Stadsparken

Syftet med detaljplanen är att tillskapa en stadspark centralt i Gustavsberg med intressanta och inbjudande mötesplatser och rum. Planförslaget möjliggör en hållbar dagvattenhantering och ett sammanhållet grönstråk som kopplar samman hamnområdet med Gustavsbergs centrum.

Allmänhetens tillgänglighet till Farstavikens vattenområde ska öka genom att en strandpromenad längs med Farstaviken med plats för gångstråk och publik verksamhet tillskapas. Vidare syftar detaljplanen till att möjliggöra för ett fungerande trafiksystem för hela centrala Gustavsberg och ett nytt busstorg som ska integreras i närmiljön på ett naturligt sätt.

Om Stadsparken

Stadsparken, Gustavsberg 2:1 m.fl.

Syfte med planarbetet

Syftet med detaljplanen är att tillskapa en stadspark centralt i Gustavsberg med intressanta och inbjudande mötesplatser och rum. Planförslaget möjliggör en hållbar dagvattenhantering och ett sammanhållet grönstråk som kopplar samman hamnområdet med Gustavsbergs centrum.

Status i planarbetet

Pil - planprocess - Normalt - mellan samråd och granskning

Tidplan

Startskede: Q1 2015

Samråd: 2020-01-14–2020-02-14

Granskning: Q2–Q3 2025

Antagande: Q2 2026

Planförfarande

Planarbetet utförs enligt plan- och bygglagen (PBL) SFS 2010:900 enligt bestämmelserna för utökat förfarande.

Bakgrund

Idéer och beslut om att utveckla och utöka parkområdet mellan Gustavsbergs centrum och Farstaviken har funnits länge. Parken omnämns i planprogrammet för Centrala Gustavsberg från 2009 och i det fortsatta inriktningsbeslutet Gustavsbergs centrum från 2011. När den nya trafikprincipen för stadsgatunätet antogs 2015 innebar det nya möjligheter för den planerade stadsparken. En större yta än tidigare frigjordes och parkområdet blev aktuellt att ta med i de parallella arkitektuppdrag som genomfördes för centrala Gustavsberg 2016.

Tidigare har Gustavsbergs centrum och Stadsparken ingått i samma detaljplan, men nu när arbetet med Centrala Gustavsberg har kommit längre är det mer lämpligt att dela upp området i två detaljplaner. Fastigheten Ösby 1:5 och delar av Ösby 1:1 har brutits ur detaljplanen Stadsparken och är nu en egen detaljplan, enligt protokoll dnr 2023KS/0071.

Planförslaget

Detaljplaneförslaget möjliggör en utveckling av en ny stadspark, där syftet är att skapa en yta med plats för både lek- och aktivitetsytor samtidigt som det finns plats för vila. Inom parken kommer det att placeras en öppen dagvattenanläggning, som syftar till att lyfta fram dagvattnet inte enbart i form av rening och fördröjning utan även för den biologiska mångfalden samt för estetiska och pedagogiska värden.

Detaljplaneförslaget följer det beslutade stadsgatunätet, vilket innebär att Gustavsbergs allé förlängs ungefär i Bagarvägens nuvarande sträckning och ansluter till Skärgårdsvägen med en ny cirkulation vid dagens bussterminal. Gamla Skärgårdsvägen förlängs i östlig riktning, likt nuvarande Värmdögatans sträckning, fram till det nya busstorget. Värmdögatans anslutning, som går norrut från Gamla Skärgårdsvägen, rätas ut och återfår på så sätt sin ursprungliga gatusträckning.

Planförslaget möjliggör ett nytt busstorg, vilket utformas runt Runda huset. Det innebär att Runda huset blir en central del av busstorget och kan i framtiden spela en stor roll i sammanhanget. I planförslaget föreslås att befintlig bebyggelse bevaras samtidigt som ny bebyggelse föreslås, i form av samlingslokaler, kontor och öppen förskola. Planförslaget har tagit hänsyn till platsens förutsättningar som till exempel den omgivande bebyggelsen och de höga kultur- och naturvärdena.

Namnberedning

Stadsparken är arbetsnamnet på det pågående detaljplanearbetet som bland annat innebär utbyggnad av parken mellan Gustavsbergs hamn och centrum. Parkens framtida officiella namn kommer att tas fram i en namnberedningsprocess och därefter beslutas politiskt.

Parkens framtida officiella namn kommer att arbetas fram i en namnberedningsprocess av namnberedningsgruppen och därefter beslutas namnsättningen politiskt. I Värmdö kommun är det kultur- och fritidsnämnden, på delegation av kommunfullmäktige, som fattar beslut vid namnsättning. Namnberedningsgruppen består av representanter från kultur- och fritidskontoret, kart & GIS-avdelningen samt Värmdös kommunantikvarie. Namnberedningsprocessen för parken kommer ske parallellt med detaljplanearbetet.

Läs mer om riktlinjerna ”Riktlinjer för bestämmande av namn och namnsättning i Värmdö kommun” här! Länk till annan webbplats.

Vid frågor är du välkommen att skicka ett ärende till kommunens namnberedningsgrupp via
e-tjänsten som du hittar här:

Länk till e-tjänsten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Planhandlingar

Under respektive skede i processpilen kan du ta del av projektets handlingar.

Samrådshandlingar

Uppstart av planarbete

Kontakta handläggare

Har du frågor kontakta projektledare Helena Fältén via mejl helena.falten@varmdo.se
eller via servicecenter 08-570 470 00.

Process

Program
Start-skede

Startskede

Avklarad.

Start-PM.pdf
Samråd

Samråd

Pågick 2019-01-14 - 2020-02-14.

Planhandlingar Stadsparken
Granskning
Antagen
Laga kraft
Genom-förande