs det oftast strandskyddsdispens för att fälla träd.

Olägenhet för människors hälsa eller i miljön

Har du ett klagomål på en störning som du upplever orsakar ohälsa, ska det i juridisk mening vara en störning som enligt medicinsk eller hygienisk bedömning kan påverka hälsan menligt och som inte är ringa eller helt tillfälligt.

Ansvarig för störningen

Det är den som orsakar olägenheten som har ansvaret att åtgärda den.

Bygg- och miljöavdelningen vill att du som besväras av någon olägenhet i första hand kontaktar den som ger upphov till olägenheten. En god dialog redan från början mellan berörda parter och en ömsesidig förståelse ger som regel bättre resultat än att sätta sitt hopp till endast tillsynsmyndigheten.

Om inga åtgärder vidtas inom rimlig tid kan du lämna in ett klagomål till kommunen via klagomålsblanketten, se ovan.

Klagomål som inte handläggs av kommunen

  • Arbetsmiljöfrågor handläggs av Arbetsmiljöverket. Verksamheter som störs av annan verksamhet handläggs dock av bygg- och miljöavdelningen.
  • Viltolyckor, kontakta polisen på telefon 112, markera olycksplatsen.
  • Lösspringande hundar sköter Nacka polismästardistrikt, telefon 114 14.
  • Djurskydd handhas av Länsstyrelsen i Stockholms län.